శ్రీ దత్త స్తవం – Sri Datta Stavam

Sri Guru Datta Stavam Sri Datta Stavam Lyrics in Telugu దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం | ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౧ || దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణకారణం | సర్వ రక్షాకరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౨ || శరణాగత దీనార్త పరిత్రాణ పరాయణం | నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు || ౩ || సర్వానర్థహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం | సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామి … Continue reading శ్రీ దత్త స్తవం – Sri Datta Stavam