శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం – Sri Dhumavathi Stotram in Telugu

శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం – Sri Dhumavathi Stotram Lyrics ప్రాతర్యా స్యాత్కుమారీ కుసుమకలికయా జాపమాలాం జపంతీ మధ్యాహ్నే ప్రౌఢరూపా వికసితవదనా చారునేత్రా నిశాయాం | సంధ్యాయాం వృద్ధరూపా గలితకుచయుగా ముండమాలాం వహంతీ సా దేవీ దేవదేవీ త్రిభువనజననీ కాళికా పాతు యుష్మాన్ || ౧ || బధ్వా ఖట్వాంగఖేటౌ కపిలవరజటామండలం పద్మయోనేః కృత్వా దైత్యోత్తమాంగైః స్రజమురసి శిరశ్శేఖరం తార్క్ష్యపక్షైః | పూర్ణం రక్తైః సురాణాం యమమహిషమహాశృంగమాదాయ పాణౌ పాయాద్వో వంద్యమాన ప్రలయ ముదితయా భైరవః కాళరాత్ర్యామ్ … Continue reading శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం – Sri Dhumavathi Stotram in Telugu