శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం | Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం శ్రీనందికేశ్వర ఉవాచ | భద్రకాళీమహం వందే వీరభద్రసతీం శివామ్ | సుత్రామార్చితపాదాబ్జం సుఖసౌభాగ్యదాయినీమ్ || ౧ || భద్రకాళీ కామరూపా మహావిద్యా యశస్వినీ | మహాశ్రయా మహాభాగా దక్షయాగవిభేదినీ || ౨ || రుద్రకోపసముద్భూతా భద్రా ముద్రా శివంకరీ | చంద్రికా చంద్రవదనా రోషతామ్రాక్షశోభినీ || ౩ || ఇంద్రాదిదమనీ శాంతా చంద్రలేఖావిభూషితా | భక్తార్తిహారిణీ ముక్తా చండికానందదాయినీ || ౪ … Continue reading శ్రీ భద్రకాళీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం | Sri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu