శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం – Sri Balakrishna Ashtakam

0
1212

లీలయా కుచేల మౌళి పాలితం కృపాకరం
నీల నీలమింద్రనీల నీలకాంతి మోహనం |
బాలనీల చారు కోమలాలకం విలాస
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౧ ||

ఇందుకుంద మందహాసమిందిరాధరాధరం
నంద గోప నందనం సనందనాది వందితం |
నంద గోధనం సురారి మర్దనం సమస్త
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౨ ||

వారి హార హీర చారు కీర్తితం విరాజితం
ద్వారకా విహారమంబుజారి సూర్యలోచనం |
భూరి మేరు ధీరమాది కారణం సుసేవ్య
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౩ ||

శేష భోగ శాయినం విశేష భూషణోజ్జ్వలం
ఘోషమాన కీంకిణీ విభీషణాది పోషణం |
శోషణా కృతాంబుధిం విభీషణార్చితం పదం
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౪ ||

పండితాఖిలస్తుతం పుండరీక భాస్వరం
కుండల ప్రభాసమాన తుండ గండ మండలం |
పుండరీక సన్నుతం జగన్నుతం మనోజ్ఞకం
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౫ ||

ఆంజనేయ ముఖ్యపాల వానరేంద్ర కృంతనం
కుంజరారి భంజనం నిరంజనం శుభాకరం |
మంజు కంజ పత్ర నేత్ర రాజితం విరాజితం
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౬ ||

రామణీయ యజ్ఞధామ భామిని వరప్రదం
మనోహరం గుణాభిరామ ఉన్నతోన్నతం గురుం |
సామగాన వేణునాద లోల మజ్జితాస్తకం
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౭ ||

రంగ-దింది-రాంగ-మంగళాంగ సౌర్య భాసదా
సంగదా-సురోత్తమాంగ భంగక ప్రదాయకం |
తుంగవైర వాభిరామ మంగళామృతం సదా
గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౮ ||

బాలకృష్ణ పుణ్యనామ లాలితం శుభాష్టకం
యే పఠంతి సాత్త్వికోత్తమా సదా ముదాచ్యుతం |
రాజమాన పుత్ర సంపదాది శోభనానితే
సాధయంతి విష్ణులోకమవ్యయం నరాశ్చతే || ౯ ||

Download PDF here Sri Balakrishna Ashtakam – శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here