శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu

శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీహృదయమాలామంత్రస్య నారదఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీబగళాముఖీ దేవతా | హ్లీం బీజమ్ | క్లీం శక్తిః | ఐం కీలకమ్ | శ్రీబగళాముఖీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || అథ న్యాసః | ఓం నారదఋషయే నమః శిరసి | ఓం అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే | ఓం శ్రీబగళాముఖీ దేవతాయై నమః హృదయే | ఓం హ్లీం బీజాయ నమః … Continue reading శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu