శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

0
1677
Sri Budha ashtottara satanama stotram in Telugu
శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Budha ashtottara satanama stotram in Telugu

Navagraha Stotras

Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics

బుధో బుధార్చితః సౌమ్యః సౌమ్యచిత్తః శుభప్రదః
దృఢవ్రతో దృఢబలః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || ౧ ||

సత్యవాసః సత్యవచాః శ్రేయసాంపతిరవ్యయః
సోమజః సుఖదః శ్రీమాన్ సోమవంశప్రదీపకః || ౨ ||

వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్వరః
విద్యావిచక్షణ విభుర్ విద్వత్ప్రీతికరో బుధః || ౩ ||

విశ్వానుకూలసంచారీ విశేషవినయాన్వితః
వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్ విగతజ్వరః || ౪ ||

త్రివర్గఫలదోఽనంతః త్రిదశాధిపపూజితః
బుద్ధిమాన్ బహుశాస్త్రజ్ఞో బలీ బంధవిమోచకః || ౫ ||

వక్రాతివక్రగమనో వాసవో వసుధాధిపః
ప్రసాదవదనో వంద్యో వరేణ్యో వాగ్విలక్షణః || ౬ ||

సత్యవాన్ సత్యసంకల్పః సత్యబంధుః సదాదరః
సర్వరోగప్రశమనః సర్వమృత్యునివారకః || ౭ ||

వాణిజ్యనిపుణో వశ్యో వాతాంగీ వాతరోగహృత్
స్థూలః స్థైర్యగుణాధ్యక్షః స్థూలసూక్ష్మాదికారణః || ౮ ||

అప్రకాశః ప్రకాశాత్మా ఘనో గగనభూషణః
విధిస్తుత్యో విశాలాక్షో విద్వజ్జనమనోహరః || ౯ ||

చారుశీలః స్వప్రకాశః చపలశ్చ జితేంద్రియః
ఉదఙ్ముఖో మఖాసక్తో మగధాధిపతిర్హరః || ౧౦ ||

సౌమ్యవత్సరసంజాతః సోమప్రియకరః సుఖీ
సింహాధిరూఢః సర్వజ్ఞః శిఖివర్ణః శివంకరః || ౧౧ ||

పీతాంబరో పీతవపుః పీతచ్ఛత్రధ్వజాంకితః
ఖడ్గచర్మధరః కార్యకర్తా కలుషహారకః || ౧౨ ||

ఆత్రేయగోత్రజోఽత్యంతవినయో విశ్వపావనః
చాంపేయపుష్పసంకాశః చారణః చారుభూషణః || ౧౩ ||

వీతరాగో వీతభయో విశుద్ధకనకప్రభః
బంధుప్రియో బంధముక్తో బాణమండలసంశ్రితః || ౧౪ ||

అర్కేశానప్రదేశస్థః తర్కశాస్త్రవిశారదః
ప్రశాంతః ప్రీతిసంయుక్తః ప్రియకృత్ ప్రియభాషణః || ౧౫ ||

మేధావీ మాధవాసక్తో మిథునాధిపతిః సుధీః
కన్యారాశిప్రియః కామప్రదో ఘనఫలాశ్రయః || ౧౬ ||

బుధస్యైవం ప్రకారేణ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ||

Download PDF here Sri Budha ashtottara satanama stotram – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Hymns & Stotras

Sri Budha Ashtottara Satanama Stotram in English

Sri Budha Stotram

 

Sri Budha Panchavimsati Nama stotram

Sri Budha Ashtottara Satanamavali

బుధ స్తోత్రం | Budha Stotram

శ్రీ సుబ్రాహ్మణ్య అష్టోత్తర శతనామావళిః | Shri Subramanya Ashtotara Shatanamavalli In Telugu.

శ్రీ ధనలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః | Sri Dhanalakshmi Ashtotara Shatanamavalli in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here