శ్రీ ధూమావతీ హృదయం – Sri Dhumavathi Hrudayam in Telugu

శ్రీ ధూమావతీ హృదయం – Sri Dhumavathi Hrudayam in Telugu కరన్యాసః – ఓం ధాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం ధీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం ధూం మధ్యమాభ్యాం నమః | ఓం ధైం అనామికాభ్యాం నమః | ఓం ధౌం కనిష్ఠకాభ్యాం నమః | ఓం ధః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | అంగన్యాసః – ఓం ధాం హృదయాయ నమః | ఓం ధీం శిరసే స్వాహా | ఓం ధూం … Continue reading శ్రీ ధూమావతీ హృదయం – Sri Dhumavathi Hrudayam in Telugu