Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

0
1395

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram lyrics in telugu

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః |
అనుష్టుప్ఛన్దః | శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా |
హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం | శ్రీం ఇతి శక్తిః |
కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ |
లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్ | మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే
మమ సర్వకార్యసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

ధ్యానం –
ప్రతప్తస్వర్ణవర్ణాభం సంరక్తారుణలోచనమ్ |
సుగ్రీవాదియుతం ధ్యాయేత్ పీతాంబరసమావృతమ్ ||
గోష్పదీకృతవారాశిం పుచ్ఛమస్తకమీశ్వరమ్ |
జ్ంఆనముద్రాం చ బిభ్రాణం సర్వాలంకారభూషితమ్ ||
వామహస్తసమాకృష్టదశాస్యాననమణ్డలమ్ |
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దణ్డం హనూమన్తం విచిన్తయేత్ ||

స్తోత్రం –
ఓం హనూమాన్ శ్రీప్రదో వాయుపుత్రో రుద్రోఽనఘోఽజరః |
అమృత్యుర్వీరవీరశ్చ గ్రామవాసో జనాశ్రయః || ౧ ||

ధనదో నిర్గుణశ్శూరో వీరో నిధిపతిర్మునిః |
పింగాక్షో వరదో వాగ్మీ సీతాశోకవినాశనః || ౨ ||

శివః శర్వః పరోఽవ్యక్తో వ్యక్తావ్యక్తో ధరాధరః |
పింగకేశః పింగరోమా శ్రుతిగమ్యః సనాతనః || ౩ ||

అనాదిర్భగవాన్ దేవో విశ్వహేతుర్జనాశ్రయః |
ఆరోగ్యకర్తా విశ్వేశో విశ్వనాథో హరీశ్వరః || ౪ ||

భర్గో రామో రామభక్తః కళ్యాణః ప్రకృతిస్థిరః |
విశ్వంభరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారశ్చ విశ్వపః || ౫ ||

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వహరో రవిః |
విశ్వచేష్టో విశ్వగమ్యో విశ్వధ్యేయః కలాధరః || ౬ ||

ప్లవంగమః కపిశ్రేష్ఠో జ్యేష్ఠో విద్యావనేచరః |
బాలో వృద్ధో యువా తత్త్వం తత్త్వగమ్యః సుఖో హ్యజః || ౭ ||

అంజనాసూనురవ్యగ్రో గ్రామశాంతో ధరాధరః |
భూర్భువఃస్వర్మహర్లోకో జనోలోకస్తపోఽవ్యయః || ౮ ||

సత్యమోంకారగమ్యశ్చ ప్రణవో వ్యాపకోఽమలః |
శివో ధర్మప్రతిష్ఠాతా రామేష్టః ఫల్గుణప్రియః || ౯ ||

గోష్పదీకృతవారాశిః పూర్ణకామో ధరాపతిః |
రక్షోఘ్నః పుండరీకాక్షః శరణాగతవత్సలః || ౧౦ ||

జానకీప్రాణదాతా చ రక్షః ప్రాణాపహారకః |
పూర్ణసత్త్వః పీతవాసాః దివాకరసమప్రభః || ౧౧ ||

ద్రోణహర్తా శక్తినేతా శక్తిరాక్షసమారకః |
రక్షోఘ్నో రామదూతశ్చ శాకినీజీవహారకః || ౧౨ ||

భుభుక్కారహతారాతిర్గర్వః పర్వతభేదనః |
హేతుమాన్ ప్రాంశుబీజం చ విశ్వభర్తా జగద్గురుః || ౧౩ ||

జగత్త్రాతా జగన్నాథో జగదీశో జనేశ్వరః |
జగత్పితా హరిః శ్రీశో గరుడస్మయభంజనః || ౧౪ ||

పార్థధ్వజో వాయుపుత్రోఽమితపుచ్ఛోఽమితప్రభః |
బ్రహ్మపుచ్ఛః పరబ్రహ్మపుచ్ఛో రామేష్ట ఏవ చ || ౧౫ ||

సుగ్రీవాదియుతో జ్ఞానీ వానరో వానరేశ్వరః |
కల్పస్థాయీ చిరంజీవీ ప్రసన్నశ్చ సదాశివః || ౧౬ ||

సన్మతిః సద్గతిర్భుక్తిముక్తిదః కీర్తిదాయకః |
కీర్తిః కీర్తిప్రదశ్చైవ సముద్రః శ్రీప్రదః శివః || ౧౭ ||

ఉదధిక్రమణో దేవః సంసారభయనాశనః |
వార్ధిబంధనకృద్విశ్వజేతా విశ్వప్రతిష్ఠితః || ౧౮ ||

లంకారిః కాలపురుషో లంకేశగృహభంజనః |
భూతావాసో వాసుదేవో వసుస్త్రిభువనేశ్వరః ||

శ్రీరామదూతః కృష్ణశ్చ లంకాప్రాసాదభంజనః |
కృష్ణః కృష్ణస్తుతః శాంతః శాంతిదో విశ్వభావనః || ౨౦ ||

విశ్వభోక్తా చ మారీఘ్నో బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః |
ఊర్ధ్వగో లాంగులీ మాలీ లాంగూలహతరాక్షసః || ౨౧ ||

సమీరతనుజో వీరో వీరమారో జయప్రదః |
జగన్మంగళదః పుణ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః || ౨౨ ||

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగతిః జగత్పావనపావనః |
దేవేశో జితరోధశ్చ రామభక్తివిధాయకః || ౨౩ ||

ధ్యాతా ధ్యేయో నభస్సాక్షీ చేతశ్చైతన్యవిగ్రహః |
జ్ఞానదః ప్రాణదః ప్రాణో జగత్ప్రాణః సమీరణః || ౨౪ ||

విభీషణప్రియః శూరః పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః |
సుహృత్సిద్ధాశ్రయః కాలః కాలభక్షకభర్జితః || ౨౫ ||

లంకేశనిధన స్థాయీ లంకాదాహక ఈశ్వరః |
చంద్రసూర్యాగ్నినేత్రశ్చ కాలాగ్నిః ప్రళయాంతకః || ౨౬ ||

కపిలః కపిశః పుణ్యరాశిర్ద్వాదశరాశిగః |
సర్వాశ్రయోఽప్రమేయాత్మా రేవత్యాదినివారకః || ౨౭ ||

లక్ష్మణప్రాణదాతా చ సీతాజీవనహేతుకః |
రామధ్యేయో హృషీకేశో విష్ణుభక్తో జటీ బలీ || ౨౮ ||

దేవారిదర్పహా హోతా కర్తా హర్తా జగత్ప్రభుః |
నగరగ్రామపాలశ్చ శుద్ధో బుద్ధో నిరంతరః || ౨౯ ||

నిరంజనో నిర్వికల్పో గుణాతీతో భయంకరః |
హనుమాంశ్చ దురారాధ్యస్స్తపస్సాధ్యోఽమరేశ్వరః || ౩౦ ||

జానకీఘనశోకోత్థతాపహర్తా పరాత్పరః |
వాఙ్మయః సదసద్రూపః కారణం ప్రకృతేః పరః || ౩౧ ||

భాగ్యదో నిర్మలో నేతా పుచ్ఛలంకావిదాహకః |
పుచ్ఛబద్ధో యాతుధానో యాతుధానరిపుప్రియః || ౩౨ ||

ఛాయాపహారీ భూతేశో లోకేశః సద్గతిప్రదః |
ప్లవంగమేశ్వరః క్రోధః క్రోధసంరక్తలోచనః || ౩౩ ||

క్రోధహర్తా తాపహర్తా భక్తాభయవరప్రదః |
భక్తానుకంపే విశ్వేశః పురుహూతః పురందరః || ౩౪ ||

అగ్నిర్విభావసుర్భాస్వాన్ యమో నిర్‍ఋతిరేవ చ |
వరుణో వాయుగతిమాన్ వాయుః కౌబేర ఈశ్వరః || ౩౫ ||

రవిశ్చంద్రః సుఖః సౌమ్యో గురుః కావ్యః శనైశ్చరః |
రాహుః కేతుర్మరుద్ధోతా ధాతా హర్తా సమీరకః || ౩౬ ||

మశకీకృతదేవారిః దైత్యారిర్మధుసూదనః |
కామః కపిః కామపాలః కపిలో విశ్వజీవనః || ౩౭ ||

భాగీరథిపదాంభోజః సేతుబంధవిశారదః |
స్వాహా స్వధా హవిః కవ్యం హవ్యకవ్యప్రకాశకః || ౩౮ ||

స్వప్రకాశో మహావీరో లఘుశ్చామితవిక్రమః |
ప్రడ్డినోడ్డీనగతిమాన్ సద్గతిః పురుషోత్తమః || ౩౯ ||

జగదాత్మా జగద్యోనిర్జగదంతో హ్యనంతకః |
విపాప్మా నిష్కళంకఽశ్చ మహాన్ మహదహంకృతిః || ౪౦ ||

ఖం వాయుః పృథివీ హ్యాపో వహ్నిర్దిక్కాల ఏవచ |
క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రపాలశ్చ పల్వలీకృతసాగరః || ౪౧ ||

హిరణ్మయః పురాణశ్చ ఖేచరో భూచరో మనుః |
హిరణ్యగర్భః సూత్రాత్మా రాజరాజో విశాంపతిః || ౪౨ ||

వేదాంతవేద్యోద్గీథశ్చ వేద వేదాంగపారగః |
ప్రతిగ్రామస్థితః సద్యః స్ఫూర్తిదాతా గుణాకరః || ౪౩ ||

నక్షత్రమాలీ భూతాత్మా సురభిః కల్పపాదపః |
చింతామణిర్గుణనిధిః ప్రజాపతిరనుత్తమః || ౪౪ ||

పుణ్యశ్లోకః పురారాతిర్జ్యోతిష్మాన్ శార్వరీపతిః |
కిలికిల్యారవత్రస్తభూతప్రేతపిశాచకః || ౪౫ ||

ఋణత్రయహరః సూక్ష్మః స్థూలః సర్వగతిః పుమాన్ |
అపస్మారహరః స్మర్తా శ్రుతిర్గాధా స్మృతిర్మనుః || ౪౬ ||

స్వర్గద్వారః ప్రజాద్వారో మోక్షద్వారః కపీశ్వరః |
నాదరూపః పరబ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మపురాతనః || ౪౭ ||

ఏకోనైకో జనః శుక్లః స్వయంజ్యోతిరనాకులః |
జ్యోతిర్జ్యోతిరనాదిశ్చ సాత్త్వికో రాజసత్తమః || ౪౮ ||

తమోహర్తా నిరాలంబో నిరాకారో గుణాకరః |
గుణాశ్రయో గుణమయో బృహత్కాయో బృహద్యశాః ||

బృహద్ధనుర్బృహత్పాదో బృహన్మూర్ధా బృహత్స్వనః |
బృహత్కర్ణో బృహన్నాసో బృహన్నేత్రో బృహద్గళః || ౫౦ ||

బృహద్యత్నో బృహచ్చేష్టో బృహత్పుచ్ఛో బృహత్కరః |
బృహద్గతిర్బృహత్సేవ్యో బృహల్లోకఫలప్రదః || ౫౧ ||

బృహచ్ఛక్తిర్బృహద్వాంఛాఫలదో బృహదీశ్వరః |
బృహల్లోకనుతో ద్రష్టా విద్యాదాతా జగద్గురుః || ౫౨ ||

దేవాచార్యః సత్యవాదీ బ్రహ్మవాదీ కళాధరః |
సప్తపాతాళగామీ చ మలయాచలసంశ్రయః || ౫౩ ||

ఉత్తరాశాస్థితః శ్రీదో దివ్యౌషధవశః ఖగః |
శాఖామృగః కపీన్ద్ర శ్చ పురాణః శ్రుతిసంచరః || ౫౪ ||

చతురో బ్రాహ్మణో యోగీ యోగగమ్యః పరాత్పరః |
అనాదినిధనో వ్యాసో వైకుంఠః పృథివీపతిః || ౫౫ ||

పరాజితో జితారాతిః సదానందశ్చ ఈశితా |
గోపాలో గోపతిర్గోప్తా కలిః కాలః పరాత్పరః || ౫౬ ||

మనోవేగీ సదాయోగీ సంసారభయనాశనః |
తత్త్వదాతా చ తత్త్వజ్ఞః తత్త్వం తత్త్వప్రకాశకః || ౫౭ ||

శుద్ధో బుద్ధో నిత్యముక్తో యుక్తాకారో జయప్రదః |
ప్రళయోఽమితమాయశ్చ మాయాతీతో విమత్సరః || ౫౮ ||

మాయానిర్జితరక్షశ్చ మాయానిర్మితవిష్టపః |
మాయాశ్రయశ్చ నిర్లేపో మాయానిర్వంచకః సుఖః ||

సుఖీ సుఖప్రదో నాగో మహేశకృతసంస్తవః |
మహేశ్వరః సత్యసంధః శరభః కలిపావనః || ౬౦ ||

రసో రసజ్ఞః సమ్మానో తపశ్చక్షుః చ భైరవః |
ఘ్రాణో గంధః స్పర్శనం చ స్పర్శోఽహంకారమానదః || ౬౧ ||

నేతి నేతీతి గమ్యశ్చ వైకుంఠభజనప్రియః |
గిరిశో గిరిజాకాంతో దుర్వాసాః కవిరంగిరాః || ౬౨ ||

భృగుర్వసిష్ఠశ్చ్యవనో తుంబురుర్నారదోఽమలః |
విశ్వక్షేత్రం విశ్వబీజం విశ్వనేత్రశ్చ విశ్వపః || ౬౩ ||

యాజకో యజమానశ్చ పావకః పితరస్తథా |
శ్రద్ధా బుద్ధిః క్షమా తంద్రా మన్త్రో మన్త్రయుతస్స్వరః || ౬౪ ||

రాజేంద్రో భూపతిః కంఠమాలీ సంసారసారథిః |
నిత్యః సంపూర్ణకామశ్చ భక్తకామధుగుత్తమః || ౬౫ ||

గణపః కీశపో భ్రాతా పితా మాతా చ మారుతిః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౬౬ ||

కామజిత్ కామదహనః కామః కామ్యఫలప్రదః |
ముద్రాహారీ రక్షోఘ్నః క్షితిభారహరో బలః || ౬౭ ||

నఖదంష్ట్రాయుధో విష్ణుభక్తోఽభయవరప్రదః |
దర్పహా దర్పదో దృప్తః శతమూర్తిః అమూర్తిమాన్ || ౬౮ ||

మహానిధిర్మహాభాగో మహాభోగో మహార్థదః |
మహాకారో మహాయోగీ మహాతేజా మహాద్యుతిః || ౬౯ ||

మహాకర్మా మహానాదో మహామన్త్రో మహామతిః |
మహాశయో మహోదారో మహాదేవాత్మకో విభుః || ౭౦ ||

రుద్రకర్మా క్రూరకర్మా రత్ననాభః కృతాగమః |
అంభోధిలంఘనః సింహో నిత్యో ధర్మప్రమోదనః || ౭౧ ||

జితామిత్రో జయః సామో విజయో వాయువాహనః |
జీవదాతా సహస్రాంశుః ముకున్దో భూరిదక్షిణః || ౭౨ ||

సిద్ధార్థః సిద్ధిదః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిహేతుకః |
సప్తపాతాలభరణః సప్తర్షిగణవందితః || ౭౩ ||

సప్తాబ్ధిలంఘనో వీరః సప్తద్వీపోరుమండలః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తమాతృనిషేవితః || ౭౪ ||

సప్తలోకైకమకుటః సప్తహోతా స్వరాశ్రయః |
సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తచ్ఛందః సప్తజనాశ్రయః || ౭౫ ||

సప్తసామోపగీతశ్చ సప్తపాతాలసంశ్రయః |
మేధావీ కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః || ౭౬ ||

సర్వవశ్యకరో భర్గో దోషఘ్నః పుత్రపౌత్రదః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో దుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౭౭ ||

పరాభిచారశమనో దుఃఖఘ్నో బంధమోక్షదః |
నవద్వారపురాధారో నవద్వారనికేతనః || ౭౮ ||

నరనారాయణస్తుత్యో నరనాథో మహేశ్వరః |
మేఖలీ కవచీ ఖడ్గీ భ్రాజిష్ణుర్విష్ణుసారథిః || ౭౯ ||

బహుయోజనవిస్తీర్ణపుచ్ఛః పుచ్ఛహతాసురః |
దుష్టగ్రహనిహంతా చ పిశాచగ్రహఘాతుకః || ౮౦ ||

బాలగ్రహవినాశీ చ ధర్మోనేతా కృపాకరః |
ఉగ్రకృత్యోగ్రవేగశ్చ ఉగ్రనేత్రః శతక్రతుః || ౮౧ ||

శతమన్యుః స్తుతః స్తుత్యః స్తుతిః స్తోతా మహాబలః |
సమగ్రగుణశాలీ చ వ్యగ్రో రక్షోవినాశకః || ౮౨ ||

రక్షోఘ్నహస్తో బ్రహ్మేశః శ్రీధరో భక్తవత్సలః |
మేఘనాదో మేఘరూపో మేఘవృష్టినివారకః || ౮౩ ||

మేఘజీవనహేతుశ్చ మేఘశ్యామః పరాత్మకః |
సమీరతనయో బోద్ధా తత్త్వవిద్యావిశారదః || ౮౪ ||

అమోఘోఽమోఘవృద్ధిశ్చ ఇష్టదోఽనిష్టనాశకః |
అర్థో అర్థాపహారీ చ సమర్థో రామసేవకః || ౮౫ ||

అర్థీ ధన్యస్సురారాతిః పుండరీకాక్ష ఆత్మభూః |
సంకర్షణో విశుద్ధాత్మా విద్యారాశిః సురేశ్వరః || ౮౬ ||

అచలోద్ధారకో నిత్యః సేతుకృద్రామసారథిః |
ఆనందః పరమానందో మత్స్యః కూర్మో నిధిః శమః || ౮౭ ||

వరాహో నారసింహశ్చ వామనో జమదగ్నిజః |
రామః కృష్ణః శివో బుద్ధః కల్కీ రామాశ్రయో హరః || ౮౮ ||

నందీ భృంగీ చ చండీ చ గణేశో గణసేవితః |
కర్మాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో విశ్రమో జగతాంపతిః ||

జగన్నాథః కపిశ్రేష్ఠః సర్వావాసః సదాశ్రయః |
సుగ్రీవాదిస్తుతః శాంతః సర్వకర్మ ప్లవంగమః || ౯౦ ||

నఖదారితరక్షశ్చ నఖాయుధవిశారదః |
కుశలః సుధనః శేషో వాసుకిస్తక్షకస్స్వరః || ౯౧ ||

స్వర్ణవర్ణో బలాఢ్యశ్చ రామపూజ్యోఽఘనాశనః |
కైవల్యదీపః కైవల్యో గరుడః పన్నగో గురుః || ౯౨ ||

కిల్యారావహతారాతిగర్వః పర్వతభేదనః |
వజ్రాంగో వజ్రవేగశ్చ భక్తో వజ్రనివారకః || ౯౩ ||

నఖాయుధో మణిగ్రీవో జ్వాలామాలీ చ భాస్కరః |
ప్రౌఢ ప్రతాపస్తపనో భక్తతాపనివారకః || ౯౪ ||

శరణం జీవనం భోక్తా నానాచేష్టో హ్యచంచలః |
సుస్వస్థోఽష్టాస్యహా దుఃఖశమనః పవనాత్మజః || ౯౫ ||

పావనః పవనః కాన్తో భక్తాగస్సహనో బలః |
మేఘనాదరిపుర్మేఘనాదసంహృతరాక్షసః || ౯౬ ||

క్షరోఽక్షరో వినీతాత్మా వానరేశః సతాంగతిః |
శ్రీకంఠః శితికంఠశ్చ సహాయః సహనాయకః || ౯౭ ||

అస్థూలస్త్వనణుర్భర్గో దేవః సంసృతినాశనః |
అధ్యాత్మవిద్యాసారశ్చ అధ్యాత్మకుశలః సుధీః || ౯౮ ||

అకల్మషః సత్యహేతుః సత్యగః సత్యగోచరః |
సత్యగర్భః సత్యరూపః సత్యః సత్యపరాక్రమః || ౯౯ ||

అంజనాప్రాణలింగశ్చ వాయువంశోద్భవః సుధీః |
భద్రరూపో రుద్రరూపః సురూపశ్చిత్రరూపధృత్ || ౧౦౦ ||

మైనాకవందితః సూక్ష్మదర్శనో విజయో జయః |
క్రాంతదిఙ్మండలో రుద్రః ప్రకటీకృతవిక్రమః || ౧౦౧ ||

కంబుకంఠః ప్రసన్నాత్మా హ్రస్వనాసో వృకోదరః |
లంబోష్ఠః కుండలీ చిత్రమాలీ యోగవిదాం వరః || ౧౦౨ ||

విపశ్చిత్ కవిరానందవిగ్రహోఽనన్యశాసనః |
ఫల్గునీసూనురవ్యగ్రో యోగాత్మా యోగతత్పరః || ౧౦౩ ||

యోగవేద్యో యోగరక్తో యోగయోనిర్దిగంబరః |
అకారాదిక్షకారాంతవర్ణనిర్మితవిగ్రహః || ౧౦౪ ||

ఉలూఖలముఖః సింహః సంస్తుతః పరమేశ్వరః |
శ్లిష్టజంఘః శ్లిష్టజానుః శ్లిష్టపాణిః శిఖాధరః || ౧౦౫ ||

సుశర్మాఽమితశర్మా చ నారాయణపరాయణః |
జిష్ణుర్భవిష్ణూ రోచిష్ణుర్గ్రసిష్ణుః స్థాణురేవ చ || ౧౦౬ ||

హరిరుద్రానుకృద్వృక్షకంపనో భూమికంపనః |
గుణప్రవాహః సూత్రాత్మా వీతరాగః స్తుతిప్రియః || ౧౦౭ ||

నాగకన్యాభయధ్వంసీ రుక్మవర్ణః కపాలభృత్ |
అనాకులో భవోఽపాయోఽనపాయో వేదపారగః || ౧౦౮ ||

అక్షరః పురుషో లోకనాథో రక్షః ప్రభుర్దృఢః |
అష్టాంగయోగఫలభుక్ సత్యసంధః పురుష్టుతః || ౧౦౯ ||

శ్మశానస్థాననిలయః ప్రేతవిద్రావణక్షమః |
పంచాక్షరపరః పంచమాతృకో రంజనధ్వజః || ౧౧౦ ||

యోగినీబృందవంద్యశ్చ శత్రుఘ్నోఽనంతవిక్రమః |
బ్రహ్మచారీంద్రియరిపుర్ధృతదండో దశాత్మకః || ౧౧౧ ||

అప్రపంచః సదాచారః శూరసేనవిదారకః |
వృద్ధః ప్రమోదశ్చానందః సప్తజిహ్వాపతిర్ధరః || ౧౧౨ ||

నవద్వారపురాధారః ప్రత్యగ్రః సామగాయకః |
షట్చక్రధామా స్వర్లోకో భయహృన్మానదోఽమదః || ౧౧౩ ||

సర్వవశ్యకరః శక్తిర్నేతా చాఽనంతమంగళః |
అష్టమూర్తిధరో నేతా విరూపః స్వరసుందరః || ౧౧౪ ||

ధూమకేతుర్మహాకేతుః సత్యకేతుర్మహారథః |
నందిప్రియః స్వతంత్రశ్చ మేఖలీ సమరప్రియః || ౧౧౫ ||

లోహాంగః సర్వవిద్ధన్వీ షట్కలశ్శర్వ ఈశ్వరః |
ఫలభుక్ ఫలహస్తశ్చ సర్వకర్మఫలప్రదః || ౧౧౬ ||

ధర్మాధ్యక్షో ధర్మఫలో ధర్మో ధర్మప్రదోఽర్థదః |
పంచవింశతితత్త్వజ్ఞస్తారకః బ్రహ్మతత్పరః || ౧౧౭ ||

త్రిమార్గవసతిర్భీమః సర్వదుఃఖనిబర్హణః |
ఊర్జస్వాన్ నిర్గళః శూలీ మాలీ గర్భోనిశాచరః || ౧౧౮ ||

రక్తాంబరధరో రక్తో రక్తమాలావిభూషణః |
వనమాలీ శుభాంగశ్చ శ్వేతః శ్వేతాంబరో యువా || ౧౧౯ ||

జయోఽజయపరీవారః సహస్రవదనః కవిః |
శాకినీఢాకినీయక్షరక్షోభూతౌఘభంజనః || ౧౨౦ ||

సద్యోజాతః కామగతిర్జ్ఞానమూర్తిర్యశస్కరః |
శంభుతేజాః సార్వభౌమో విష్ణుభక్తః ప్లవంగమః || ౧౨౧ ||

చతుర్నవతిమంత్రజ్ఞః పౌలస్త్యబలదర్పహా |
సర్వలక్ష్మీప్రదః శ్రీమానంగదప్రియ ఈడితః || ౧౨౨ ||

స్మృతిర్బీజం సురేశానః సంసారభయనాశనః |
ఉత్తమః శ్రీపరీవారః శ్రీభూదుర్గా చ కామధృక్ || ౧౨౩ ||

సదాగతిర్మాతరిశ్వా రామపాదాబ్జషట్పదః |
నీలప్రియో నీలవర్ణో నీలవర్ణప్రియః సుహృత్ || ౧౨౪ ||

రామదూతో లోకబంధురంతరాత్మా మనోరమః |
శ్రీరామధ్యానకృద్వీరః సదా కింపురుషస్తుతః || ౧౨౫ ||

రామకార్యాంతరంగశ్చ శుద్ధిర్గతిరనామయః |
పుణ్యశ్లోకః పరానందః పరేశః ప్రియసారథిః || ౧౨౬ ||

లోకస్వామీ ముక్తిదాతా సర్వకారణకారణః |
మహాబలో మహావీరః పారావారగతిర్గురుః || ౧౨౭ ||

సమస్తలోకసాక్షీ చ సమస్తసురవందితః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః || ౧౨౮ ||

ఇతి శ్రీ ఆంజనేయసహస్రనామస్తోత్రం ||

Download PDF here Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

Related Posts

Hanuman Chalisa in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

Hanuman Chalisa (Telugu Translation) | హనుమాన్ చాలీసా (తెలుగు అనువాదం)

Hanuman Chalisa Significance in Telugu | హనుమాన్ చాలీసా ప్రాముఖ్యత

హనుమాన్ చాలీసా ఎలా పుట్టింది? | Story of Hanuman Chalisa in Telugu

Sri Anjaneya Navaratna Mala Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ నవరత్నమాలా స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Anjaneya Ashtottara Satanamavali

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం – Sri Anjaneya Mangala ashtakam

Sri Anjaneya Dwadasa Nama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం – Sri Anjaneya Dandakam

కర్మన్‌ఘాట్‌ ఆంజనేయస్వామి ? | History of karmaghat Anjaneya swamy Temple in Telugu ?

శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శత నామావళి – Sri Anjaneya Ashtottara Shatanamavali

How lord anjaneya got his name as “HANUMAN”

How Lord Anjaneya got his name as “HANUMAN”?

సకల భయహరణం ఆంజనేయ దండకం | Anjaneya Dandakam

శ్రీ సువర్చలా సహిత ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం | Suvarchala Anjaneya Swamy Temple In Telugu

Anjaneya Bhujanga Stotram In Telugu | శ్రీ ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here