శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం – Sri Dattatreya Vajra Kavacham

ఋషయ ఊచుః | కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్ వేదవ్యాస కలౌయుగే | ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || వ్యాస ఉవాచ | శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్ | సకృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకమ్ || ౨ || గౌరీశృంగే హిమవతః కల్పవృక్షోపశోభితమ్ | దీప్తే దివ్యమహారత్న హేమమండపమధ్యగమ్ || ౩ || రత్నసింహాసనాసీనం ప్రసన్నం పరమేశ్వరమ్ | మందస్మితముఖాంభోజం శంకరం ప్రాహ పార్వతీ || ౪ || శ్రీదేవీ ఉవాచ | దేవదేవ మహాదేవ లోకశంకర … Continue reading శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం – Sri Dattatreya Vajra Kavacham