శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ – Sri Bhuvaneshwari Hrudayam in Telugu

శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ – Sri Bhuvaneshwari Hrudayam in Telugu శ్రీదేవ్యువాచ | భగవన్ బ్రూహి తత్ స్తోత్రం సర్వకామప్రసాధనం | యస్య శ్రవణమాత్రేణ నాన్యచ్ఛ్రోతవ్యమిష్యతే || ౧ || యది మేఽనుగ్రహః కార్యః ప్రీతిశ్చాపి మమోపరి | తదిదం కథయ బ్రహ్మన్ విమలం యన్మహీతలే || ౨ || ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సర్వకామప్రసాధనం | హృదయం భువనేశ్వర్యాః స్తోత్రమస్తి యశోదయం || ౩ || ఓం అస్య శ్రీభువనేశ్వవరీహృదయస్తోత్రమంత్రస్య … Continue reading శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్ – Sri Bhuvaneshwari Hrudayam in Telugu