Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram In Telugu | శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం

0
140
Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram In Telugu
Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram Lyrics In Telugu

1శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం

దత్తాత్రేయం పరమసుఖమయం వేదగేయం హ్యమేయం
యోగిధ్యేయం హృతనిజభయం స్వీకృతానేకకాయమ్ |
దుష్టాఽగమ్యం వితతవిజయం దేవదైత్యర్షివంద్యం
వందే నిత్యం విహితవినయం చావ్యయం భావగమ్యమ్ || ౧ ||

దత్తాత్రేయ నమోఽస్తు తే భగవతే పాపక్షయం కుర్వతే
దారిద్ర్యం హరతే భయం శమయతే కారుణ్యమాతన్వతే |
భక్తానుద్ధరతే శివం చ దదతే సత్కీర్తిమాతన్వతే
భూతాన్ ద్రావయతే వరం ప్రదదతే శ్రేయః పతే సద్గతే || ౨ ||

ఏకం సౌభాగ్యజనకం తారకం లోకనాయకమ్ |
విశోకం త్రాతభజకం నమస్యే కామపూరకమ్ || ౩ ||

నిత్యం స్మరామి తే పాదే హతఖేదే సుఖప్రదే |
ప్రదేహి మే శుద్ధభావం భావం యో వారయేద్ద్రుతమ్ || ౪ ||

సమస్తసంపత్ప్రదమార్తబంధుం
సమస్తకల్యాణదమస్తబంధుమ్ |
కారుణ్యసింధుం ప్రణమామి దత్తం
యః శోధయత్యాశు మలీనచిత్తమ్ || ౫ ||

సమస్తభూతాంతరబాహ్యవర్తీ
యశ్చాత్రిపుత్రో యతిచక్రవర్తీ |
సుకీర్తిసంవ్యాప్తదిగంతరాలః
స పాతు మాం నిర్జితభక్తకాలః || ౬ ||

వ్యాధ్యాధిదారిద్ర్యభయార్తిహర్తా
స్వగుప్తయేఽనేకశరీరధర్తా |
స్వదాసభర్తా బహుధా విహర్తా
కర్తాప్యకర్తా స్వవశోఽరిహర్తా || ౭ ||

స చానసూయాతనయోఽభవద్యో
విష్ణుః స్వయం భావికరక్షణాయ |
గుణా యదీయా మ హి బుద్ధిమద్భి-
-ర్గణ్యంత ఆకల్పమపీహ ధాత్రా || ౮ ||

న యత్కటాక్షామృతవృష్టితోఽత్ర
తిష్ఠంతి తాపాః సకలాః పరత్ర |
యః సద్గతిం సంప్రదదాతి భూమా
స మేఽంతరే తిష్ఠతు దివ్యధామా || ౯ ||

స త్వం ప్రసీదాత్రిసుతార్తిహారిన్
దిగంబర స్వీయమనోవిహారిన్ |
దుష్టా లిపిర్యా లిఖితాత్ర ధాత్రా
కార్యా త్వయా సాఽతిశుభా విధాత్రా || ౧౦ ||

సర్వమంగలసంయుక్త సర్వైశ్వర్యసమన్విత |
ప్రసన్నే త్వయి సర్వేశే కిం కేషాం దుర్లభం కుహ || ౧౧ ||

హార్దాంధతిమిరం హంతుం శుద్ధజ్ఞానప్రకాశక |
త్వదంఘ్రినఖమాణిక్యద్యుతిరేవాలమీశ నః || ౧౨ ||

స్వకృపార్ద్రకటాక్షేణ వీక్షసే చేత్సకృద్ధి మామ్ |
భవిష్యామి కృతార్థోఽత్ర పాత్రం చాపి స్థితేస్తవ || ౧౩ ||

క్వ చ మందో వరాకోఽహం క్వ భవాన్భగవాన్ప్రభుః |
అథాపి భవదావేశ భాగ్యవానస్మి తే దృశా || ౧౪ ||

విహితాని మయా నానా పాతకాని చ యద్యపి |
అథాపి తే ప్రసాదేన పవిత్రోఽహం న సంశయః || ౧౫ ||

స్వలీలయా త్వం హి జనాన్పునాసి
తన్మే స్వలీలాశ్రవణం ప్రయచ్ఛ |
తస్యాః శ్రుతేః సాంద్రవిలోచనోఽహం
పునామి చాత్మానమతీవ దేవ || ౧౬ ||

పురతస్తే స్ఫుటం వచ్మి దోషరాశిరహం కిల |
దోషా మమామితాః పాంసువృష్టిబిందుసమా విభోః || ౧౭ ||

పాపీయసామహం ముఖ్యస్త్వం తు కారుణికాగ్రణీః |
దయనీయో న హి క్వాపి మదన్య ఇతి భాతి మే || ౧౮ ||

ఈదృశం మాం విలోక్యాపి కృపాలో తే మనో యది |
న ద్రవేత్తర్హి కిం వాచ్యమదృష్టం మే తవాగ్రతః || ౧౯ ||

త్వమేవ సృష్టవాన్ సర్వాన్ దత్తాత్రేయ దయానిధే |
వయం దీనతరాః పుత్రాస్తవాకల్పాః స్వరక్షణే || ౨౦ ||

జయతు జయతు దత్తో దేవసంఘాభిపూజ్యో
జయతు జయతు భద్రో భద్రదో భావుకేజ్యః |
జయతు జయతు నిత్యో నిర్మలజ్ఞానవేద్యో
జయతు జయతు సత్యః సత్యసంధోఽనవద్యః || ౨౧ ||

యద్యహం తవ పుత్రః స్యాం పితా మాతా త్వమేవ మే |
దయాస్తన్యామృతేనాశు మాతస్త్వమభిషించ మామ్ || ౨౨ ||

ఈశాభిన్ననిమిత్తోపాదానత్వాత్స్రష్టురస్య తే |
జగద్యోనే సుతో నాహం దత్త మాం పరిపాహ్యతః || ౨౩ ||

తవ వత్సస్య మే వాక్యం సూక్తం వాఽసూక్తమప్యహో |
క్షంతవ్యం మేఽపరాధశ్చ త్వత్తోఽన్యా న గతిర్హి మే || ౨౪ ||

అనన్యగతికస్యాస్య బాలస్య మమ తే పితః |
న సర్వథోచితోపేక్షా దోషాణాం గణనాపి చ || ౨౫ ||

అజ్ఞానిత్వాదకల్పత్వాద్దోషా మమ పదే పదే |
భవంతి కిం కరోమీశ కరుణావరుణాలయ || ౨౬ ||

అథాపి మేఽపరాధైశ్చేదాయాస్యంతర్విషాదతామ్ |
పదాహతార్భకేణాపి మాతా రుష్యతి కిం భువి || ౨౭ ||

రంకమంకగతం దీనం తాడయంతం పదేన చ |
మాతా త్యజతి కిం బాలం ప్రత్యుతాశ్వాసయత్యహో || ౨౮ ||

తాదృశం మామకల్పం చేన్నాశ్వాసయసి భో ప్రభో |
అహహా బత దీనస్య త్వాం వినా మమ కా గతిః || ౨౯ ||

శిశుర్నాయం శఠః స్వార్థీత్యపి నాయాతు తేఽంతరమ్ |
లోకే హి క్షుధితా బాలాః స్మరంతి నిజమాతరమ్ || ౩౦ ||

జీవనం భిన్నయోః పిత్రోర్లోక ఏకతరాచ్ఛిశోః |
త్వం తూభయం దత్త మమ మాఽస్తు నిర్దయతా మయి || ౩౧ ||

స్తవనేన న శక్తోఽస్మి త్వాం ప్రసాదయితుం ప్రభో |
బ్రహ్మాద్యాశ్చకితాస్తత్ర మందోఽహం శక్నుయాం కథమ్ || ౩౨ ||

దత్త త్వద్బాలవాక్యాని సూక్తాసూక్తాని యాని చ |
తాని స్వీకురు సర్వజ్ఞ దయాలో భక్తభావన || ౩౩ ||

యే త్వాం శరణమాపన్నాః కృతార్థా అభవన్హి తే |
ఏతద్విచార్య మనసా దత్త త్వాం శరణం గతః || ౩౪ ||

త్వన్నిష్ఠాస్త్వత్పరా భక్తాస్తవ తే సుఖభాగినః |
ఇతి శాస్త్రానురోధేన దత్త త్వాం శరణం గతః || ౩౫ ||

స్వభక్తాననుగృహ్ణాతి భగవాన్ భక్తవత్సలః |
ఇతి సంచిత్య సంచిత్య కథంచిద్ధారయామ్యసూన్ || ౩౬ ||

త్వద్భక్తస్త్వదధీనోఽహమస్మి తుభ్యం సమర్పితమ్ |
తనుం మనో ధనం చాపి కృపాం కురు మమోపరి || ౩౭ ||

త్వయి భక్తిం నైవ జానే న జానేఽర్చనపద్ధతిమ్ |
కృతం న దానధర్మాది ప్రసాదం కురు కేవలమ్ || ౩౮ ||

బ్రహ్మచర్యాది నాచీర్ణం నాధీతా విధితః శ్రుతిః |
గార్హస్థ్యం విధినా దత్త న కృతం తత్ప్రసీద మే || ౩౯ ||

న సాధుసంగమో మేఽస్తి న కృతం వృద్ధసేవనమ్ |
న శాస్త్రశాసనం దత్త కేవలం త్వం దయాం కురు || ౪౦ ||

జ్ఞాతేఽపి ధర్మే న హి మే ప్రవృత్తిః
జ్ఞాతేఽప్యధర్మే న తతో నివృత్తిః |
శ్రీదత్తనాథేన హృది స్థితేన
త్వయా నియుక్తోఽస్మి తథా కరోమి || ౪౧ ||

కృతిః సేవా గతిర్యాత్రా స్మృతిశ్చింతా స్తుతిర్వచః |
భవంతు దత్త మే నిత్యం త్వదీయా ఏవ సర్వథా || ౪౨ ||

ప్రతిజ్ఞా తే న భక్తా మే నశ్యంతీతి సునిశ్చితమ్ |
శ్రీదత్త చిత్త ఆనీయ జీవనం ధారయామ్యహమ్ || ౪౩ ||

దత్తోఽహం తే మయేతీశ ఆత్మదానేన యోఽభవత్ |
అనసూయాత్రిపుత్రః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౪ ||

కార్తవీర్యార్జునాయాదాద్యోగర్ధిముభయీం ప్రభుః |
అవ్యాహతగతిం చాసౌ శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౫ ||

ఆన్వీక్షికీమలర్కాయ వికల్పత్యాగపూర్వకమ్ |
యో దదాచార్యవర్యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౬ ||

చతుర్వింశతిగుర్వాప్తం హేయోపాదేయలక్షణమ్ |
జ్ఞానం యో యదవేఽదాత్స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౭ ||

మదాలసాగర్భరత్నాలర్కాయ ప్రాహిణోచ్చ యః |
యోగపూర్వాత్మవిజ్ఞానం శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౮ ||

ఆయురాజాయ సత్పుత్రం సేవాధర్మపరాయ యః |
ప్రదదౌ సద్గతిం చైష శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౪౯ ||

లోకోపకృతయే విష్ణుదత్తవిప్రాయ యోఽర్పయత్ |
విద్యాస్తచ్ఛ్రాద్ధభుగ్యః స శ్రీదత్తః శరణం మమ || ౫౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back