Sri Brahma Samhita In Telugu | శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా

0
190
Sri Brahma Samhita Lyrics in Telugu
Sri Brahma Samhita Lyrics in Telugu PDF

Sri Brahma Samhita Lyrics in Telugu

1శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా

ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానందవిగ్రహః |
అనాదిరాదిర్గోవిందః సర్వకారణకారణమ్ || ౧ ||

సహస్రపత్రకమలం గోకులాఖ్యం మహత్పదమ్ |
తత్కర్ణికారం తద్ధామ తదనంతాశసంభవమ్ || ౨ ||

కర్ణికారం మహద్యంత్రం షట్కోణం వజ్రకీలకమ్
షడంగ షట్పదీస్థానం ప్రకృత్యా పురుషేణ చ |
ప్రేమానందమహానందరసేనావస్థితం హి యత్
జ్యోతీరూపేణ మనునా కామబీజేన సంగతమ్ || ౩ ||

తత్కింజల్కం తదంశానాం తత్పత్రాణి శ్రియామపి || ౪ ||

చతురస్రం తత్పరితః శ్వేతద్వీపాఖ్యమద్భుతమ్ |
చతురస్రం చతుర్మూర్తేశ్చతుర్ధామ చతుష్కృతమ్ |
చతుర్భిః పురుషార్థైశ్చ చతుర్భిర్హేతుభిర్వృతమ్ |
శూలైర్దశభిరానద్ధమూర్ధ్వాధో దిగ్విదిక్ష్వపి |
అష్టభిర్నిధిభిర్జుష్టమష్టభిః సిద్ధిభిస్తథా |
మనురూపైశ్చ దశభిర్దిక్పాలైః పరితో వృతమ్ |
శ్యామైర్గౌరైశ్చ రక్తైశ్చ శుక్లైశ్చ పార్షదర్షభైః |
శోభితం శక్తిభిస్తాభిరద్భుతాభిః సమంతతః || ౫ ||

ఏవం జ్యోతిర్మయో దేవః సదానందం పరాత్పరః |
ఆత్మారామస్య తస్యాస్తి ప్రకృత్యా న సమాగమః || ౬ ||

మాయయాఽరమమాణస్య న వియోగస్తయా సహ |
ఆత్మనా రమయా రేమే త్యక్తకాలం సిసృక్షయా || ౭ ||

నియతిః సా రమాదేవీ తత్ప్రియా తద్వశం తదా |
తల్లింగం భగవాన్ శంభుర్జోతిరూపః సనాతనః |
యా యోనిః సాపరాశక్తిః కామో బీజం మహద్ధరేః || ౮ ||

లింగయోన్యాత్మికా జాతా ఇమా మాహేశ్వరీ ప్రజాః || ౯ ||

శక్తిమాన్ పురుషః సోఽయం లింగరూపీ మహేశ్వరః |
తస్మిన్నావిరభూల్లింగే మహావిష్ణుర్జగత్పతిః || ౧౦ ||

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ |
సహస్రబాహుర్విశ్వాత్మా సహస్రాంశః సహస్రసూః || ౧౧ ||

నారాయణః స భగవానాపస్తస్మాత్సనాతనాత్ |
ఆవిరాసీత్కారణార్ణో నిధిః సంకర్షణాత్మకః |
యోగనిద్రాం గతస్తస్మిన్ సహస్రాంశః స్వయం మహాన్ || ౧౨ ||

తద్రోమబిల జాలేషు బీజం సంకర్షణస్య చ |
హైమాన్యండాని జాతాని మహాభూతావృతాని తు || ౧౩ ||

ప్రత్యండమేవమేకాంశాదేకాంశాద్విశతి స్వయమ్ |
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా మహావిష్ణుః సనాతనః || ౧౪ ||

వామాంగాదసృజద్విష్ణుం దక్షిణాంగాత్ప్రజాపతిమ్ |
జ్యోతిర్లింగమయం శంభుం కూర్చదేశాదవాసృజత్ || ౧౫ ||

అహంకారాత్మకం విశ్వం తస్మాదేతద్వ్యజాయత || ౧౬ ||

అథ తైస్త్రివిధైర్వేశైర్లీలాముద్వహతః కిల |
యోగనిద్రా భగవతీ తస్య శ్రీరివ సంగతా || ౧౭ ||

ససృక్షాయాం తతో నాభేస్తస్య పద్మం వినిర్యయౌ |
తన్నాలం హేమనలినం బ్రహ్మణో లోకమద్భుతమ్ || ౧౮ ||

తత్త్వాని పూర్వరూఢాని కారణాని పరస్పరమ్ |
సమవాయాప్రయోగాచ్చ విభిన్నాని పృథక్ పృథక్ |
చిచ్ఛక్త్యా సజ్జమానోఽథ భగవానాదిపూరుషః |
యోజయన్మాయయా దేవో యోగనిద్రామకల్పయత్ || ౧౯ ||

యోజయిత్వా తు తాన్యేవ ప్రవివేశ స్వయం గుహామ్ |
గుహాం ప్రవిష్టే తస్మింస్తు జీవాత్మా ప్రతిబుధ్యతే || ౨౦ ||

స నిత్యో నిత్యసంబంధః ప్రకృతిశ్చ పరైవ సా || ౨౧ ||

ఏవం సర్వాత్మసంబంధం నాభ్యాం పద్మం హరేరభూత్ |
తత్ర బ్రహ్మాభవద్భూయశ్చతుర్వేదీ చతుర్ముఖః || ౨౨ ||

స జాతో భగవచ్ఛక్త్యా తత్కాలం కిల చోదితః |
సిసృక్షాయాం మతిం చక్రే పూర్వసంస్కారసంస్కృతః |
దదర్శ కేవలం ధ్వాంతం నాన్యత్కిమపి సర్వతః || ౨౩ ||

ఉవాచ పురతస్తస్మై తస్య దివ్యా సరస్వతీ |
కామః కృష్ణాయ గోవింద హే గోపీజన ఇత్యపి |
వల్లభాయ ప్రియా వహ్నేర్మంత్రం తే దాస్యతి ప్రియమ్ || ౨౪ ||

తపస్త్వం తప ఏతేన తవ సిద్ధిర్భవిష్యతి || ౨౫ ||

అథ తేపే స సుచిరం ప్రీణన్ గోవిందమవ్యయమ్ |
శ్వేతద్వీపపతిం కృష్ణం గోలోకస్థం పరాత్పరమ్ |
ప్రకృత్యా గుణరూపిణ్యా రూపిణ్యా పర్యుపాసితమ్ |
సహస్రదలసంపన్నే కోటికింజల్కబృంహితే |
భూమిశ్చింతామణిస్తత్ర కర్ణికారే మహాసనే |
సమాసీనం చిదానందం జ్యోతిరూపం సనాతనమ్ |
శబ్దబ్రహ్మమయం వేణుం వాదయంతం ముఖాంబుజే |
విలాసినీగణవృతం స్వైః స్వైరంశైరభిష్టుతమ్ || ౨౬ ||

అథ వేణునినాదస్య త్రయీమూర్తిమయీ గతిః |
స్ఫురంతీ ప్రవివేశాశు ముఖాబ్జాని స్వయంభువః |
గాయత్రీం గాయతస్తస్మాదధిగత్య సరోజజః |
సంస్కృతశ్చాదిగురుణా ద్విజతామగమత్తతః || ౨౭ ||

త్రయ్యా ప్రబుద్ధోఽథ విధిర్విజ్ఞాతతత్త్వసాగరః |
తుష్టావ వేదసారేణ స్తోత్రేణానేన కేశవమ్ || ౨౮ ||

చింతామణిప్రకరసద్మసు కల్పవృక్ష
లక్షావృతేషు సురభీరభిపాలయంతమ్ |
లక్ష్మీసహస్రశతసంభ్రమసేవ్యమానం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౨౯ ||

వేణుం క్వణంతమరవిందదలాయతాక్షం
బర్హావతంసమసితాంబుదసుందరాంగమ్ |
కందర్పకోటికమనీయవిశేషశోభం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back