Sri Brahma Samhita In Telugu | శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా

0
157
Sri Brahma Samhita Lyrics in Telugu
Sri Brahma Samhita Lyrics in Telugu PDF

Sri Brahma Samhita Lyrics in Telugu

2శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా – 2

ఆలోలచంద్రకలసద్వనమాల్యవంశీ-
-రత్నాంగదం ప్రణయకేలికలావిలాసమ్ |
శ్యామం త్రిభంగలలితం నియతప్రకాశం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౧ ||

అంగాని యస్య సకలేంద్రియవృత్తిమంతి
పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి |
ఆనందచిన్మయసదుజ్జ్వలవిగ్రహస్య
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౨ ||

అద్వైతమచ్యుతమనాదిమనంతరూపం
ఆద్యం పురాణపురుషం నవయౌవనం చ |
వేదేషు దుర్లభమదుర్లభమాత్మభక్తౌ
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౩ ||

పంథాస్తు కోటిశతవత్సరసంప్రగమ్యో
వాయోరథాపి మనసో మునిపుంగవానామ్ |
సోఽప్యస్తి యత్ప్రపదసీమ్న్యవిచింత్యతత్త్వే
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౪ ||

ఏకోఽప్యసౌ రచయితుం జగదండకోటిం
యచ్ఛక్తిరస్తి జగదండచయా యదంతః |
అండాంతరస్థపరమాణుచయాంతరస్థం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౫ ||

యద్భావభావితధియో మనుజాస్తథైవ
సంప్రాప్య రూపమహిమాసనయానభూషాః |
సూక్తైర్యమేవ నిగమప్రథితైః స్తువంతి
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౬ ||

ఆనందచిన్మయరసప్రతిభావితాభి-
-స్తాభిర్య ఏవ నిజరూపతయా కలాభిః |
గోలోక ఏవ నివసత్యఖిలాత్మభూతో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౭ ||

ప్రేమాంజనచ్ఛురితభక్తివిలోచనేన
సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి |
యం శ్యామసుందరమచింత్యగుణస్వరూపం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౮ ||

రామాదిమూర్తిషు కలానియమేన తిష్ఠన్
నానావతారమకరోద్భువనేషు కింతు |
కృష్ణః స్వయం సమభవత్పరమః పుమాన్ యో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౩౯ ||

యస్య ప్రభా ప్రభవతో జగదండకోటి-
-కోటిష్వశేషవసుధాది విభూతిభిన్నమ్ |
తద్బ్రహ్మ నిష్కలమనంతమశేషభూతం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౦ ||

మాయా హి యస్య జగదండశతాని సూతే
త్రైగుణ్యతద్విషయవేదవితాయమానా |
సత్త్వావలంబిపరసత్త్వం విశుద్ధసత్త్వం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౧ ||

ఆనందచిన్మయరసాత్మతయా మనఃసు
యః ప్రాణినాం ప్రతిఫలన్ స్మరతాముపేత్య |
లీలాయితేన భువనాని జయత్యజస్రం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౨ ||

గోలోకనామ్ని నిజధామ్ని తలే చ తస్య
దేవి మహేశహరిధామసు తేషు తేషు |
తే తే ప్రభావనిచయా విహితాశ్చ యేన
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౩ ||

సృష్టిస్థితిప్రలయసాధనశక్తిరేకా
ఛాయేవ యస్య భువనాని బిభర్తి దుర్గా |
ఇచ్ఛానురూపమపి యస్య చ చేష్టతే సా
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౪ ||

క్షీరం యథా దధి వికారవిశేషయోగాత్
సంజాయతే న హి తతః పృథగస్తి హేతోః |
యః శంభుతామపి తథా సముపైతి కార్యా-
-ద్గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౫ ||

దీపార్చిరేవ హి దశాంతరమభ్యుపేత్య
దీపాయతే వివృతహేతుసమానధర్మా |
యస్తాదృగేవ హి చ విష్ణుతయా విభాతి
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౬ ||

యః కారణార్ణవజలే భజతి స్మ యోగ-
-నిద్రామనంతజగదండసరోమకూపః |
ఆధారశక్తిమవలంబ్య పరాం స్వమూర్తిం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౭ ||

యస్యైకనిశ్వసితకాలమథావలంబ్య
జీవంతి లోమబిలజా జగదండనాథాః |
విష్ణుర్మహాన్ స ఇహ యస్య కలావిశేషో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౮ ||

భాస్వాన్ యథాశ్మశకలేషు నిజేషు తేజః
స్వీయం కియత్ప్రకటయత్యపి తద్వదత్ర |
బ్రహ్మా య ఏష జగదండవిధానకర్తా
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౪౯ ||

యత్పాదపల్లవయుగం వినిధాయ కుంభ-
-ద్వంద్వే ప్రణామసమయే స గణాధిరాజః |
విఘ్నాన్ విహంతుమలమస్య జగత్త్రయస్య
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౦ ||

అగ్నిర్మహీ గగనమంబు మరుద్దిశశ్చ
కాలస్తథాత్మమనసీతి జగత్త్రయాణి |
యస్మాద్భవంతి విభవంతి విశంతి యం చ
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౧ ||

యచ్చక్షురేష సవితా సకలగ్రహాణాం
రాజా సమస్తసురమూర్తిరశేషతేజాః |
యస్యాజ్ఞయా భ్రమతి సంభృతకాలచక్రో
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౨ ||

ధర్మోఽథ పాపనిచయః శ్రుతయస్తపాంసి
బ్రహ్మాదికీటపతగావధయశ్చ జీవాః |
యద్దతమాత్రవిభవప్రకటప్రభావా
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౩ ||

యస్త్వింద్రగోపమథవేంద్రమహో స్వకర్మ-
-బంధానురూపఫలభాజనమాతనోతి |
కర్మాణి నిర్దహతి కింతు చ భక్తిభాజాం
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౪ ||

యం క్రోధకామసహజప్రణయాదిభీతి-
-వాత్సల్యమోహగురుగౌరవసేవ్యభావైః |
సంచింత్య తస్య సదృశీం తనుమాపురేతే
గోవిందమాదిపురుషం తమహం భజామి || ౫౫ ||

శ్రియః కాంతాః కాంతః పరమపురుషః కల్పతరవో
ద్రుమా భూమిశ్చింతామణిగణమయి తోయమమృతమ్ |
కథా గానం నాట్యం గమనమపి వంశీ ప్రియసఖి
చిదానందం జ్యోతిః పరమపి తదాస్వాద్యమపి చ |
స యత్ర క్షీరాబ్ధిః స్రవతి సురభీభ్యశ్చ సుమహాన్
నిమేషార్ధాఖ్యో వా వ్రజతి న హి యత్రాపి సమయః |
భజే శ్వేతద్వీపం తమహమిహ గోలోకమితి యం
విదంతస్తే సంతః క్షితివిరలచారాః కతిపయే || ౫౬ ||

అథోవాచ మహావిష్ణుర్భగవంతం ప్రజాపతిమ్ |
బ్రహ్మన్ మహత్త్వవిజ్ఞానే ప్రజాసర్గే చ చేన్మతిః |
పంచశ్లోకీమిమాం విద్యాం వత్స దత్తాం నిబోధ మే || ౫౭ ||

ప్రబుద్ధే జ్ఞానభక్తిభ్యామాత్మన్యానందచిన్మయీ |
ఉదేత్యనుత్తమా భక్తిర్భగవత్ప్రేమలక్షణా || ౫౮ ||

ప్రమాణైస్తత్ సదాచారైస్తదభ్యాసైర్నిరంతరమ్ |
బోధయనాత్మనాత్మానం భక్తిమప్యుత్తమాం లభేత్ || ౫౯ ||

యస్యాః శ్రేయస్కరం నాస్తి యయా నిర్వృతిమాప్నుయాత్ |
యా సాధయతి మామేవ భక్తిం తామేవ సాధయేత్ || ౬౦ ||

ధర్మానన్యాన్ పరిత్యజ్య మామేకం భజ విశ్వసన్ |
యాదృశీ యాదృశీ శ్రద్ధా సిద్ధిర్భవతి తాదృశీ |
కుర్వన్నిరంతరం కర్మ లోకోఽయమనువర్తతే |
తేనైవ కర్మణా ధ్యాయన్మాం పరాం భక్తిమిచ్ఛతి || ౬౧ ||

అహం హి విశ్వస్య చరాచరస్య
బీజం ప్రధానం ప్రకృతిః పుమాంశ్చ |
మయాహితం తేజ ఇదం బిభర్షి
విధే విధేహి త్వమథో జగంతి || ౬౨ ||

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మ సంహితా సంపూర్ణమ్ |

Related Posts

Brahma Suktam Lyrics in Telugu | బ్రహ్మ సూక్తం

Brahma Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | శ్రీ బ్రహ్మ అష్టోత్తర శతనామావళిః

Brahma Stotram (Deva Krutam) Lyrics in Telugu | బ్రహ్మ స్తోత్రం (దేవ కృతం)

Next