Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – ౨

0
59
Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics In Telugu
Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics In Telugu

శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – ౨

ఓంకారతత్త్వరూపాయ దివ్యజ్ఞానాత్మనే నమః |
నభోఽతీతమహాధామ్నే ఐంద్ర్యర్ధ్యా ఓజసే నమః || ౧ ||

నష్టమత్సరగమ్యాయాఽఽగమ్యాచారాత్మవర్త్మనే |
మోచితామేధ్యకృతయే హ్రీంబీజశ్రాణితశ్రితః || ౨ ||

మోహాదివిభ్రమాంతాయ బహుకాయధరాయ చ |
భక్తదుర్వైభవచ్ఛేత్రే క్లీంబీజవరజాపినే || ౩ ||

భవహేతువినాశాయ రాజచ్ఛోణాధరాయ చ |
గతిప్రకంపితాండాయ చారువ్యాయతబాహవే || ౪ ||

గతగర్వప్రియాయాస్తు యమాదియతచేతసే |
వశితాజాతవశ్యాయ ముండినే అనసూయవే || ౫ ||

వదద్వరేణ్యవాగ్జాలావిస్పష్టవివిధాత్మనే |
తపోధనప్రసన్నాయేడాపతిస్తుతకీర్తయే || ౬ ||

తేజోమణ్యంతరంగాయాద్మరసద్మవిహాపినే |
ఆంతరస్థానసంస్థాయాయైశ్వర్యశ్రౌతగీతయే || ౭ ||

వాతాదిభయయుగ్భావహేతవే హేతుహేతవే |
జగదాత్మాత్మభూతాయ విద్విషత్షట్కఘాతినే || ౮ ||

సురవర్గోద్ధృతే భూత్యా అసురావాసభేదినే |
నేత్రే చ నయనాక్ష్ణే చిచ్చేతనాయ మహాత్మనే || ౯ ||

దేవాధిదేవదేవాయ వసుధాసురపాలినే |
యాజినామగ్రగణ్యాయ ద్రాంబీజజపతుష్టయే || ౧౦ ||

వాసనావనదావాయ ధూలియుగ్దేహమాలినే |
యతిసంన్యాసిగతయే దత్తాత్రేయేతి సంవిదే || ౧౧ ||

యజనాస్యభుజేఽజాయ తారకావాసగామినే |
మహాజవాస్పృగ్రూపాయాత్తాకారాయ విరూపిణే || ౧౨ ||

నరాయ ధీప్రదీపాయ యశస్వియశసే నమః |
హారిణే చోజ్జ్వలాంగాయాత్రేస్తనూజాయ శంభవే || ౧౩ ||

మోచితామరసంఘాయ ధీమతాం ధీకరాయ చ |
బలిష్ఠవిప్రలభ్యాయ యాగహోమప్రియాయ చ || ౧౪ ||

భజన్మహిమవిఖ్యాత్రేఽమరారిమహిమచ్ఛిదే |
లాభాయ ముండిపూజ్యాయ యమినే హేమమాలినే || ౧౫ ||

గతోపాధివ్యాధయే చ హిరణ్యాహితకాంతయే |
యతీంద్రచర్యాం దధతే నరభావౌషధాయ చ || ౧౬ ||

వరిష్ఠయోగిపూజ్యాయ తంతుసంతన్వతే నమః |
స్వాత్మగాథాసుతీర్థాయ సుశ్రియే షట్కరాయ చ || ౧౭ ||

తేజోమయోత్తమాంగాయ నోదనానోద్యకర్మణే |
హాన్యాప్తిమృతివిజ్ఞాత్రే ఓంకారితసుభక్తయే || ౧౮ ||

రుక్షుఙ్మనఃఖేదహృతే దర్శనావిషయాత్మనే |
రాంకవాతతవస్త్రాయ నరతత్త్వప్రకాశినే || ౧౯ ||

ద్రావితప్రణతాఘాయాత్తస్వజిష్ణుస్వరాశయే |
రాజత్త్ర్యాస్యైకరూపాయ మస్థాయ మసుబంధవే || ౨౦ ||

యతయే చోదనాతీతప్రచారప్రభవే నమః |
మానరోషవిహీనాయ శిష్యసంసిద్ధికారిణే || ౨౧ ||

గంత్రే పాదవిహీనాయ చోదనాచోదితాత్మనే |
యవీయసేఽలర్కదుఃఖవారిణేఽఖండితాత్మనే || ౨౨ ||

హ్రీంబీజాయార్జునేష్ఠాయ దర్శనాదర్శితాత్మనే |
నతిసంతుష్టచిత్తాయ యతయే బ్రహ్మచారిణే || ౨౩ ||

ఇత్యేష సత్ స్తవో వృత్తోఽయాత్కం దేయాత్ప్రజాపినే |
మస్కరీశో మనుస్యూతః పరబ్రహ్మపదప్రదః || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |

Sri Dattatreya Swamy Related Stotras

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 2 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరశతనామావళిః – ౨

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali 1 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామావళిః – ౧

Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – ౧

Dakaradi Sri Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu | దకారాది శ్రీ దత్తాత్రేయాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Sri Anagha Devi Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu | శ్రీ అనఘాదేవి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

Sri Anagha Deva Ashtottara Shatanamavali In Telugu | శ్రీ అనఘదేవాష్టోత్తరశతనామావళిః

Sri Dattatreya Panjara Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ పంజర స్తోత్రం

Sri Dattatreya Pratah Smarana Stotram In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ ప్రాతః స్మరణ స్తోత్రం

Sri Datta Prabodha Lyrics In Telugu | శ్రీ దత్త ప్రబోధః

Sri Datta Paduka Ashtakam In Telugu | శ్రీ దత్త పాదుకాష్టకం (నృసింహవాడీ క్షేత్రే)

Sri Datta Bhava Sudha Rasa Stotram In Telugu | శ్రీ దత్త భావసుధారస స్తోత్రం