Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 2 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం ౨

0
585
Sri Dattatreya Sahasranama Stotram Lyrics 2 In Telugu
Sri Dattatreya Sahasranama Stotram Lyrics 2 With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram Lyrics 2 In Telugu

1శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం ౨

కదాచిచ్ఛంకరాచార్యశ్చింతయిత్వా దివాకరమ్ |
కిం సాధితం మయా లోకే పూజయా స్తుతివందనైః || ౧ ||

బహుకాలే గతే తస్య దత్తాత్రేయాత్మకో మునిః |
స్వప్నే ప్రదర్శయామాస సూర్యరూపమనుత్తమమ్ || ౨ ||

ఉవాచ శంకరం తత్ర పతద్రూపమధారయత్ |
ప్రాప్యసే త్వం సర్వసిద్ధికారణం స్తోత్రముత్తమమ్ || ౩ ||

ఉపదేక్ష్యే దత్తనామసహస్రం దేవపూజితమ్ |
దాతుం వక్తుమశక్యం చ రహస్యం మోక్షదాయకమ్ || ౪ ||

జపేషు పుణ్యతీర్థేషు చాంద్రాయణశతేషు చ |
యజ్ఞవ్రతాదిదానేషు సర్వపుణ్యఫలప్రదమ్ || ౫ ||

శతవారం జపేన్నిత్యం కర్మసిద్ధిర్న సంశయః |
ఏకేనోచ్చారమాత్రేణ తత్స్వరూపం లభేన్నరః || ౬ ||

యోగత్రయం చ లభతే సర్వయోగాన్న సంశయః |
మాతృపితృగురూణాం చ హత్యాదోషో వినశ్యతి || ౭ ||

అనేన యః కిమిత్యుక్త్వా రౌరవం నరకం వ్రజేత్ |
పఠితవ్యం శ్రావితవ్యం శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితైః || ౮ ||

సంకరీకృతపాపైశ్చ మలినీకరణైరపి |
పాపకోటిసహస్రైశ్చ ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౯ ||

యద్గృహే సంస్థితం స్తోత్రం దత్తనామసహస్రకమ్ |
సర్వావశ్యాదికర్మాణి సముచ్చార్య జపేద్ధ్రువమ్ || ౧౦ ||

తత్తత్కార్యం చ లభతే మోక్షవాన్ యోగవాన్ భవేత్ ||

ఓం అస్య శ్రీదత్తాత్రేయసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య బ్రహ్మఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీదత్తపురుషః పరమాత్మా దేవతా | ఓం హంసహంసాయ విద్మహే ఇతి బీజమ్ | సోఽహం సోఽహం చ ధీమహి ఇతి శక్తిః | హంసః సోఽహం చ ప్రచోదయాత్ ఇతి కీలకమ్ | శ్రీపరమపురుషపరమహంసపరమాత్మప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ||

అథః న్యాసః |
ఓం హంసో గణేశాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హంసీ ప్రజాపతయే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హంసూం మహావిష్ణవే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హంసైః శంభవే అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హంసౌ జీవాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నగః |
ఓం హంసః పరమాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఏవం హృదయాదిషడంగన్యాసః |
ఓం హంసః సోఽహం హంసః ఇతి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
బాలార్కప్రభమింద్రనీలజటిలం భస్మాంగరాగోజ్జ్వలం
శాంతం నాదవిలీనచిత్తపవనం శార్దూలచర్మాంబరమ్ |
బ్రహ్మాద్యైః సనకాదిభిః పరివృతం సిద్ధైర్మహాయోగిభిః
దత్తాత్రేయముపాస్మహే హృది ముదా ధ్యేయం సదా యోగినామ్ || ౧ ||

ఓం శ్రీమాన్దేవో విరూపాక్షో పురాణపురుషోత్తమః |
బ్రహ్మా పరో యతీనాథో దీనబంధుః కృపానిధిః || ౧ ||

సారస్వతో మునిర్ముఖ్యస్తేజస్వీ భక్తవత్సలః |
ధర్మో ధర్మమయో ధర్మీ ధర్మదో ధర్మభావనః || ౨ ||

భాగ్యదో భోగదో భోగీ భాగ్యవాన్ భానురంజనః |
భాస్కరో భయహా భర్తా భావభూర్భవతారణః || ౩ ||

కృష్ణో లక్ష్మీపతిర్దేవః పారిజాతాపహారకః |
సింహాద్రినిలయః శంభుర్వ్యకటాచలవాసకః || ౪ ||

కోల్లాపురః శ్రీజపవాన్ మాహురార్జితభిక్షుకః |
సేతుతీర్థవిశుద్ధాత్మా రామధ్యానపరాయణః || ౫ ||

రామార్చితో రామగురుః రామాత్మా రామదైవతః |
శ్రీరామశిష్యో రామజ్ఞో రామైకాక్షరతత్పరః || ౬ ||

శ్రీరామమంత్రవిఖ్యాతో రామమంత్రాబ్ధిపారగః |
రామభక్తో రామసఖా రామవాన్ రామహర్షణః || ౭ ||

అనసూయాత్మజో దేవదత్తశ్చాత్రేయనామకః |
సురూపః సుమతిః ప్రాజ్ఞః శ్రీదో వైకుంఠవల్లభః || ౮ ||

విరజస్థానకః శ్రేష్ఠః సర్వో నారాయణః ప్రభుః |
కర్మజ్ఞః కర్మనిరతో నృసింహో వామనోఽచ్యుతః || ౯ ||

కవిః కావ్యో జగన్నాథో జగన్మూర్తిరనామయః |
మత్స్యః కూర్మో వరాహశ్చ హరిః కృష్ణో మహాస్మయః || ౧౦ ||

రామో రామో రఘుపతిర్బుద్ధః కల్కీ జనార్దనః |
గోవిందో మాధవో విష్ణుః శ్రీధరో దేవనాయకః || ౧౧ ||

త్రివిక్రమః కేశవశ్చ వాసుదేవో మహేశ్వరః |
సంకర్షణః పద్మనాభో దామోదరపరః శుచిః || ౧౨ ||

శ్రీశైలవనచారీ చ భార్గవస్థానకోవిదః |
అహోబలనివాసీ చ స్వామీ పుష్కరణీప్రియః || ౧౩ ||

కుంభకోణనివాసీ చ కాంచివాసీ రసేశ్వరః |
రసానుభోక్తా సిద్ధేశః సిద్ధిమాన్ సిద్ధవత్సలః || ౧౪ ||

సిద్ధరూపః సిద్ధవిధిః సిద్ధాచారప్రవర్తకః |
రసాహారో విషాహారో గంధకాది ప్రసేవకః || ౧౫ ||

యోగీ యోగపరో రాజా ధృతిమాన్ మతిమాన్సుఖీ |
బుద్ధిమాన్నీతిమాన్ బాలో హ్యున్మత్తో జ్ఞానసాగరః || ౧౬ ||

యోగిస్తుతో యోగిచంద్రో యోగివంద్యో యతీశ్వరః |
యోగాదిమాన్ యోగరూపో యోగీశో యోగిపూజితః || ౧౭ ||

కాష్ఠయోగీ దృఢప్రజ్ఞో లంబికాయోగవాన్ దృఢః |
ఖేచరశ్చ ఖగః పూషా రశ్మివాన్భూతభావనః || ౧౮ ||

బ్రహ్మజ్ఞః సనకాదిభ్యః శ్రీపతిః కార్యసిద్ధిమాన్ |
స్పృష్టాస్పృష్టవిహీనాత్మా యోగజ్ఞో యోగమూర్తిమాన్ || ౧౯ ||

మోక్షశ్రీర్మోక్షదో మోక్షీ మోక్షరూపో విశేషవాన్ |
సుఖప్రదః సుఖః సౌఖ్యః సుఖరూపః సుఖాత్మకః || ౨౦ ||

రాత్రిరూపో దివారూపః సంధ్యాఽఽత్మా కాలరూపకః |
కాలః కాలవివర్ణశ్చ బాలః ప్రభురతుల్యకః || ౨౧ ||

సహస్రశీర్షా పురుషో వేదాత్మా వేదపారగః |
సహస్రచరణోఽనంతః సహస్రాక్షో జితేంద్రియః || ౨౨ ||

స్థూలసూక్ష్మో నిరాకారో నిర్మోహో భక్తమోహవాన్ |
మహీయాన్పరమాణుశ్చ జితక్రోధో భయాపహః || ౨౩ ||

యోగానందప్రదాతా చ యోగో యోగవిశారదః |
నిత్యో నిత్యాత్మవాన్ యోగీ నిత్యపూర్ణో నిరామయః || ౨౪ ||

దత్తాత్రేయో దేవదత్తో యోగీ పరమభాస్కరః |
అవధూతః సర్వనాథః సత్కర్తా పురుషోత్తమః || ౨౫ ||

జ్ఞానీ లోకవిభుః కాంతః శీతోష్ణసమబుద్ధకః |
విద్వేషీ జనసంహర్తా ధర్మబుద్ధివిచక్షణః || ౨౬ ||

నిత్యతృప్తో విశోకశ్చ ద్విభుజః కామరూపకః |
కల్యాణోఽభిజనో ధీరో విశిష్టః సువిచక్షణః || ౨౭ ||

శ్రీమద్భాగవతార్థజ్ఞో రామాయణవిశేషవాన్ |
అష్టాదశపురాణజ్ఞో షడ్దర్శనవిజృంభకః || ౨౮ ||

నిర్వికల్పః సురశ్రేష్ఠో హ్యుత్తమో లోకపూజితః |
గుణాతీతః పూర్ణగుణీ బ్రహ్మణ్యో ద్విజసంవృతః || ౨౯ ||

దిగంబరో మహాజ్ఞేయో విశ్వాత్మాఽఽత్మపరాయణః |
వేదాంతశ్రవణో వేదీ కలావాన్నిష్కలత్రవాన్ || ౩౦ ||

మితభాష్య మితాభాషీ సౌమ్యో రామో జయః శివః |
సర్వజిత్ సర్వతోభద్రో జయకాంక్షీ సుఖావహః || ౩౧ ||

ప్రత్యర్థికీర్తిసంహర్తా మందరార్చితపాదుకః |
వైకుంఠవాసీ దేవేశో విరజాస్నానమానసః || ౩౨ ||

శ్రీమేరునిలయో యోగీ బాలార్కసమకాంతిమాన్ |
రక్తాంగః శ్యామలాంగశ్చ బహువేషో బహుప్రియః || ౩౩ ||

మహాలక్ష్మ్యన్నపూర్ణేశః స్వధాకారో యతీశ్వరః |
స్వర్ణరూపః స్వర్ణదాయీ మూలికాయంత్రకోవిదః || ౩౪ ||

అనీతమూలికాయంత్రో భక్తాభీష్టప్రదో మహాన్ |
శాంతాకారో మహామాయో మాహురస్థో జగన్మయః || ౩౫ ||

బద్ధాసనశ్చ సూక్ష్మాంశీ మితాహారో నిరుద్యమః |
ధ్యానాత్మా ధ్యానయోగాత్మా ధ్యానస్థో ధ్యానసత్ప్రియః || ౩౬ ||

సత్యధ్యానః సత్యమయః సత్యరూపో నిజాకృతిః |
త్రిలోకగురురేకాత్మా భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః || ౩౭ ||

ప్రియాప్రియసమః పూర్ణో లాభాలాభసమప్రియః |
సుఖదుఃఖసమో హ్రీమాన్ హితాహితసమః పరః || ౩౮ ||

గురుర్బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ మహావిష్ణుః సనాతనః |
సదాశివో మహేంద్రశ్చ గోవిందో మధుసూదనః || ౩౯ ||

కర్తా కారయితా రుద్రః సర్వచారీ తు యాచకః |
సంపత్ప్రదో వృష్టిరూపో మేఘరూపస్తపఃప్రియః || ౪౦ ||

తపోమూర్తిస్తపోరాశిస్తపస్వీ చ తపోధనః |
తపోమయస్తపఃశుద్ధో జనకో విశ్వసృగ్విధిః || ౪౧ ||

తపఃసిద్ధస్తపఃసాధ్యస్తపఃకర్తా తపఃక్రతుః |
తపఃశమస్తపఃకీర్తిస్తపోదారస్తపోఽత్యయః || ౪౨ ||

తపోరేతస్తపోజ్యోతిస్తపాత్మా చాత్రినందనః |
నిష్కల్మషో నిష్కపటో నిర్విఘ్నో ధర్మభీరుకః || ౪౩ ||

వైద్యుతస్తారకః కర్మవైదికో బ్రాహ్మణో యతిః |
నక్షత్రతేజో దీప్తాత్మా పరిశుద్ధో విమత్సరః || ౪౪ ||

జటీ కృష్ణాజినపదో వ్యాఘ్రచర్మధరో వశీ |
జితేంద్రియశ్చీరవాసీ శుక్లవస్త్రాంబరో హరిః || ౪౫ ||

చంద్రానుజశ్చంద్రముఖః శుకయోగీ వరప్రదః |
దివ్యయోగీ పంచతపో మాసర్తువత్సరాననః || ౪౬ ||

భూతజ్ఞో వర్తమానజ్ఞ హ్యేయజ్ఞో ధర్మవత్సలః |
ప్రజాహితః సర్వహితో హ్యనింద్యో లోకవందితః || ౪౭ ||

ఆకుంచయోగసంబద్ధమలమూత్రరసాదికః |
కనకీభూతమలవాన్ రాజయోగవిచక్షణః || ౪౮ ||

శకటాదివిశేషజ్ఞో లంబికానీతితత్పరః |
ప్రపంచరూపీ బలవాన్ ఏకకౌపీనవస్త్రకః || ౪౯ ||

దిగంబరః సోత్తరీయః సజటః సకమండలుః |
నిర్దండశ్చాసిదండశ్చ స్త్రీవేషః పురుషాకృతిః || ౫౦ ||

తులసీకాష్ఠమాలీ చ రౌద్రః స్ఫటికమాలికః |
నిర్మాలికః శుద్ధతరః స్వేచ్ఛా అమరవాన్ పరః || ౫౧ ||

ఉర్ధ్వపుండ్రస్త్రిపుండ్రాంకో ద్వంద్వహీనః సునిర్మలః |
నిర్జటః సజటో హేయో భస్మశాయీ సుభోగవాన్ || ౫౨ ||

మూత్రస్పర్శో మలస్పర్శోజాతిహీనః సుజాతికః |
అభక్ష్యభక్షో నిర్భక్షో జగద్వందితదేహవాన్ || ౫౩ ||

భూషణో దూషణసమః కాలాకాలో దయానిధిః |
బాలప్రియో బాలరుచిర్బాలవానతిబాలకః || ౫౪ ||

బాలక్రీడో బాలరతో బాలసంఘవృతో బలీ |
బాలలీలావినోదశ్చ కర్ణాకర్షణకారకః || ౫౫ ||

క్రయానీతవణిక్పణ్యో గుడసూపాదిభక్షకః |
బాలవద్గీతసందృష్టో ముష్టియుద్ధకరశ్చలః || ౫౬ ||

అదృశ్యో దృశ్యమానశ్చ ద్వంద్వయుద్ధప్రవర్తకః |
పలాయమానో బాలాఢ్యో బాలహాసః సుసంగతః || ౫౭ ||

ప్రత్యాగతః పునర్గచ్ఛచ్చక్రవద్గమనాకులః |
చోరవద్ధృతసర్వస్వో జనతాఽఽర్తికదేహవాన్ || ౫౮ ||

ప్రహసన్ప్రవదన్దత్తో దివ్యమంగలవిగ్రహః |
మాయాబాలశ్చ మాయావీ పూర్ణలీలో మునీశ్వరః || ౫౯ ||

మాహురేశో విశుద్ధాత్మా యశస్వీ కీర్తిమాన్ యువా |
సవికల్పః సచ్చిదాభో గుణవాన్ సౌమ్యభావనః || ౬౦ ||

పినాకీ శశిమౌలీ చ వాసుదేవో దివస్పతిః |
సుశిరాః సూర్యతేజశ్చ శ్రీగంభీరోష్ఠ ఉన్నతిః || ౬౧ ||

దశపద్మా త్రిశీర్షశ్చ త్రిభిర్వ్యాప్తో ద్విశుక్లవాన్ |
త్రిసమశ్చ త్రితాత్మశ్చ త్రిలోకశ్చ త్రయంబకః || ౬౨ ||

చతుర్ద్వంద్వస్త్రియవనస్త్రికామో హంసవాహనః |
చతుష్కలశ్చతుర్దంష్ట్రో గతిః శంభుః ప్రియాననః || ౬౩ ||

చతుర్మతిర్మహాదంష్ట్రో వేదాంగీ చతురాననః |
పంచశుద్ధో మహాయోగీ మహాద్వాదశవానకః || ౬౪ ||

చతుర్ముఖో నరతనురజేయశ్చాష్టవంశవాన్ |
చతుర్దశసమద్వంద్వో ముకురాంకో దశాంశవాన్ || ౬౫ ||

వృషాంకో వృషభారూఢశ్చంద్రతేజః సుదర్శనః |
సామప్రియో మహేశానశ్చిదాకారోః నరోత్తమః || ౬౬ ||

దయావాన్ కరుణాపూర్ణో మహేంద్రో మాహురేశ్వరః |
వీరాసనసమాసీనో రామో రామపరాయణః || ౬౭ ||

ఇంద్రో వహ్నిర్యమః కాలో నిరృతిర్వరుణో యమః |
వాయుశ్చ రుద్రశ్చేశానో లోకపాలో మహాయశః || ౬౮ ||

యక్షగంధర్వనాగాశ్చ కిన్నరః శుద్ధరూపకః |
విద్యాధరశ్చాహిపతిశ్చారణః పన్నగేశ్వరః || ౬౯ ||

చండికేశః ప్రచండశ్చ ఘంటానాదరతః ప్రియః |
వీణాధ్వనిర్వైనతేయో నారదస్తుంబరుర్హరః || ౭౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back