Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

0
1067

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః |
తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః || ౧ ||

అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః |
సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః || ౨ ||

పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః |
పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః || ౩ ||

సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ |
సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః || ౪ ||

పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ |
సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా || ౫ ||

కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః |
బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః || ౬ ||

కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః |
కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ || ౭ ||

సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలః |
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః || ౮ ||

కారాగృహవిమోక్తా చ శృంఖలాబంధమోచకః |
సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ || ౯ ||

వానరః కేసరిసుతః సీతాశోకనివారకః |
అంజనాగర్భసంభూతో బాలార్కసదృశాననః || ౧౦ ||

విభీషణప్రియకరో దశగ్రీవకులాంతకః |
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ వజ్రకాయో మహాద్యుతిః || ౧౧ ||

చిరంజీవీ రామభక్తో దైత్యకార్యవిఘాతకః |
అక్షహంతా కాంచనాభః పంచవక్త్రో మహాతపాః || ౧౨ ||

లంకిణీభంజనః శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణభంజనః |
గంధమాదనశైలస్థో లంకాపురవిదాహకః || ౧౩ ||

సుగ్రీవసచివో ధీరః శూరో దైత్యకులాంతకః |
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణిప్రదః || ౧౪ ||

కామరూపీ పింగలాక్షో వార్ధిమైనాకపూజితః |
కబళీకృతమార్తాండమండలో విజితేందిర్యః || ౧౫ ||

రామసుగ్రీవసంధాతా మహిరావణమర్దనః |
స్ఫటికాభో వాగధీశో నవవ్యాకృతిపండితః || ౧౬ ||

చతుర్బాహుర్దీనబంధుర్మహాత్మా భక్తవత్సలః |
సంజీవననగాహర్తా శుచిర్వాగ్మీ దృఢవ్రతః || ౧౭ ||

కాలనేమిప్రమథనో హరిమర్కటమర్కటః |
దాంతః శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంఠమదాపహృత్ || ౧౮ ||

యోగీ రామకథాలోలః సీతాన్వేషణపండితః |
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో రుద్రవీర్యసముద్భవః || ౧౯ ||

ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకః |
పార్థధ్వజాగ్రసంవాసీ శరపంజరభేదకః || ౨౦ ||

దశబాహుర్లోర్కపూజ్యో జాంబవత్ప్రీతివర్ధనః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః || ౨౧ ||

ఇత్యేవం శ్రీహనుమతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ||
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ || ౨౨ ||

Download PDF here Sri Anjaneya Ashtottara Satanama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

Related Posts

Hanuman Chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa (Telugu Translation) | హనుమాన్ చాలీసా (తెలుగు అనువాదం)

Hanuman Chalisa Significance in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా ప్రాముఖ్యత

హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? | Story of Hanuman Chalisa in Telugu

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali

శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం – Sri Anjaneya Mangala ashtakam

Sri Anjaneya Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

కర్మన్‌ఘాట్‌ ఆంజనేయస్వామి ? | History of karmaghat Anjaneya swamy Temple in Telugu ?

శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శత నామావళి – Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

How lord anjaneya got his name as “HANUMAN”

How Lord Anjaneya got his name as “HANUMAN”?

సకల భయహరణం ఆంజనేయ దండకం | Anjaneya Dandakam

శ్రీ సువర్చలా సహిత ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం | Suvarchala Anjaneya Swamy Temple In Telugu

Anjaneya Bhujanga Stotram In Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here