శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 2 – Sri Bagalamukhi Stotram – 2 in Telugu

Dasa Maha Vidyalu Stotras – Sri Bagalamukhi Stotram Lyrics ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః బగళాముఖీ తర్జనీభ్యాం నమః సర్వదుష్టానాం మధ్యమాభ్యాం నమః వాచం ముఖం పదం స్తంభయ అనామికాభ్యాం నమః జిహ్వాం కీలయ బుద్ధిం వినాశయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః హ్రీం ఓం స్వాహా కరతలకరపృష్టాభ్యాం నమః ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః బగళాముఖీ శిరసే స్వాహా సర్వదుష్టానాం శిఖాయై వషత్ వాచం ముఖం పదం స్తంభయ కవచా హుం జిహ్వాం కీలయ బుద్ధిం … Continue reading శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 2 – Sri Bagalamukhi Stotram – 2 in Telugu