శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం | Sri Argala Stotram in Telugu

0
3651
Sri Argala Stotram in Telugu
Sri Argala Stotram Lyrics in Telugu

Sri Argala Stotram in Telugu

1శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ అర్గలాస్తోత్రమహామంత్రస్య విష్ణురృషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాలక్ష్మీర్దేవతా, శ్రీ జగదంబాప్రీతయే సప్తశతీపాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ||

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి |
జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧ ||

జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ |
దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తు తే || ౨ ||

మధుకైటభవిధ్వంసి విధాతృవరదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౩ ||

మహిషాసురనిర్నాశి భక్తానాం సుఖదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౪ ||

ధూమ్రనేత్రవధే దేవి ధర్మకామార్థదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౫ ||

రక్తబీజవధే దేవి చండముండవినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౬ ||

నిశుంభశుంభనిర్నాశి త్రైలోక్యశుభదే నమః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౭ ||

వందితాంఘ్రియుగే దేవి సర్వసౌభాగ్యదాయిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౮ ||

అచింత్యరూపచరితే సర్వశత్రువినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౯ ||

నతేభ్యః సర్వదా భక్త్యా చాపర్ణే దురితాపహే |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౦ ||

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధినాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౧ ||

చండికే సతతం యుద్ధే జయంతి పాపనాశిని |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౨ ||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి దేవి పరం సుఖమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౩ ||

విధేహి దేవి కల్యాణం విధేహి విపులాం శ్రియమ్ |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౪ ||

విధేహి ద్విషతాం నాశం విధేహి బలముచ్చకైః |
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి || ౧౫ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back