శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం – Sri Balakrishna Ashtakam

లీలయా కుచేల మౌళి పాలితం కృపాకరం నీల నీలమింద్రనీల నీలకాంతి మోహనం | బాలనీల చారు కోమలాలకం విలాస గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౧ || ఇందుకుంద మందహాసమిందిరాధరాధరం నంద గోప నందనం సనందనాది వందితం | నంద గోధనం సురారి మర్దనం సమస్త గోపాల బాల జార చోర బాలకృష్ణమాశ్రయే || ౨ || వారి హార హీర చారు కీర్తితం విరాజితం ద్వారకా విహారమంబుజారి సూర్యలోచనం | భూరి మేరు … Continue reading శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం – Sri Balakrishna Ashtakam