శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం – Sri Bhuvaneshwari Stotram in Telugu

Sri Bhuvaneshwari Stotram Lyrics అథానందమయీం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణీం ఈడే సకలసంపత్త్యై జగత్కారణమంబికాం || ౧ || విద్యామశేషజననీమరవిందయోనే- ర్విష్ణోశ్శివస్యచవపుః ప్రతిపాదయిత్రీం సృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగతాం త్రయాణాం స్తోష్యేగిరావిమలయాప్యహమంబికే త్వాం || ౨ || పృథ్వ్యా జలేన శిఖినా మరుతాంబరేణ హోత్రేందునా దినకరేణ చ మూర్తిభాజః దేవస్య మన్మథరిపోః పరశక్తిమత్తా హేతుస్త్వమేవ ఖలు పర్వతరాజపుత్రి || ౩ || త్రిస్రోతసస్సకలదేవసమర్చితాయా వైశిష్ట్యకారణమవైమి తదేవ మాతః త్వత్పాదపంకజ పరాగ పవిత్రితాసు శంభోర్జటాసు సతతం పరివర్తనం యత్ || ౪ || ఆనందయేత్కుముదినీమధిపః … Continue reading శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం – Sri Bhuvaneshwari Stotram in Telugu