శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali

ఓం ఆంజనేయాయ నమః | ఓం మహావీరాయ నమః | ఓం హనుమతే నమః | ఓం మారుతాత్మజాయ నమః | ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః | ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః | ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమః | ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః | ఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమః | ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయ నమః || ౧౦ || ఓం పరవిద్యాపరీహారాయ నమః | ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమః | ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమః | ఓం … Continue reading శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali