Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) in Telugu | శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

0
181
Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Lyrics in Telugu
Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Lyrics With Meaning in Telugu PDF

Sri Batuka Bhairava Stavaraja (Ashtottara Shatanama Stotram cha) Lyrics in Telugu

శ్రీ బటుకభైరవ స్తవరాజః (అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం చ)

కైలాసశిఖరాసీనం దేవదేవం జగద్గురుమ్ |
శంకరం పరిపప్రచ్ఛ పార్వతీ పరమేశ్వరమ్ || ౧

శ్రీపార్వత్యువాచ |
భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రాగమాదిషు |
ఆపదుద్ధారణం మంత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం నృణామ్ || ౨
సర్వేషాం చైవ భూతానాం హితార్థం వాంఛితం మయా |
విశేషతస్తు రాజ్ఞాం వై శాంతిపుష్టిప్రసాధనమ్ || ౩
అంగన్యాస కరన్యాస బీజన్యాస సమన్వితమ్ |
వక్తుమర్హసి దేవేశ మమ హర్షవివర్ధనమ్ || ౪

శ్రీభగవానువాచ |
శృణు దేవి మహామంత్రమాపదుద్ధారహేతుకమ్ |
సర్వదుఃఖప్రశమనం సర్వశత్రునిబర్హణమ్ || ౫
అపస్మారాదిరోగాణాం జ్వరాదీనాం విశేషతః |
నాశనం స్మృతిమాత్రేణ మంత్రరాజమిమం ప్రియే || ౬
గ్రహరాజభయానాం చ నాశనం సుఖవర్ధనమ్ |
స్నేహాద్వక్ష్యామి తే మంత్రం సర్వసారమిమం ప్రియే || ౭
సర్వకామార్థదం మంత్రం రాజ్యభోగప్రదం నృణామ్ |
ప్రణవం పూర్వముచ్చార్య దేవీ ప్రణవముద్ధరేత్ || ౮
బటుకాయేతి వై పశ్చాదాపదుద్ధారణాయ చ |
కురు ద్వయం తతః పశ్చాద్బటుకాయ పునః క్షిపేత్ || ౯
దేవీ ప్రణవముద్ధృత్య మంత్రరాజమిమం ప్రియే |
మంత్రోద్ధారమిమం దేవి త్రైలోక్యస్యాపి దుర్లభమ్ || ౧౦
అప్రకాశ్యమిమం మంత్రం సర్వశక్తిసమన్వితమ్ |
స్మరణాదేవ మంత్రస్య భూతప్రేతపిశాచకాః || ౧౧
విద్రవంతి భయార్తా వై కాలరుద్రాదివ ప్రజాః |
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి పూజయేద్వాపి పుస్తకమ్ || ౧౨
నాగ్నిచౌరభయం వాపి గ్రహరాజభయం తథా |
న చ మారీభయం తస్య సర్వత్ర సుఖవాన్ భవేత్ || ౧౩
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం పుత్రపౌత్రాదిసంపదః |
భవంతి సతతం తస్య పుస్తకస్యాపి పూజనాత్ || ౧౪

శ్రీపార్వత్యువాచ |
య ఏష భైరవో నామ ఆపదుద్ధారకో మతః |
త్వయా చ కథితో దేవ భైరవః కల్ప ఉత్తమః || ౧౫
తస్య నామసహస్రాణి అయుతాన్యర్బుదాని చ |
సారముద్ధృత్య తేషాం వై నామాష్టశతకం వద || ౧౬

శ్రీభగవానువాచ |
యస్తు సంకీర్తయేదేతత్ సర్వదుష్టనిబర్హణమ్ |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి సాధకః సిద్ధిమేవ చ || ౧౭
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవస్య మహాత్మనః |
ఆపదుద్ధారకస్యేహ నామాష్టశతముత్తమమ్ || ౧౮
సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వాపద్వినివారకమ్ |
సర్వకామార్థదం దేవి సాధకానాం సుఖావహమ్ || ౧౯
దేహాంగన్యసనం చైవ పూర్వం కుర్యాత్ సమాహితః |
భైరవం మూర్ధ్ని విన్యస్య లలాటే భీమదర్శనమ్ || ౨౦
అక్ష్ణోర్భూతాశ్రయం న్యస్య వదనే తీక్ష్ణదర్శనమ్ |
క్షేత్రపం కర్ణయోర్మధ్యే క్షేత్రపాలం హృది న్యసేత్ || ౨౧
క్షేత్రాఖ్యం నాభిదేశే చ కట్యాం సర్వాఘనాశనమ్ |
త్రినేత్రమూర్వోర్విన్యస్య జంఘయో రక్తపాణికమ్ || ౨౨
పాదయోర్దేవదేవేశం సర్వాంగే వటుకం న్యసేత్ |
ఏవం న్యాసవిధిం కృత్వా తదనంతరముత్తమమ్ || ౨౩
నామాష్టశతకస్యాపి ఛందోఽనుష్టుబుదాహృతమ్ |
బృహదారణ్యకో నామ ఋషిశ్చ పరికీర్తితః || ౨౪
దేవతా కథితా చేహ సద్భిర్వటుకభైరవః |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || ౨౫

(అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్)
ఓం భైరవో భూతనాథశ్చ భూతాత్మా భూతభావనః |
క్షేత్రదః క్షేత్రపాలశ్చ క్షేత్రజ్ఞః క్షత్రియో విరాట్ || ౨౬
శ్మశానవాసీ మాంసాశీ ఖర్పరాశీ మఖాంతకృత్ |
రక్తపః ప్రాణపః సిద్ధః సిద్ధిదః సిద్ధసేవితః || ౨౭
కరాలః కాలశమనః కలాకాష్ఠాతనుః కవిః |
త్రినేత్రో బహునేత్రశ్చ తథా పింగలలోచనః || ౨౮
శూలపాణిః ఖడ్గపాణిః కంకాలీ ధూమ్రలోచనః |
అభీరుర్భైరవో భీరుర్భూతపో యోగినీపతిః || ౨౯
ధనదో ధనహారీ చ ధనపః ప్రతిభావవాన్ |
నాగహారో నాగకేశో వ్యోమకేశః కపాలభృత్ || ౩౦
కాలః కపాలమాలీ చ కమనీయః కలానిధిః |
త్రిలోచనో జ్వలన్నేత్రస్త్రిశిఖీ చ త్రిలోకపాత్ || ౩౧
త్రివృత్తనయనో డింభః శాంతః శాంతజనప్రియః |
వటుకో వటుకేశశ్చ ఖట్వాంగవరధారకః || ౩౨
భూతాధ్యక్షః పశుపతిర్భిక్షుకః పరిచారకః |
ధూర్తో దిగంబరః సౌరిర్హరిణః పాండులోచనః || ౩౩
ప్రశాంతః శాంతిదః శుద్ధః శంకరప్రియబాంధవః |
అష్టమూర్తిర్నిధీశశ్చ జ్ఞానచక్షుస్తమోమయః || ౩౪
అష్టాధారః కలాధారః సర్పయుక్తః శశీశిఖః |
భూధరో భూధరాధీశో భూపతిర్భూధరాత్మకః || ౩౫
కంకాలధారీ ముండీ చ వ్యాలయజ్ఞోపవీతవాన్ |
జృంభణో మోహనః స్తంభీ మారణః క్షోభణస్తథా || ౩౬
శుద్ధనీలాంజనప్రఖ్యదేహో ముండవిభూషితః |
బలిభుక్ బలిభూతాత్మా కామీ కామపరాక్రమః || ౩౭
సర్వాపత్తారకో దుర్గో దుష్టభూతనిషేవితః |
కామీ కలానిధిః కాంతః కామినీవశకృద్వశీ |
సర్వసిద్ధిప్రదో వైద్యః ప్రభవిష్ణుః ప్రభావవాన్ || ౩౮

(ఫలశ్రుతిః)
అష్టోత్తరశతం నామ భైరవస్య మహాత్మనః |
మయా తే కథితం దేవి రహస్యం సర్వకామికమ్ || ౩౯
య ఇదం పఠతి స్తోత్రం నామాష్టశతముత్తమమ్ |
న తస్య దురితం కించన్న రోగేభ్యో భయం తథా |
న శత్రుభ్యో భయం కించిత్ ప్రాప్నోతి మానవః క్వచిత్ || ౪౦
పాతకానాం భయం నైవ పఠేత్ స్తోత్రమనన్యధీః |
మారీభయే రాజభయే తథా చౌరాగ్నిజే భయే || ౪౧
ఔత్పాతికే మహాఘోరే యథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
బంధనే చ తథా ఘోరే పఠేత్ స్తోత్రం సమాహితః || ౪౨
సర్వే ప్రశమనం యాంతి భయాద్భైరవకీర్తనాత్ |
ఏకాదశసహస్రం తు పురశ్చరణముచ్యతే || ౪౩
త్రిసంధ్యం యః పఠేద్దేవి సంవత్సరమతంద్రితః |
స సిద్ధిం ప్రాప్నుయాదిష్టాం దుర్లభమపి మానుషః || ౪౪
షణ్మాసాన్ భూమికామస్తు స జప్త్వా లభతే మహీమ్ |
రాజా శత్రువినాశాయ జపేన్మాసాష్టకం పునః || ౪౫
రాత్రౌ వారత్రయం చైవ నాశయత్యేవ శాత్రవాన్ |
జపేన్మాసత్రయం రాత్రౌ రాజానం వశమానయేత్ || ౪౬
ధనార్థీ చ సుతార్థీ చ దారార్థీ యస్తు మానవః |
పఠేద్వారత్రయం యద్వా వారమేకం తథా నిశి || ౪౭
ధనం పుత్రాంస్తథా దారాన్ ప్రాప్నుయాన్నాత్ర సంశయః |
రోగీ రోగాత్ ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౪౮
భీతో భయాత్ ప్రముచ్యేత దేవి సత్యం న సంశయః |
యాన్ యాన్ సమీ హతే కామాంస్తాంస్తానాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
అప్రకాశ్యమిదం గుహ్యం న దేయం యస్య కస్యచిత్ || ౪౯
సత్కులీనాయ శాంతాయ ఋజవే దంభవర్జితే |
దద్యాత్ స్తోత్రమిదం పుణ్యం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
ధ్యానం వక్ష్యామి దేవస్య యథా ధ్యాత్వా పఠేన్నరః || ౫౦

ఓం శుద్ధస్ఫటికసంకాశం సహస్రాదిత్యవర్చసమ్ |
అష్టబాహుం త్రినయనం చతుర్బాహుం ద్విబాహుకమ్ || ౫౧
భుజంగమేఖలం దేవమగ్నివర్ణశిరోరుహమ్ |
దిగంబరం కుమారీశం వటుకాఖ్యం మహాబలమ్ || ౫౨
ఖట్వాంగమసిపాశం చ శూలం చైవ తథా పునః |
డమరుం చ కపాలం చ వరదం భుజగం తథా || ౫౩
నీలజీమూతసంకాశం నీలాంజనచయప్రభమ్ |
దంష్ట్రాకరాలవదనం నూపురాంగదభూషితమ్ || ౫౪

ఆత్మవర్ణసమోపేతసారమేయసమన్వితమ్ |
ధ్యాత్వా జపేత్ సుసంహృష్టః సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ || ౫౫

ఏతచ్ఛ్రుత్వా తతో దేవీ నామాష్టశతముత్తమమ్ |
భైరవాయ ప్రహృష్టాభూత్ స్వయం చైవ మహేశ్వరీ || ౫౬

ఇతి విశ్వసారోద్ధారతంత్రే ఆపదుద్ధారకల్పే భైరవ స్తవరాజః సమాప్తః ||

Lord Shiva Related Stotras

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) in Telugu | శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

Sri Vaidyanatha Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీ వైద్యనాథాష్టకం

Sri Batuka Bhairava Kavacham in Telugu | శ్రీ బటుకభైరవ కవచం

Sri Neelakanta Stava (Parvathi Vallabha Ashtakam) in Telugu | శ్రీ నీలకంఠ స్తవః (శ్రీ పార్వతీవల్లభాష్టకం)

Vasishta Krita Parameshwara Stuti in Telugu | శ్రీ పరమేశ్వర స్తుతిః (వసిష్ఠ కృతం)

Teekshna Danshtra Kalabhairava Ashtakam in Telugu | తీక్ష్ణదంష్ట్రకాలభైరవాష్టకం

Sri Chandramouleshwara Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ చంద్రమౌళీశ స్తోత్రం

Sri Chandramoulishwara Varnamala Stotram in Telugu | శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర వర్ణమాలా స్తోత్రం

Abhilasha Ashtakam Lyrics in Telugu | అభిలాషాష్టకం

Sri Veerabhadra Dandakam Lyrics in Telugu | శ్రీ వీరభద్ర దండకం

Sri Gangadhara Stotram Lyrics in Telugu | శ్రీ గంగాధర స్తోత్రం

Ishana Stuti Lyrics in Telugu – ఈశాన స్తుతిః

Aarthi Hara Stotram Lyrics in Telugu – ఆర్తిహర స్తోత్రం