దామోదరాష్టకం – Sri Damodarashtakam

0
697

Sri Damodarashtakam

నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం
లసత్కుండలం గోకులే భ్రాజమానం |
యశోదాభియోలూఖలాద్ధావమానం
పరామృష్టమత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా || ౧ ||

రుదంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం
కరాంభోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం |
ముహుః శ్వాసకంపత్రిరేఖాంకకంఠ-
స్థితగ్రైవ-దామోదరం భక్తిబద్ధమ్ || ౨ ||

ఇతీదృక్ స్వలీలాభిరానందకుండే
స్వఘోషం నిమజ్జంతమాఖ్యాపయంతమ్ |
తదీయేషితాజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం
పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే || ౩ ||

వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా
న చాన్యం వృణేఽహం వరేషాదపీహ |
ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాలబాలం
సదా మే మనస్యావిరాస్తాం కిమన్యైః || ౪ ||

ఇదం తే ముఖాంభోజమత్యంతనీలైర్-
వృతం కుంతలైః స్నిగ్ధ-రక్తైశ్చ గోప్యా |
ముహుశ్చుంబితం బింబరక్తధరం మే
మనస్యావిరాస్తాం అలం లక్షలాభైః || ౫ ||

నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణో
ప్రసీద ప్రభో దుఃఖజాలాబ్ధిమగ్నం |
కృపాదృష్టివృష్ట్యాతిదీనం బతాను
గృహాణేశ మాం అజ్ఞమేధ్యక్షిదృశ్యః || ౬ ||

కువేరాత్మజౌ బద్ధమూర్త్యైవ యద్వత్
త్వయా మోచితౌ భక్తిభాజౌ కృతౌ చ |
తథా ప్రేమభక్తిం స్వకం మే ప్రయచ్ఛ
న మోక్షే గ్రహో మేఽస్తి దామోదరేహ || ౭ ||

నమస్తేఽస్తు దామ్నే స్ఫురద్దీప్తిధామ్నే
త్వదీయోదరాయాథ విశ్వస్య ధామ్నే |
నమో రాధికాయై త్వదీయప్రియాయై
నమోఽనంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం || ౮ ||

ఇతి శ్రీమద్పద్మపురాణే శ్రీ దామోదరాష్టాకం సాంపూర్ణం ||

Download PDF here Sri Damodarashtakam – దామోదరాష్టకం

Vaikunta Ekadasi 2023 in Telugu | వైకుంఠ ఏకాదశి | Mukkoti Ekadasi 2023 Date, Significance & Puja Vidh

Vaikunta Ekadasi Significance | వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత & పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here