శ్రీ దేవరాజాష్టకం – Sri Devaraja Ashtakam

0
627

Sri Devaraja Ashtakam

శ్రీమత్కాఞ్చీమునిం వన్దే కమలాపతినన్దనమ్ |
వరదాఙ్ఘ్రిసదాసఙ్గరసాయనపరాయణమ్

దేవరాజదయాపాత్రం శ్రీకాఞ్చీపూర్ణముత్తమమ్ |
రామానుజమునేర్మాన్యం వన్దేఽహం సజ్జనాశ్రయమ్

నమస్తే హస్తిశైలేశ శ్రీమన్నమ్బుజలోచనః |
శరణం త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి ప్రణతార్తిహరాచ్యుత || ౧ ||

సమస్తప్రాణిసన్త్రాణప్రవీణ కరుణోల్బణ |
విలసన్తు కటాక్షస్తే మయ్యస్మిన్ జగతాంపతే || ౨ ||

నిన్దితాచారకరణం నివృత్తం కృత్యకర్మణః |
పాపీయాంస మమర్యాదం పాహి మాం వరదప్రభో || ౩ ||

సంసారమరుకాన్తారే దుర్వ్యాధివ్యాఘ్రభీషణే |
విషయక్షుద్రగుల్మాఢ్యే తృషాపాదపశాలిని || ౪ ||

పుత్రదారగృహక్షేత్రమృగతృష్ణామ్బుపుష్కలే |
కృత్యాకృత్యవివేకాన్ధం పరిభ్రాన్తమితస్తతః || ౫ ||

అజస్రం జాతతృష్ణార్తమవసన్నాఙ్గమక్షమమ్ |
క్షీణశక్తిబలారోగ్యం కేవలం క్లేశసంశ్రయమ్ || ౬ ||

సన్తప్తం వివిధైర్దుఃఖైర్దుర్వచై రేవమాదిభిః |
దేవరాజ దయాసిన్ధో దేవదేవ జగత్పతే || ౭ ||

త్వదీక్షణసుధాసిన్ధువీచివిక్షేపశీకరైః |
కారుణ్యమారుతానీతైః శీతలైరభిషిఞ్చ మామ్ || ౮ ||

Download PDF here Sri Devaraja Ashtakam – శ్రీ దేవరాజాష్టకం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here