శ్రీ బాలా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ | సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧|| హ్రీంకారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ | త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨|| సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా | అనంగకుసుమా ఖ్యాతా అనంగా భువనేశ్వరీ || ౩|| జప్యా స్తవ్యా శ్రుతిర్నిత్యా నిత్యక్లిన్నాఽమృతోద్భవా | మోహినీ పరమాఽఽనందా కామేశతరుణా కళా || ౪|| కళావతీ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ | … Continue reading శ్రీ బాలా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం – Sri Bala Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu