శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu

0
733
శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu

శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీహృదయమాలామంత్రస్య నారదఋషిః |
అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీబగళాముఖీ దేవతా |
హ్లీం బీజమ్ | క్లీం శక్తిః | ఐం కీలకమ్ |
శ్రీబగళాముఖీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

అథ న్యాసః |
ఓం నారదఋషయే నమః శిరసి |
ఓం అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే |
ఓం శ్రీబగళాముఖీ దేవతాయై నమః హృదయే |
ఓం హ్లీం బీజాయ నమః గుహ్యే |
ఓం క్లీం శక్తయే నమః పాదయోః |
ఓం ఐం కీలకాయ నమః సర్వాంగే |

కరన్యాసః |
ఓం హ్లీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్లీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః |
ఓం హ్లీం హృదయాయ నమః |
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్లీం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం అస్త్రాయ ఫట్ |
ఓం హ్లీం క్లీం ఐం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానం |
పీతాంబరాం పీతమాల్యాం పీతాభరణభూషితామ్ |
పీతకంజపదద్వంద్వాం బగళాం చింతయేఽనిశమ్ ||

ఇతి ధ్యాత్వా పంచముద్రయా సంపూజ్య ||

పీతశంఖగదాహస్తే పీతచందనచర్చితే |
బగళే మే వరం దేహి శత్రుసంఘవిదారిణీ ||

సంప్రార్థ్య ||

ఓం హ్లీం క్లీం ఐం బగళాముఖ్యై గదాధారిణ్యై ప్రేతాసనాధ్యాసిన్యై స్వాహా ||

ఇతి మంత్రం జపిత్వా పునః పూర్వవద్ధృదయాది షడంగన్యాసం కృత్వా
స్తోత్రం పఠేత్ ||

కరన్యాసః |
ఓం హ్లీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్లీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః |
ఓం హ్లీం హృదయాయ నమః |
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్లీం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం అస్త్రాయఫట్ |
ఓం హ్లీం క్లీం ఐం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ||

వందేఽహం బగళాం దేవీం పీతభూషణభూషితామ్ |
తేజోరూపమయీం దేవీం పీతతేజస్స్వరూపిణీమ్ || ౧ ||

గదాభ్రమణాభిన్నాభ్రాం భ్రుకుటీభీషణాననాం |
భీషయంతీం భీమశత్రూన్ భజే భక్తస్య భవ్యదామ్ || ౨ ||

పూర్ణచంద్రసమానాస్యాం పీతగంధానులేపనాం |
పీతాంబరపరీధానాం పవిత్రామాశ్రయామ్యహమ్ || ౩ ||

పాలయంతీమనుపలం ప్రసమీక్ష్యావనీతలే |
పీతాచారరతాం భక్తాం తాం భవానీం భజామ్యహమ్ || ౪ ||

పీతపద్మపదద్వంద్వాం చంపకారణ్యవాసినీం |
పీతావతంసాం పరమాం వందే పద్మజవందితామ్ || ౫ ||

లసచ్చారుసింజత్సుమంజీరపాదాం
చలత్స్వర్ణకర్ణావతంసాంచితాస్యాం |
వలత్పీతచంద్రాననాం చంద్రవంద్యాం
భజే పద్మజాదీడ్యసత్పాదపద్మామ్ || ౬ ||

సుపీతాభయామాలయా పూతమంత్రం
పరం తే జపంతో జయం సల్లభంతే |
రణే రాగరోషాప్లుతానాం రిపూణాం
వివాదే బలాద్వైరకృద్ధాతమాతః || ౭ ||

భరత్పీతభాస్వత్ప్రభాహస్కరాభాం
గదాగంజితామిత్రగర్వాం గరిష్ఠామ్ |
గరీయో గుణాగార గాత్రాం గుణాఢ్యాం
గణేశాదిగమ్యాం శ్రయే నిర్గుణాఢ్యామ్ || ౮ ||

జనా యే జపంత్యుగ్రబీజం జగత్సు
పరం ప్రత్యహం తే స్మరంతః స్వరూపమ్ |
భవేద్వాదినాం వాఙ్ముఖస్తంభ ఆద్యే
జయో జాయతే జల్పతామాశు తేషామ్ || ౯ ||

తవ ధ్యాననిష్ఠా ప్రతిష్ఠాత్మప్రజ్ఞా-
వతాం పాదపద్మార్చనే ప్రేమయుక్తాః |
ప్రసన్నా నృపాః ప్రాకృతాః పండితా వా
పురాణాదిగాధాసుతుల్యా భవంతి || ౧౦ ||

నమామస్తే మాతః కనకకమనీయాంఘ్రి జలజం
బలద్విద్యుద్వర్ణాం ఘనతిమిర విధ్వంస కరణమ్ |
భవాబ్ధౌ మగ్నాత్మోత్తరణకరణం సర్వశరణం
ప్రపన్నానాం మాతర్జగతి బగళే దుఃఖదమనమ్ || ౧౧ ||

జ్వలజ్జ్యోత్స్నారత్నాకరమణివిషక్తాంకభవనం
స్మరామస్తే ధామ స్మరహరహరీంద్రేందు ప్రముఖైః |
అహోరాత్రం ప్రాతః ప్రణయనవనీయం సువిశదం
పరం పీతాకారం పరిచితమణిద్వీపవసనమ్ || ౧౨ ||

వదామస్తే మాతః శ్రుతిసుఖకరం నామ లలితం
లసన్మాత్రావర్ణం జగతి బగళేతి ప్రచరితమ్ |
చలంతస్తిష్ఠంతో వయముపవిశంతోఽపి శయనే
భజామో యచ్ఛ్రేయో దివి దురవలభ్యం దివిషదామ్ || ౧౩ ||

పదార్చాయాం ప్రీతిః ప్రతిదినమపూర్వా ప్రభవతు
యథా తే ప్రాసన్న్యం ప్రతిఫలమపేక్ష్యం ప్రణమతామ్ |
అనల్పం తన్మాతర్భవతి భృతభక్త్యా భవతు నో
దిశాతః సద్భక్తిం భువి భగవతాం భూరి భవదామ్ || ౧౪ ||

మమ సకలరిపూణాం వాఙ్ముఖే స్తంభయాశు
భగవతి రిపుజిహ్వాం కీలయ ప్రస్థతుల్యామ్ |
వ్యవసితఖలబుద్ధిం నాశయాశు ప్రగల్భాం
మమ కురు బహుకార్యం సత్కృపేఽంబ ప్రసీద || ౧౫ ||

వ్రజతు మమ రిపూణాం సద్మని ప్రేతసంస్థా
కరధృతగదయా తాన్ ఘాతయిత్వాశు రోషాత్ |
సధన వసన ధాన్యం సద్మ తేషాం ప్రదహ్య
పునరపి బగళా స్వస్థానమాయాతు శీఘ్రమ్ || ౧౬ ||

కరధృతరిపు జిహ్వాపీడన వ్యగ్రహస్తాం
పునరపి గదయా తాంస్తాడయంతీం సుతంత్రామ్ |
ప్రణతసురగణానాం పాలికాం పీతవస్త్రాం
బహుబల బగళాం తాం పీతవస్త్రాం నమామః || ౧౭ ||

హృదయవచనకాయైః కుర్వతాం భక్తిపుంజం
ప్రకటిత కరుణార్ద్రాం ప్రీణతీజల్పతీతి |
ధనమథ బహుధాన్యం పుత్రపౌత్రాదివృద్ధిః
సకలమపి కిమేభ్యో దేయమేవం త్వవశ్యమ్ || ౧౮ ||

తవ చరణసరోజం సర్వదా సేవ్యమానం
ద్రుహిణహరిహరాద్యైర్దేవబృందైః శరణ్యమ్ |
మృదులమపి శరణం తే శర్మదం సూరిసేవ్యం
వయమిహ కరవామో మాతరేతద్విధేయమ్ || ౧౯ ||

బగళాహృదయస్తోత్రమిదం భక్తి సమన్వితః |
పఠేద్యో బగళా తస్య ప్రసన్నా పాఠతో భవేత్ || ౨౦ ||

పీతాధ్యానపరో భక్తో యః శృణోత్యవికల్పతః |
నిష్కల్మషో భవేన్మర్త్యో మృతో మోక్షమవాప్నుయాత్ || ౨౧ ||

ఆశ్వినస్య సితే పక్షే మహాష్టమ్యాం దివానిశమ్ |
యస్త్విదం పఠతే ప్రేమ్ణా బగళా ప్రీతిమేతి సః || ౨౨ ||

దేవ్యాలయే పఠన్ మర్త్యో బగళాం ధ్యాయతీశ్వరీమ్ |
పీతవస్త్రావృతో యస్తు తస్య నశ్యంతి శత్రవః || ౨౩ ||

పీతాచారరతో నిత్యం పీతభూషాం విచింతయన్ |
బగళాయాః పఠేన్నిత్యం హృదయస్తోత్రముత్తమమ్ || ౨౪ ||

న కించిద్ దుర్లభం తస్య దృశ్యతే జగతీతలే |
శత్రవో గ్లానిమాయాంతి తస్య దర్శనమాత్రతః || ౨౫ ||

Download PDF here Sri Bagalamukhi Hrudayam – శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here