శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం | Sri Dhumavati Ashtottaram

2
3402
శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం
Sri Dhumavati Ashtottaram / శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

Sri Dhumavati Ashtottaram / శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

Back

1. శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

 

శ్రీధూమావత్యై నమః ।

శ్రీధూమ్రవర్ణాయై నమః ।

శ్రీధూమ్రపానపరాయణాయై నమః ।

శ్రీధూమ్రాక్షమథిన్యై నమః ।

శ్రీధన్యాయై నమః ।

శ్రీధన్యస్థాననివాసిన్యై నమః ।

శ్రీఅఘోరాచారసన్తుష్టాయై నమః ।

శ్రీఅఘోరాచారమండితాయై నమః ।

శ్రీఅఘోరమంత్ర సంప్రీతాయై నమః ।

శ్రీఅఘోరమంత్రసంపూజితాయై నమః । 10

Promoted Content
Back

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here