Sri Bagalamukhi Stotram in Telugu | శ్రీ బగళాముఖి స్తోత్రం

0
5222
Sri Bagalamukhi Stotram Lyrics in Telugu
What are the Sri Bagalamukhi Stotram Lyrics in Telugu?

Sri Bagalamukhi Stotram Lyrics in Telugu

॥ శ్రీబగలా(వగళా)ముఖీస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

చలత్కనకకుండ లోల్లసితచారుగండ స్థలీం

లసత్కనకచంపకద్యుతిమదిందుబింబాననామ్ ।

గదాహతవిపక్షకాం కలితలోలజిహ్వాంచలాం

స్మరామి బగలాముఖీం విముఖవాఙ్మనః స్తంభినీమ్ ॥ 1॥

 

పీయూషోదధిమధ్యచారువిలద్రక్తోత్పలే మండపే

సత్సింహాసనమౌలిపాతితరిపుం ప్రేతాసనాధ్యాసినీమ్ ।

స్వర్ణాభాం కరపీడితారిరసనాం భ్రామ్యద్గదాం విభ్రతీమిత్థం

ధ్యాయతి యాన్తి తస్య సహసా సద్యోఽథ సర్వాపదః ॥ 2॥

 

దేవి త్వచ్చరణాంబుజార్చనకృతే యః పీతపుష్పాంజలీన్ భక్త్యా

వామకరే నిధాయ చ మనుం మంత్రీ మనోజ్ఞాక్షరం ।

పీఠధ్యానపరోఽథ కుంభకవశాత్ బీజం స్మరేత్  పార్థివం

తస్యామిత్రముఖస్య వాచి హృదయే జాడ్యం భవేత్తత్క్షణాత్ ॥ 3॥

 

వాదీ మూకతి రంకతి క్షితిపతిర్ వైశ్వానరః శీతతి క్రోధీ

శామ్యతి దుర్జనః సుజనతి క్షిప్రానుగః ఖంజతి ।

గర్వీ ఖర్వతి సర్వవిచ్చ జడతి త్వన్ మంత్రిణా యాంత్రితః

శ్రీర్నిత్యే బగలాముఖి ప్రతిదినం కల్యాణి తుభ్యం నమః ॥ 4॥

 

మంత్రస్తావదలం విపక్షదలనే స్తోత్రం పవిత్రం చ తే

యంత్రం వాదినియంత్రణం త్రిజగతాం జైత్రం చ చిత్రం చ తే ।

మాతః శ్రీబగలేతి నామ లలితం యస్యాస్తి జన్తోర్ముఖే

త్వన్నామగ్రహణేన సంసది ముఖే స్తంభోభవేద్వాదినామ్ ॥ 5॥

 

దుష్టస్తంభనముగ్రవిఘ్నశమనం దారిద్ర్యవిద్రావణం

భూభృత్ సందమనం చలన్ మృగదృశాం చేతఃసమాకర్షణమ్ ।

సౌభాగ్యైకనికేతనం సమదృశః కారుణ్యపూర్ణేక్షణమ్

మృత్యోర్మారణమావిరస్తు పురతో మాతస్త్వదీయం వపుః ॥ 6॥

 

మాతర్ భంజయ మద్విపక్షవదనం జిహ్వాం చ సంకీలయ

బ్రాహ్మీం ముద్రయ దైత్యదేవధిషణాముగ్రాం గతిం స్తంభయ ।

శత్రూంశ్చూర్ణయ దేవి తీక్ష్ణగదయా గౌరాంగి పీతాంబరే

విఘ్నౌఘం బగలే హర ప్రణమతాం కారుణ్యపూర్ణేక్షణే ॥ 7॥

 

మాతర్భైరవి భద్రకాలి విజయే వారాహి విశ్వాశ్రయే

శ్రీవిద్యే సమయే మహేశి బగలే కామేశి వామే రమే ।

మాతఙ్గి త్రిపురే పరాత్పరతరే స్వర్గాపవర్గప్రదే

దాసోఽహం శరణాగతః కరుణయా విశ్వేశ్వరి త్రాహి మామ్ ॥ 8॥

 

సంరంభే చౌరసంఘే ప్రహరణసమయే బంధనే  వ్యాధిమధ్యే

విద్యావాదే వివాదే ప్రకుపితనృపతౌ దివ్యకాలే నిశాయామ్ ।

వశ్యే వా స్తంభనే వా రిపువధసమయే నిర్జనే వా వనే వా

గచ్ఛంస్తిష్ఠంస్త్రికాలం యది పఠతి శివం ప్రాప్నుయాదాశు ధీరః ॥ 9॥

 

త్వం విద్యా పరమా త్రిలోకజననీ విఘ్నౌఘసంఛేదినీ

యోషిత్కర్షణకారిణీ జనమనఃసమ్మోహసన్దాయినీ ।

స్తంభో త్సారణకారిణీ పశుమనఃసమ్మోహసందాయినీ

జిహ్వాకీలనభైరవీ విజయతే బ్రహ్మాదిమంత్రో యథా ॥ 10॥

 

విద్యా లక్ష్మీర్నిత్యసౌభాగ్యమాయుః పుత్రైః పౌత్రైః సర్వసామ్రాజ్యసిద్ధిః ।

మానో భోగో వశ్యమారోగ్యసౌఖ్యం ప్రాప్తం తత్తద్భూతలేఽస్మిన్నరేణ ॥ 11॥

 

త్వత్కృతే జపసన్నాహం గదితం పరమేశ్వరి ।

దుష్టానాం నిగ్రహార్థాయ తద్గృహాణ నమోఽస్తు తే ॥ 12॥

 

పీతాంబరాం చ ద్విభుజాం త్రినేత్రాం గాత్రకోమలామ్ ।

శిలాముద్గరహస్తాం చ స్మరే తాం బగలాముఖీమ్ ॥ 13॥

 

బ్రహ్మాస్త్రమితి విఖ్యాతం త్రిషు లోకేషు విశ్రుతమ్ ।

గురుభక్తాయ దాతవ్యం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ॥ 14॥

 

నిత్యం స్తోత్రమిదం పవిత్రమిహ యో దేవ్యాః పఠత్యాదరాద్ధృత్వా

యన్త్రమిదం తథైవ సమరే బాహౌ కరే వా గలే ।

రాజానోఽప్యరయో మదాంధకరిణః సర్పా మృగేంద్రా దికాస్తే

వై యాన్తి విమోహితా రిపుగణా లక్ష్మీః స్థిరా సిద్ధయః ॥ 15॥

 

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీబగలాముఖీస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Related Posts

శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 2 – Sri Bagalamukhi Stotram – 2 in Telugu

Sri Bagalamukhi Stotram – 1

Sri Bagalamukhi Stotram – 2

Sri Bagalamukhi Hrudayam

శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్ – Sri Bagalamukhi Hrudayam in Telugu

శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం 1 – Sri Bagalamukhi Stotram 1 in Telugu

Jayanti of Maa Bagalamukhi, the goddess who stops the enemies

Bagalamukhi – Goddess who paralyses enemies

Varahi Sahasranamam – వారాహీ సహస్రనామం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here