శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం – Sri Anjaneya Mangala ashtakam

0
1579

Sri Anjaneya Mangala ashtakam

వైశాఖే మాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే |
పూర్వాభాద్రప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౧ ||

కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ |
మాణిక్యహారకంఠాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౨ ||

సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ |
ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౩ ||

దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ |
తప్తకాంచనవర్ణాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౪ ||

భక్తరక్షణశీలాయ జానకీశోకహారిణే |
జ్వలత్పావకనేత్రాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౫ ||

పంపాతీరవిహారాయ సౌమిత్రిప్రాణదాయినే |
సృష్టికారణభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౬ ||

రంభావనవిహారాయ గంధమాదనవాసినే |
సర్వలోకైకనాథాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౭ ||

పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమిహరాయ చ |
కౌండిన్యగోత్రజాతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || ౮ ||

( కేసరీపుత్ర దివ్యాయ సీతాన్వేషపరాయ చ |
వానరాణాం వరిష్ఠాయ మంగళం శ్రీహనూమతే || )

Download PDF here Sri Anjaneya Mangala ashtakam – శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here