శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం | Sri Dhana Lakshmi Stotram in Telugu

0
297
Sri Dhana Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu
Sri Dhana Lakshmi Stotram Lyrics With Meaning in Telugu

Sri Dhana Lakshmi Stotram Lyrics in Telugu

1శ్రీ ధనలక్ష్మీ స్తోత్రం

శ్రీధనదా ఉవాచ |
దేవీ దేవముపాగమ్య నీలకంఠం మమ ప్రియమ్ |
కృపయా పార్వతీ ప్రాహ శంకరం కరుణాకరమ్ || ౧ ||

శ్రీదేవ్యువాచ |
బ్రూహి వల్లభ సాధూనాం దరిద్రాణాం కుటుంబినామ్ |
దరిద్రదలనోపాయమంజసైవ ధనప్రదమ్ || ౨ ||

శ్రీశివ ఉవాచ |
పూజయన్ పార్వతీవాక్యమిదమాహ మహేశ్వరః |
ఉచితం జగదంబాసి తవ భూతానుకంపయా || ౩ ||

స సీతం సానుజం రామం సాంజనేయం సహానుగమ్ |
ప్రణమ్య పరమానందం వక్ష్యేఽహం స్తోత్రముత్తమమ్ || ౪ ||

ధనదం శ్రద్ధధానానాం సద్యః సులభకారకమ్ |
యోగక్షేమకరం సత్యం సత్యమేవ వచో మమ || ౫ ||

పఠంతః పాఠయంతోఽపి బ్రాహ్మణైరాస్తికోత్తమైః |
ధనలాభో భవేదాశు నాశమేతి దరిద్రతా || ౬ ||

భూభవాంశభవాం భూత్యై భక్తికల్పలతాం శుభామ్ |
ప్రార్థయేత్తాం యథాకామం కామధేనుస్వరూపిణీమ్ || ౭ ||

ధనదే ధనదే దేవి దానశీలే దయాకరే | [ధర్మదే]
త్వం ప్రసీద మహేశాని యదర్థం ప్రార్థయామ్యహమ్ || ౮ ||

ధరాఽమరప్రియే పుణ్యే ధన్యే ధనదపూజితే |
సుధనం ధార్మికే దేహి యజమానాయ సత్వరమ్ || ౯ ||

రమ్యే రుద్రప్రియే రూపే రామరూపే రతిప్రియే |
శిఖీసఖమనోమూర్తే ప్రసీద ప్రణతే మయి || ౧౦ ||

ఆరక్తచరణాంభోజే సిద్ధిసర్వార్థదాయికే |
దివ్యాంబరధరే దివ్యే దివ్యమాల్యానుశోభితే || ౧౧ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back