శ్రీ బాలా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

0
1451

Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ |
సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧||

హ్రీంకారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ |
త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨||

సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా |
అనంగకుసుమా ఖ్యాతా అనంగా భువనేశ్వరీ || ౩||

జప్యా స్తవ్యా శ్రుతిర్నిత్యా నిత్యక్లిన్నాఽమృతోద్భవా |
మోహినీ పరమాఽఽనందా కామేశతరుణా కళా || ౪||

కళావతీ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ |
సౌగంధినీ సరిద్వేణీ మంత్రిణీ మంత్రరూపిణీ || ౫||

తత్త్వత్రయీ తత్త్వమయీ సిద్ధా త్రిపురవాసినీ |
శ్రీర్మతిశ్చ మహాదేవీ కౌళినీ పరదేవతా || ౬||

కైవల్యరేఖా వశినీ సర్వేశీ సర్వమాతృకా |
విష్ణుస్వసా దేవమాతా సర్వసంపత్ప్రదాయినీ || ౭||

కింకరీ మాతా గీర్వాణీ సురాపానానుమోదినీ |
ఆధారా హితపత్నీకా స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయా || ౮||

అనాహతాబ్జనిలయా మణిపూరసమాశ్రయా |
ఆజ్ఞా పద్మాసనాసీనా విశుద్ధస్థలసంస్థితా || ౯||

అష్టాత్రింశత్కళామూర్తిస్సుషుమ్నా చారుమధ్యమా |
యోగేశ్వరీ మునిధ్యేయా పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౧౦||

చతుర్భుజా చంద్రచూడా పురాణాగమరూపిణీ |
ఐంకారాదిమహావిద్యా పంచప్రణవరూపిణీ || ౧౧||

భూతేశ్వరీ భూతమయీ పంచాశద్వర్ణరూపిణీ |
షోఢాన్యాసమహాభూషా కామాక్షీ దశమాతృకా || ౧౨||

ఆధారశక్తిః తరుణీ లక్ష్మీః త్రిపురభైరవీ |
శాంభవీ సచ్చిదానందా సచ్చిదానందరూపిణీ || ౧౩||

మాంగళ్యదాయినీ మాన్యా సర్వమంగళకారిణీ |
యోగలక్ష్మీః భోగలక్ష్మీః రాజ్యలక్ష్మీః త్రికోణగా || ౧౪||

సర్వసౌభాగ్యసంపన్నా సర్వసంపత్తిదాయినీ |
నవకోణపురావాసా బిందుత్రయసమన్వితా || ౧౫||

Download PDF here Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ బాలా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

Related Posts

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Vishnu Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Sita Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Budha Ashtottara Satanama Stotram in English

Sri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Sita Ashtottara Shatanamavali

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali in Telugu

శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Vishnu Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Shani Ashtottara Satanamavali

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Venkateshwara Ashtottara Satanamavali in Telugu

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Satyanarayana Ashtottara Satanamavali

Sri Padmavathi Ashtottara Satanamavali

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here