శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శత నామావళి – Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali in Telugu Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali Lyrics ఓం ఆంజనేయాయ నమ: ఓం మహావీరాయ నమ: ఓం హనుమతే నమ: ఓం మారుతత్మజాయ నమ: ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమ: ఓం సీతాదేవిముద్రాప్రదాయకాయ నమ: ఓం అశోకవనికాచ్ఛేత్రే నమ: ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమ: ఓం సర్వబంధవిముక్త్రే నమ: ఓం ర క్షోవిధ్వంసకారకాయ నమ: ఓం పరవి ద్యాపరిహారాయ నమ: ఓం పరశౌర్యవినాశనాయ నమ: ఓం పరమంత్రనిరాకర్త్రే నమ: ఓం పరయంత్రప్రభేదకాయ నమ: … Continue reading శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శత నామావళి – Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali