శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి – Sri Chandrasekharendra Saraswati Stuti

0
1302

Sri Chandrasekharendra Saraswati Stuti

శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ |
భక్తానాం హిత వక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౧ ||

అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ |
సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౨ ||

ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ |
అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || ౩ ||

భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశిత చేతసః |
శ్రీచంద్రశేఖరగురోః ప్రసాదో మయిజాయతామ్ || ౪ ||

క్షేత్రతీర్థకథాభిజ్ఞః సచ్చిదానందవిగ్రహః |
చంద్రశేఖర్యవర్యోమే సన్నిధత్తా సదాహృది || ౫ ||

పోషణే వేదశాస్త్రాణాం దత్తచిత్తమహర్నిశమ్ |
క్షేత్రయాత్రారతం వందే సద్గురుం చంద్రశేఖరమ్ || ౬ ||

వేదజ్ఞాన్ వేదభాష్యజ్ఞాన్ కర్తుం యస్య సముద్యమః |
గురుర్యస్య మహాదేవః తం వందే చంద్రశేఖరం || ౭ ||

మణివాచక గోదాది భక్తి వాగమృతైర్బృశమ్ |
బాలానాం భగవద్భక్తిం వర్ధయంతం గురుం భజే || ౮ ||

లఘూపదేశైర్నాస్తిక్య భావమర్దన కోవిదమ్ |
శివం స్మితముఖం శాంతం ప్రణతోఽస్మి జగద్గురుమ్ || ౯ ||

వినయేన ప్రార్థయేఽహం విద్యాం బోధయమే గురో |
మార్గమన్యం నజానేఽహం భవంతం శరణంగతః || ౧౦ ||

Download PDF here Sri Chandrasekharendra Saraswati Stuti – శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్తుతి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here