Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం

Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం శ్రీదేవీ ప్రథమం నామ ద్వితీయమమృతోద్భవా | తృతీయం కమలా ప్రోక్తా చతుర్థం లోకసుందరీ || ౧ || పంచమం విష్ణుపత్నీ చ షష్ఠం స్యాత్ వైష్ణవీ తథా | సప్తమం తు వరారోహా అష్టమం హరివల్లభా || ౨ || నవమం శార్ఙ్గిణీ ప్రోక్తా దశమం దేవదేవికా | ఏకాదశం తు లక్ష్మీః స్యాత్ ద్వాదశం శ్రీహరిప్రియా || ౩ || శ్రీః పద్మా … Continue reading Sri Bhadra Lakshmi Stavam in Telugu | శ్రీ భద్రలక్ష్మీ స్తవం