Sri Dattatreya Sahasranama Stotram 1 In Telugu | శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం 1

0
64
Sri Dattatreya Sahasranama Stotram Lyrics 1 In Telugu
Sri Dattatreya Sahasranama Stotram Lyrics 1 With Meaning In Telugu PDF Download

Sri Dattatreya Sahasranama Stotram Lyrics 1 In Telugu

1శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామ స్తోత్రం 1

మునయః ఊచుః |
నిఖిలాగమతత్త్వజ్ఞ బ్రహ్మధ్యానపరాయణ |
వదాస్మాకం ముక్త్యుపాయం సూత సర్వోపకారకమ్ || ౧ ||

సర్వదేవేషు కో దేవః సద్యో మోక్షప్రదో భవేత్ |
కో మనుర్వా భవేత్తస్య సద్యః ప్రీతికరో ధ్రువమ్ || ౨ ||

సూత ఉవాచ |
నిగమాగమతత్త్వజ్ఞో హ్యవధూతశ్చిదంబరః |
భక్తవాత్సల్యప్రవణో దత్త ఏవ హి కేవలః || ౩ ||

సదా ప్రసన్నవదనో భక్తచింతైకతత్పరః |
తస్య నామాన్యనంతాని వర్తంతేఽథాప్యదః పరమ్ || ౪ ||

దత్తస్య నామసాహస్రం తస్య ప్రీతివివర్ధనమ్ |
యస్త్విదం పఠతే నిత్యం దత్తాత్రేయైకమానసః || ౫ ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః స సద్యో నాత్ర సంశయః |
అంతే తద్ధామ సంయాతి పునరావృత్తిదుర్లభమ్ || ౬ ||

అస్య శ్రీమద్దత్తాత్రేయసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య అవధూత ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, దిగంబరో దేవతా, ఓం బీజం, హ్రీం శక్తిః, క్రౌం కీలకం, శ్రీదత్తాత్రేయప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ ధ్యానమ్ |
దిగంబరం భస్మవిలేపితాంగం
బోధాత్మకం ముక్తికరం ప్రసన్నమ్ |
నిర్మానసం శ్యామతనుం భజేఽహం
దత్తాత్రేయం బ్రహ్మసమాధియుక్తమ్ ||

అథ స్తోత్రమ్ |
దత్తాత్రేయో మహాయోగీ యోగేశశ్చామరప్రభుః |
మునిర్దిగంబరో బాలో మాయాముక్తో మదాపహః || ౧ ||

అవధూతో మహానాథః శంకరోఽమరవల్లభః |
మహాదేవశ్చాదిదేవః పురాణప్రభురీశ్వరః || ౨ ||

సత్త్వకృత్సత్త్వభృద్భావః సత్త్వాత్మా సత్త్వసాగరః |
సత్త్వవిత్సత్త్వసాక్షీ చ సత్త్వసాధ్యోఽమరాధిపః || ౩ ||

భూతకృద్భూతభృచ్చైవ భూతాత్మా భూతసంభవః |
భూతభావో భవో భూతవిత్తథా భూతకారణః || ౪ ||

భూతసాక్షీ ప్రభూతిశ్చ భూతానాం పరమా గతిః |
భూతసంగవిహీనాత్మా భూతాత్మా భూతశంకరః || ౫ ||

భూతనాథో మహానాథ ఆదినాథో మహేశ్వరః |
సర్వభూతనివాసాత్మా భూతసంతాపనాశనః || ౬ ||

సర్వాత్మా సర్వభృత్సర్వః సర్వజ్ఞః సర్వనిర్ణయః |
సర్వసాక్షీ బృహద్భానుః సర్వవిత్ సర్వమంగళః || ౭ ||

శాంతః సత్యః సమః పూర్ణో ఏకాకీ కమలాపతిః |
రామో రామప్రియశ్చైవ విరామో రామకారణః || ౮ ||

శుద్ధాత్మా పావనోఽనంతః ప్రతీతః పరమార్థభృత్ |
హంససాక్షీ విభుశ్చైవ ప్రభుః ప్రళయ ఇత్యపి || ౯ ||

సిద్ధాత్మా పరమాత్మా చ సిద్ధానాం పరమా గతిః |
సిద్ధిసిద్ధస్తథా సాధ్యః సాధనో హ్యుత్తమస్తథా || ౧౦ ||

సులక్షణః సుమేధావీ విద్యావాన్విగతాంతరః |
విజ్వరశ్చ మహాబాహుర్బహులానందవర్ధనః || ౧౧ ||

అవ్యక్తపురుషః ప్రాజ్ఞః పరజ్ఞః పరమార్థదృక్ |
పరాపరవినిర్ముక్తో యుక్తస్తత్త్వప్రకాశవాన్ || ౧౨ ||

దయావాన్ భగవాన్ భావీ భావాత్మా భావకారణః |
భవసంతాపనాశశ్చ పుష్పవాన్ పండితో బుధః || ౧౩ ||

ప్రత్యక్షవస్తుర్విశ్వాత్మా ప్రత్యగ్బ్రహ్మ సనాతనః |
ప్రమాణవిగతశ్చైవ ప్రత్యాహారనియోజకః || ౧౪ ||

ప్రణవః ప్రణవాతీతః ప్రముఖః ప్రలయాత్మకః |
మృత్యుంజయో వివిక్తాత్మా శంకరాత్మా పరో వపుః || ౧౫ ||

పరమస్తనువిజ్ఞేయః పరమాత్మని సంస్థితః |
ప్రబోధకలనాధారః ప్రభావప్రవరోత్తమః || ౧౬ ||

చిదంబరశ్చిద్విలాసశ్చిదాకాశశ్చిదుత్తమః |
చిత్తచైతన్యచిత్తాత్మా దేవానాం పరమా గతిః || ౧౭ ||

అచేత్యశ్చేతనాధారశ్చేతనాచిత్తవిక్రమః |
చిత్తాత్మా చేతనారూపో లసత్పంకజలోచనః || ౧౮ ||

పరం బ్రహ్మ పరం జ్యోతిః పరం ధామ పరంతపః |
పరం సూత్రం పరం తంత్రం పవిత్రః పరమోహవాన్ || ౧౯ ||

క్షేత్రజ్ఞః క్షేత్రగః క్షేత్రః క్షేత్రాధారః పురంజనః |
క్షేత్రశూన్యో లోకసాక్షీ క్షేత్రవాన్ బహునాయకః || ౨౦ ||

యోగేంద్రో యోగపూజ్యశ్చ యోగ్య ఆత్మవిదాం శుచిః |
యోగమాయాధరః స్థాణురచలః కమలాపతిః || ౨౧ ||

యోగేశో యోగనిర్మాతా యోగజ్ఞానప్రకాశనః |
యోగపాలో లోకపాలః సంసారతమనాశనః || ౨౨ ||

గుహ్యో గుహ్యతమో గుప్తో ముక్తో యుక్తః సనాతనః |
గహనో గగనాకారో గంభీరో గణనాయకః || ౨౩ ||

గోవిందో గోపతిర్గోప్తా గోభాగో భావసంస్థితః |
గోసాక్షీ గోతమారిశ్చ గాంధారో గగనాకృతిః || ౨౪ ||

యోగయుక్తో భోగయుక్తః శంకాముక్తసమాధిమాన్ |
సహజః సకలేశానః కార్తవీర్యవరప్రదః || ౨౫ ||

సరజో విరజో పుంసో పావనః పాపనాశనః |
పరావరవినిర్ముక్తః పరం‍జ్యోతిః పురాతనః || ౨౬ ||

నానాజ్యోతిరనేకాత్మా స్వయం‍జ్యోతిః సదాశివః |
దివ్యజ్యోతిర్మయశ్చైవ సత్యవిజ్ఞానభాస్కరః || ౨౭ ||

నిత్యశుద్ధః పరః పూర్ణః ప్రకాశః ప్రకటోద్భవః |
ప్రమాదవిగతశ్చైవ పరేశః పరవిక్రమః || ౨౮ ||

యోగీ యోగో యోగపశ్చ యోగాభ్యాసప్రకాశనః |
యోక్తా మోక్తా విధాతా చ త్రాతా పాతా నిరాయుధః || ౨౯ ||

నిత్యముక్తో నిత్యయుక్తః సత్యః సత్యపరాక్రమః |
సత్త్వశుద్ధికరః సత్త్వస్తథా సత్త్వభృతాం గతిః || ౩౦ ||

శ్రీధరః శ్రీవపుః శ్రీమాన్ శ్రీనివాసోఽమరార్చితః |
శ్రీనిధిః శ్రీపతిః శ్రేష్ఠః శ్రేయస్కశ్చరమాశ్రయః || ౩౧ ||

త్యాగీ త్యాగార్థసంపన్నస్త్యాగాత్మా త్యాగవిగ్రహః |
త్యాగలక్షణసిద్ధాత్మా త్యాగజ్ఞస్త్యాగకారణః || ౩౨ ||

భోగో భోక్తా తథా భోగ్యో భోగసాధనకారణః |
భోగీ భోగార్థసంపన్నో భోగజ్ఞానప్రకాశనః || ౩౩ ||

కేవలః కేశవః కృష్ణః కంవాసాః కమలాలయః |
కమలాసనపూజ్యశ్చ హరిరజ్ఞానఖండనః || ౩౪ ||

మహాత్మా మహదాదిశ్చ మహేశోత్తమవందితః |
మనోబుద్ధివిహీనాత్మా మానాత్మా మానవాధిపః || ౩౫ ||

భువనేశో విభూతిశ్చ ధృతిర్మేధా స్మృతిర్దయా |
దుఃఖదావానలో బుద్ధః ప్రబుద్ధః పరమేశ్వరః || ౩౬ ||

కామహా క్రోధహా చైవ దంభదర్పమదాపహః |
అజ్ఞానతిమిరారిశ్చ భవారిర్భువనేశ్వరః || ౩౭ ||

రూపకృద్రూపభృద్రూపీ రూపాత్మా రూపకారణః |
రూపజ్ఞో రూపసాక్షీ చ నామరూపో గుణాంతకః || ౩౮ ||

అప్రమేయః ప్రమేయశ్చ ప్రమాణం ప్రణవాశ్రయః |
ప్రమాణరహితోఽచింత్యశ్చేతనావిగతోఽజరః || ౩౯ ||

అక్షరోఽక్షరముక్తశ్చ విజ్వరో జ్వరనాశనః |
విశిష్టో విత్తశాస్త్రీ చ దృష్టో దృష్టాంతవర్జితః || ౪౦ ||

గుణేశో గుణకాయశ్చ గుణాత్మా గుణభావనః |
అనంతగుణసంపన్నో గుణగర్భో గుణాధిపః || ౪౧ ||

గణేశో గుణనాథశ్చ గుణాత్మా గణభావనః |
గణబంధుర్వివేకాత్మా గుణయుక్తః పరాక్రమీ || ౪౨ ||

అతర్క్యః క్రతురగ్నిశ్చ కృతజ్ఞః సఫలాశ్రయః |
యజ్ఞశ్చ యజ్ఞఫలదో యజ్ఞ ఇజ్యోఽమరోత్తమః || ౪౩ ||

హిరణ్యగర్భః శ్రీగర్భః ఖగర్భః కుణపేశ్వరః |
మాయాగర్భో లోకగర్భః స్వయంభూర్భువనాంతకః || ౪౪ ||

నిష్పాపో నిబిడో నందీ బోధీ బోధసమాశ్రయః |
బోధాత్మా బోధనాత్మా చ భేదవైతండఖండనః || ౪౫ ||

స్వాభావ్యో భావనిర్ముక్తో వ్యక్తోఽవ్యక్తసమాశ్రయః |
నిత్యతృప్తో నిరాభాసో నిర్వాణః శరణః సుహృత్ || ౪౬ ||

గుహ్యేశో గుణగంభీరో గుణదోషనివారణః |
గుణసంగవిహీనశ్చ యోగారేర్దర్పనాశనః || ౪౭ ||

ఆనందః పరమానందః స్వానందసుఖవర్ధనః |
సత్యానందశ్చిదానందః సర్వానందపరాయణః || ౪౮ ||

సద్రూపః సహజః సత్యః స్వానందః సుమనోహరః |
సర్వః సర్వాంతరశ్చైవ పూర్వాత్పూర్వతరస్తథా || ౪౯ ||

ఖమయః ఖపరః ఖాదిః ఖం‍బ్రహ్మ ఖతనుః ఖగః |
ఖవాసాః ఖవిహీనశ్చ ఖనిధిః ఖపరాశ్రయః || ౫౦ ||

అనంతశ్చాదిరూపశ్చ సూర్యమండలమధ్యగః |
అమోఘః పరమామోఘః పరోక్షః పరదః కవిః || ౫౧ ||

విశ్వచక్షుర్విశ్వసాక్షీ విశ్వబాహుర్ధనేశ్వరః |
ధనంజయో మహాతేజాస్తేజిష్ఠస్తైజసః సుఖీ || ౫౨ ||

జ్యోతిర్జ్యోతిర్మయో జేతా జ్యోతిషాం జ్యోతిరాత్మకః |
జ్యోతిషామపి జ్యోతిశ్చ జనకో జనమోహనః || ౫౩ ||

జితేంద్రియో జితక్రోధో జితాత్మా జితమానసః |
జితసంగో జితప్రాణో జితసంసారవాసనః || ౫౪ ||

నిర్వాసనో నిరాలంబో నిర్యోగక్షేమవర్జితః |
నిరీహో నిరహంకారో నిరాశీర్నిరుపాధికః || ౫౫ ||

నిత్యబోధో వివిక్తాత్మా విశుద్ధోత్తమగౌరవః |
విద్యార్థీ పరమార్థీ చ శ్రద్ధార్థీ సాధనాత్మకః || ౫౬ ||

ప్రత్యాహారీ నిరాహారీ సర్వాహారపరాయణః |
నిత్యశుద్ధో నిరాకాంక్షీ పారాయణపరాయణః || ౫౭ ||

అణోరణుతరః సూక్ష్మః స్థూలః స్థూలతరస్తథా |
ఏకస్తథాఽనేకరూపో విశ్వరూపః సనాతనః || ౫౮ ||

నైకరూపో విరూపాత్మా నైకబోధమయస్తథా |
నైకనామమయశ్చైవ నైకవిద్యావివర్ధనః || ౫౯ ||

ఏకశ్చైకాంతికశ్చైవ నానాభావవివర్జితః |
ఏకాక్షరస్తథా బీజః పూర్ణబింబః సనాతనః || ౬౦ ||

మంత్రవీర్యో మంత్రబీజః శాస్త్రవీర్యో జగత్పతిః |
నానావీర్యధరశ్చైవ శక్రేశః పృథివీపతిః || ౬౧ ||

ప్రాణేశః ప్రాణదః ప్రాణః ప్రాణాయామపరాయణః |
ప్రాణపంచకనిర్ముక్తః కోశపంచకవర్జితః || ౬౨ ||

నిశ్చలో నిష్కలోఽసంగో నిష్ప్రపంచో నిరామయః |
నిరాధారో నిరాకారో నిర్వికారో నిరంజనః || ౬౩ ||

నిష్ప్రతీతో నిరాభాసో నిరాసక్తో నిరాకులః |
నిష్ఠాసర్వగతశ్చైవ నిరారంభో నిరాశ్రయః || ౬౪ ||

నిరంతరః సర్వగోప్తా శాంతో దాంతో మహామునిః | [సత్త్వ]
నిఃశబ్దః సుకృతః స్వస్థః సత్యవాదీ సురేశ్వరః || ౬౫ ||

జ్ఞానదో జ్ఞానవిజ్ఞానీ జ్ఞానాత్మాఽఽనందపూరితః |
జ్ఞానయజ్ఞవిదాం దక్షో జ్ఞానాగ్నిర్జ్వలనో బుధః || ౬౬ ||

దయావాన్ భవరోగారిశ్చికిత్సాచరమాగతిః |
చంద్రమండలమధ్యస్థశ్చంద్రకోటిసుశీతలః || ౬౭ ||

యంత్రకృత్పరమో యంత్రీ యంత్రారూఢాపరాజితః |
యంత్రవిద్యంత్రవాసశ్చ యంత్రాధారో ధరాధరః || ౬౮ ||

తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వభూతాత్మా మహత్తత్త్వప్రకాశనః |
తత్త్వసంఖ్యానయోగజ్ఞః సాంఖ్యశాస్త్రప్రవర్తకః || ౬౯ ||

అనంతవిక్రమో దేవో మాధవశ్చ ధనేశ్వరః |
సాధుః సాధువరిష్ఠాత్మా సావధానోఽమరోత్తమః || ౭౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back