Sri Datta Manasa Puja In Telugu | శ్రీ దత్త మానస పూజా

0
98
Sri Datta Manasa Puja Lyrics In Telugu
Sri Datta Manasa Puja Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Datta Manasa Puja Lyrics In Telugu

శ్రీ దత్త మానస పూజా

పరానందమయో విష్ణుర్హృత్స్థో వేద్యోప్యతీంద్రియః |
సదా సంపూజ్యతే భక్తైర్భగవాన్ భక్తిభావనః || ౧ ||

అచింత్యస్య కుతో ధ్యానం కూటస్థావాహనం కుతః |
క్వాసనం విశ్వసంస్థస్య పాద్యం పూతాత్మనః కుతః || ౨ ||

క్వానర్ఘోరుక్రమస్యార్ఘ్యం విష్ణోరాచమనం కుతః |
నిర్మలస్య కుతః స్నానం క్వ నిరావరణేంబరమ్ || ౩ ||

స్వసూత్రస్య కుతః సూత్రం నిర్మలస్య చ లేపనమ్ |
నిస్తృషః సుమనోభిః కిం కిమక్లేద్యస్య ధూపతః || ౪ ||

స్వప్రకాశస్య దీపైః కిం కిం భక్ష్యాద్యైర్జగద్భృతః |
కిం దేయం పరితృప్తస్య విరాజః క్వ ప్రదక్షిణాః || ౫ ||

కిమనంతస్య నతిభిః స్తౌతి కో వాగగోచరమ్ |
అంతర్బహిః ప్రపూర్ణస్య కథముద్వాసనం భవేత్ || ౬ ||

సర్వతోఽపీత్యసంభావ్యో భావ్యతే భక్తిభావనః |
సేవ్యసేవకభావేన భక్తైర్లీలానృవిగ్రహః || ౭ ||

తవేశాతీంద్రియస్యాపి పారంపర్యాశ్రుతాం తనుమ్ |
ప్రకల్ప్యాశ్మాదావర్చంతి ప్రార్చయేఽర్చాం మనోమయీమ్ || ౮ ||

కలసుశ్లోకగీతేన భగవన్ దత్త జాగృహి |
భక్తవత్సల సామీప్యం కురు మే మానసార్చనే || ౯ ||

శ్రీదత్తం ఖేచరీముద్రాముద్రితం యోగిసద్గురుమ్ |
సిద్ధాసనస్థం ధ్యాయేఽభీవరప్రదకరం హరిమ్ || ౧౦ ||

దత్తాత్రేయాహ్వయామ్యత్ర పరివారైః సహార్చనే |
శ్రద్ధాభక్త్యేశ్వరాగచ్ఛ ధ్యాతధామ్నాంజసా విభో || ౧౧ ||

సౌవర్ణం రత్నజడితం కల్పితం దేవతామయమ్ |
రమ్యం సింహాసనం దత్త తత్రోపవిశ యంత్రితే || ౧౨ ||

పాద్యం చందనకర్పూరసురభి స్వాదు వారి తే |
గృహాణ కల్పితం తేన దత్తాంఘ్రీ క్షాలయామి తే || ౧౩ ||

గంధాబ్జతులసీబిల్వశమీపత్రాక్షతాన్వితమ్ |
సాంబ్వర్ఘ్యం స్వర్ణపాత్రేణ కల్పితం దత్త గృహ్యతామ్ || ౧౪ ||

సుస్వాద్వాచమనీయాంబు హైమపాత్రేణ కల్పితమ్ |
తుభ్యమాచమ్యతాం దత్త మధుపర్కం గృహాణ చ || ౧౫ ||

పుష్పవాసితసత్తైలమంగేష్వాలిప్య దత్త భోః |
పంచామృతైశ్చ గాంగాద్భిః స్నానం తే కల్పయామ్యహమ్ || ౧౬ ||

భక్త్యా దిగంబరాచాంత జలేదం దత్త కల్పితమ్ |
కాషాయపరిధానం తద్గృహాణైణేయచర్మ చ || ౧౭ ||

నానాసూత్రధరైతే తే బ్రహ్మసూత్రే ప్రకల్పితే |
గృహాణ దైవతమయే శ్రీదత్త నవతంతుకే || ౧౮ ||

భూతిమృత్స్నాసుకస్తూరీకేశరాన్వితచందనమ్ |
రత్నాక్షతాః కల్పితాస్త్వామలంకుర్వేఽథ దత్త తైః || ౧౯ ||

సచ్ఛమీబిల్వతులసీపత్రైః సౌగంధికైః సుమైః |
మనసా కల్పితైర్నానావిధైర్దత్తార్చయామ్యహమ్ || ౨౦ ||

లాక్షాసితాభ్రశ్రీవాసశ్రీఖండాగరుగుగ్గులైః |
యుక్తోఽగ్నియోజితో ధూపో హృదా స్వీకురు దత్త తమ్ || ౨౧ ||

స్వర్ణపాత్రే గోఘృతాక్తవర్తిప్రజ్వాలితం హృదా |
దీపం దత్త సకర్పూరం గృహాణ స్వప్రకాశక || ౨౨ ||

సషడ్రసం షడ్విధాన్నం నైవేద్యం గవ్యసంయుతమ్ |
కల్పితం హైమపాత్రే తే భుంక్ష్వ దత్తాంబ్వదః పిబ || ౨౩ ||

ప్రక్షాల్యాస్యం కరౌ చాద్భిర్దత్తాచమ్య ప్రగృహ్యతామ్ |
తాంబూలం దక్షిణాం హైమీం కల్పితాని ఫలాని చ || ౨౪ ||

నీరాజ్య రత్నదీపైస్త్వాం ప్రణమ్య మనసా చ తే |
పరితస్త్వత్కథోద్ఘాతైః కుర్వే దత్త ప్రదక్షిణాః || ౨౫ ||

మంత్రవన్నిహితో మూర్ధ్ని దత్త తే కుసుమాంజలిః |
కల్ప్యంతే మనసా గీతవాద్యనృత్యోపచారకాః || ౨౬ ||

ప్రేర్యమాణప్రేరకేణ త్వయా దత్తేరితేన తే |
కృతేయం మనసా పూజా శ్రీమంస్తుష్టో భవానయా || ౨౭ ||

దత్త మానసతల్పే మే సుఖనిద్రాం రహః కురు |
రమ్యే వ్యాయతభక్త్యామతూలికాఢ్యే సువీజితే || ౨౮ ||

ఇతి శ్రీవాసుదేవానందసరస్వతీ విరచితం శ్రీ దత్త మానసపూజా |

Sri Dattatreya Swamy Related Stotras

Sri Dattatreya Mantratmaka Shlokah In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ మంత్రాత్మక శ్లోకాః

Sri Dattatreya Mala Mantram Lyrics In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ మాలా మంత్రః

Sri Datta Shodasa Avatara Shlokah In Telugu | శ్రీ దత్త షోడశావతార ధ్యాన శ్లోకాః

Sri Datta Vedapada Stuti Lyrics In Telugu | శ్రీ దత్త వేదపాద స్తుతిః

Chitta Sthirikara Sri Datta Stotram In Telugu | శ్రీ దత్త స్తోత్రం (చిత్తస్థిరీకర)

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 2 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం ౨

Sri Dattatreya Sahasranamavali In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామావళిః

Sri Datta Shodashi Lyrics In Telugu | శ్రీ దత్త షోడశీ (షోడశ క్షేత్ర స్తవం)

Sri Dattatreya Sahasranamavali In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామావళిః

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 1 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం 1

Dakaradi Sri Datta Sahasranama Stotram In Telugu | దకారాది శ్రీ దత్త సహస్రనామ స్తోత్రం

Bhrigu Kruta Sri Dattatreya Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం (భృగు కృతం)