Sri Chinnamasta Stotram in Telugu | శ్రీ ఛిన్నమస్తా స్తోత్రమ్

0
2041
Sri Chinnamasta Stotram Lyrics in Telugu
Sri Chinnamasta Stotram in Telugu

Sri Chinnamasta Stotram Lyrics in Telugu

శ్రీ ఛిన్నమస్తా స్తోత్రమ్ ॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ।

నందయిత్రి పరమేశ్వరి వేదగర్భే

మాతః పురందరపురాంతర లబ్ధనేత్రే ।

లక్ష్మీమశేషజగతాం పరిభావయంతః

సంతోజంతి భవతీం ధనదేశలబ్ధ్యై ॥ 1

 

లజ్జానుగాం విమలవిద్రుమకాన్తికాన్తాం

కాన్తానురాగరసికాః పరమేశ్వరి త్వామ్ ।

యే భావయన్తి మనసా మనుజాస్త ఏతే

సీమన్తినీభిరనిశం పరిభావ్యమానాః ॥ 2

 

మాయామయీం నిఖిలపాతకకోటికూటవిద్రావిణీం

భృశమసంశయినో భజన్తి ।

త్వాం పద్మసుందరతనుం తరుణారుణాస్యాం

పాశాంకుశాభయవరాద్యకరాం వరాస్త్రైః ॥ 3

 

తే తర్కకర్కశధియః శ్రుతిశాస్త్రశిల్పైశ్ఛన్దోఽ-

భిశోభితముఖాః సకలాగమజ్ఞాః ।

సర్వజ్ఞలబ్ధవిభవాః కుముదెందువర్ణాం

యే వాగ్భవే చ భవతీం పరిభావయంతి4

 

వజ్రపణున్నహృదయా సమయద్రుహస్తే

వైరోచనే మదన మందిరగాస్య మాతః ।

మాయాద్వయానుగతవిగ్రహభూషితాఽసి

దివ్యాస్త్రవహ్నివనితానుగతాఽసి ధన్యే ॥ 4

 

వృత్తత్రయాష్టదలవహ్నిపురఃసరస్య

మార్తాండ మండలగతాం పరిభావయన్తి ।

యే వహ్నికూటసదృశీం మణిపూరకాంతస్తే

కాలకంటక విడంబ చంచివః స్యుః ॥ 5

 

కాలాగరుభ్రమరచందకుండగోల-

ఖండైనంగ మదనోద్భవమాదనీభిః ।

సిందూర కుంకుమపటీరహిమైర్విధాయ

సన్ మండలం తదుపరీహ యజేన్ మృడానీమ్ ॥ 6

 

చంచిత్తడిన్మిహిర కోటికరాం విచేలా-

ముద్యత్కబంధ రుధిరాం ద్విభుజాం త్రినేత్రామ్ ।

వామే వికీర్ణకచశీర్షకరే పరే తామీడే

పరం పరమకర్త్రికయా సమేతామ్ ॥ 7

 

కామేశ్వరాంగ నిలయాం కలయా

సుధాంశోర్విభ్రాజమానహృదయామపరే స్మరన్తి ।

సుప్తాహిరాజసదృశీం పరమేశ్వరస్థాం

త్వామాద్రిరాజతనయే చ సమానమానాః ॥ 8

 

లింగత్రయోపరిగతామపి వహ్నిచక్ర-

పీఠానుగాం సరసిజాసనసన్నివిష్టామ్ ।

సుప్తాం ప్రబోధ్య భవతీం మనుజా

గురూక్తహూఁకారవాయువశిభిర్మనసా భజంతి9॥।

 

శుభ్రాసి శాన్తికకథాసు తథైవ పీతా

స్తంభే రిపోరథ చ శుభ్రతరాసి మాతః ।

ఉచ్చాటనేఽప్యసితకర్మసుకర్మణి త్వం

సంసేవ్యసే స్ఫటికకాన్తిరనంతచారే ॥ 10

 

త్వాముత్పలైర్  మధుయుతైర్  మధునోపనీతైర్ గవ్యైః

పయోవిలులితైః శతమేవ కుండే

సాజ్యైశ్చ తోషయతి యః పురుషః త్రి సంధ్యం

షణ్మాసతో భవతి శక్రసమో హి భూమౌ ॥ 11

 

జాగృత్ స్వపన్నపి శివే తవ మంత్రరాజమేవం

విచింతయతి యో మనసా విధిజ్ఞః ।

సంసారసాగరసమృద్ధరణే వహిత్రం చిత్రం

న భూతజననేఽపి జగత్సు పుంసః ॥ 12

 

ఇయం విద్యా వంద్యా హరిహరవిరించిప్రభృతిభిః

పురారాతేరన్తః పురమిదమగమ్యం పశుజనైః ।

సుధామన్దానన్దైః పశుపతిసమానవ్యసనిభిః

సుధాసేవ్యైః సద్భిర్గురుచరణసంసారచతురైః ॥ 13

 

కుణ్డే వా మణ్డలే వా శుచిరథ మనునా భావయత్యేవ మంత్రీ

సంస్థాప్యోచ్చైర్జుహోతి ప్రసవసుఫలదైః పద్మపాలాశకానామ్ ।

హైమం క్షీరైస్తిలైర్వాం సమధుకకుసుమైర్మాలతీబంధుజాతీశ్వేతైరబ్ధం

సకానామపి వరసమిధా సంపదే సర్వసిద్ధ్యై ॥ 14

 

అన్ధః సాజ్యం సమాంసం దధియుతమథవా యోఽన్వహం యామినీనాం

మధ్యే దేవ్యై దదాతి ప్రభవతి గృహగా శ్రీరముష్యావఖండా

ఆజ్యం మాంసం సరక్తం తిలయుతమథవా తండులం పాయసం వా హుత్వా

మాంసం త్రిసంధ్యం స భవతి మనుజో భూతిభిర్భూతనాథః ॥ 15

 

ఇదం దేవ్యాః స్తోత్రం పఠతి మనుజో యస్త్రిసమయం

శుచిర్భూత్వా విశ్వే భవతి ధనదో వాసవసమః ।

వశా భూపాః కాన్తా నిఖిలరిపుహన్తుః సురగణా

భవన్త్యుచ్చైర్వాచో యదిహ నను మాసైస్త్రిభిరపి ॥ 16

 

ఇతి శ్రీశంకరాచార్యవిరచితః ప్రచండ చండికాస్తవరాజః సమాప్తః ॥…

Related Posts

Sri Chinnamastha Devi Hridayam

Sri Chinnamasta Devi Stotram

What are 10 greatest Talents of Goddess chinnamasta devi | story.

3. ఛిన్నమస్తా దేవి – దశమహావిద్యలు | Chinnamasta Devi Dasamahavidya in Telugu

Chinnamasta – The beheaded Goddess of Liberation

దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం – Devi Khadgamala Stotram in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here