శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

Navagraha Stotras Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics బుధో బుధార్చితః సౌమ్యః సౌమ్యచిత్తః శుభప్రదః దృఢవ్రతో దృఢబలః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || ౧ || సత్యవాసః సత్యవచాః శ్రేయసాంపతిరవ్యయః సోమజః సుఖదః శ్రీమాన్ సోమవంశప్రదీపకః || ౨ || వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్వరః విద్యావిచక్షణ విభుర్ విద్వత్ప్రీతికరో బుధః || ౩ || విశ్వానుకూలసంచారీ విశేషవినయాన్వితః వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్ విగతజ్వరః || ౪ || త్రివర్గఫలదోఽనంతః త్రిదశాధిపపూజితః బుద్ధిమాన్ బహుశాస్త్రజ్ఞో బలీ బంధవిమోచకః || ౫ || … Continue reading శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Budha Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu