శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ – Sri Bhuvaneshwari Hrudayam in Telugu

0
220
శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ – Sri Bhuvaneshwari Hrudayam in Telugu

శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ – Sri Bhuvaneshwari Hrudayam in Telugu

శ్రీదేవ్యువాచ |
భగవన్ బ్రూహి తత్ స్తోత్రం సర్వకామప్రసాధనం |
యస్య శ్రవణమాత్రేణ నాన్యచ్ఛ్రోతవ్యమిష్యతే || ౧ ||

యది మేఽనుగ్రహః కార్యః ప్రీతిశ్చాపి మమోపరి |
తదిదం కథయ బ్రహ్మన్ విమలం యన్మహీతలే || ౨ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సర్వకామప్రసాధనం |
హృదయం భువనేశ్వర్యాః స్తోత్రమస్తి యశోదయం || ౩ ||

ఓం అస్య శ్రీభువనేశ్వవరీహృదయస్తోత్రమంత్రస్య శక్తిః ఋషిః – గాయత్రీ ఛందః – శ్రీభువనేశ్వరీ దేవతా – హకారో బీజం – ఈకారశ్శక్తిః – రేఫః కీలకం – సకల మనోవాంఛితసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః ||
ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః ||
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః |
ఓం శ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రీం కవచాయ హుం |
ఓం శ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ ||
ధ్యాయేద్బ్రహ్మాదికానాం కృతజనిజననీం యోగినీం యోగయోనిం
దేవానాం జీవనాయోజ్జ్వలితజయపరజ్యోతిరుగ్రాంగధాత్రీం |
శంఖం చక్రం చ బాణం ధనురపి దధతీం దోశ్చతుష్కాంబుజాతౌ
మాయామాద్యాం విశిష్టాం భవ భవ భువనాం భూభవా భారభూమిమ్ || ౪ ||

యదాజ్ఞయా యో జగదాద్యశేషం
సృజత్యజః శ్రీపతిరౌరసం వా |
బిభర్తి సంహంతి భవస్తదంతే
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౫ ||

జగజ్జనానందకరీం జయాఖ్యాం
యశస్వినీం యంత్రసుయజ్ఞయోనిమ్ |
జితామితామిత్రకృతప్రపంచాం
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౬ ||

హరౌ ప్రసుప్తే భువనత్రయాంతే-
ప్యనారతన్నాభిజపద్మజన్మా |
విధిస్తతోఽంధే విదధార యత్పదం
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౭ ||

న విద్యతే క్వాపి తు జన్మ యస్యా
న వా స్థితిః సాంతతికీహ యస్యాః |
న వా నిరోధేఽఖిలకర్మ యస్యా
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౮ ||

కటాక్షమోక్షాచరణోగ్రవిత్తా
నివేశితార్ణా కరుణార్ద్రచిత్తా |
సుభక్తయేరాతి సమీప్సితం యా
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౯ ||

యతో జగజ్జన్మ బభూవ యోనే-
స్తదేవ మధ్యే ప్రతిపాతి యాం వా |
తదత్తి యాంతేఽఖిలముగ్రకాళి
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౦ ||

సుషుప్తికాలే జనమధ్యయంత్యా
యయా జనః స్వప్నమవైతి కించిత్ |
ప్రబుధ్యతే జాగ్రతి జీవ ఏష
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౧ ||

దయాస్ఫురత్కోరకటాక్షలాభా-
న్నకేత్ర యస్యాః ప్రభవంతి సిద్ధాః |
కవిత్వమీశిత్వమపి స్వతంత్రా
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౨ ||

లసన్ముఖాంభోరుహముత్స్ఫురంతం
హృది ప్రణిధ్యాయ దిశి స్ఫురంతః |
యస్యాః కృపార్ద్రం ప్రవికాసయంతి
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౩ ||

యదానురాగానుగతాళిచిత్రా-
శ్చిరంతనప్రేమపరిప్లుతాంగాః |
సునిర్భయాస్సంతి ప్రముద్య యస్యాః
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౪ ||

హరిర్విరంచిర్హర ఈశితారః
పురోఽవతిష్ఠంతి పరంనతాంగాః |
యస్యాస్సమిచ్ఛంతి సదానుకూల్యం
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౫ ||

మనుం యదీయం హరమగ్నిసంస్థం
తతశ్చ వామశ్రుతిచంద్రసక్తమ్ |
జపంతి యే స్యుస్సురవందితాస్తే
భజామహే శ్రీభువనేశ్వరీం తామ్ || ౧౬ ||

ప్రసీదతు ప్రేమరసార్ద్రచిత్తా
సదా హి సా శ్రీభువనేశ్వరీ మే |
కృపాకటాక్షేణ కుబేరకల్పా
భవంతి యస్యాః పదభక్తిభాజః || ౧౭ ||

ముదా సుపాఠ్యం భువనేశ్వరీయం
సదా సతాం స్తోత్రమిదం సుసేవ్యమ్ |
సుఖప్రదం స్యాత్కలికల్మషఘ్నం
సుశృణ్వతాం సమ్పఠతాం ప్రశస్యమ్ || ౧౮ ||

ఏతత్తు హృదయం స్తోత్రం పఠేద్యస్తు సమాహితః |
భవేత్తస్యేష్టదా దేవీ ప్రసన్నా భువనేశ్వరీ || ౧౯ ||

దదాతి ధనమాయుష్యం పుణ్యం పుణ్యమతిం తథా |
నైష్ఠికీం దేవభక్తిం చ గురుభక్తిం విశేషతః || ౨౦ ||

పూర్ణిమాయాం చతుర్దశ్యాం కుజవారే విశేషతః |
పఠనీయమిదం స్తోత్రం దేవసద్మని యత్నతః || ౨౧ ||

యత్రకుత్రాపి పాఠేన స్తోత్రస్యాస్య ఫలం భవేత్ |
సర్వస్థానేషు దేవేశ్యాః పూతదేహః సదా పఠేత్ || ౨౨ ||

ఇతి నీలసరస్వతీతంత్రే శ్రీ భువనేశ్వరీపటలే శ్రీదేవీశ్వరసంవాదే
శ్రీభువనేశ్వరీ హృదయస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Download PDF here Sri Bhuvaneshwari Hrudayam – శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here