శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

0
1804
Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1
శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 Lyrics

ఈశ్వర ఉవాచ –
శతనామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే |
యస్య ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ సతీ || ౧ ||

సతీ సాధ్వీ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ |
ఆర్యా దుర్గా జయా చాఽద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || ౨ ||

పినాకధారిణీ చిత్రా చంద్రఘంటా మహాతపాః |
మనో బుద్ధిరహంకారా చిత్తరూపా చితా చితిః || ౩ ||

సర్వమంత్రమయీ సత్తా సత్యానందస్వరూపిణీ |
అనంతా భావినీ భావ్యా భవ్యాఽభవ్యా సదాగతిః || ౪ ||

శాంభవీ దేవమాతా చ చింతా రత్నప్రియా సదా |
సర్వవిద్యా దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞవినాశినీ || ౫ ||

అపర్ణాఽనేకవర్ణా చ పాటలా పాటలావతీ |
పట్టాంబరపరీధానా కలమంజీరరంజినీ || ౬ ||

అమేయవిక్రమా క్రూరా సుందరీ సురసుందరీ |
వనదుర్గా చ మాతంగీ మతంగమునిపూజితా || ౭ ||

బ్రాహ్మీ మాహేశ్వరీ చైంద్రీ కౌమారీ వైష్ణవీ తథా |
చాముండా చైవ వారాహీ లక్ష్మీశ్చ పురుషాకృతిః || ౮ ||

విమలోత్కర్షిణీ జ్ఞానా క్రియా నిత్యా చ బుద్ధిదా |
బహుళా బహుళప్రేమా సర్వవాహనవాహనా || ౯ ||

నిశుంభశుంభహననీ మహిషాసురమర్దినీ |
మధుకైటభహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ || ౧౦ ||

సర్వాసురవినాశా చ సర్వదానవఘాతినీ |
సర్వశాస్త్రమయీ సత్యా సర్వాస్త్రధారిణీ తథా || ౧౧ ||

అనేకశస్త్రహస్తా చ అనేకాస్త్రస్య ధారిణీ |
కుమారీ చైకకన్యా చ కైశోరీ యువతీ యతిః || ౧౨ ||

అప్రౌఢా చైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతా బలప్రదా |
మహోదరీ ముక్తకేశీ ఘోరరూపా మహాబలా || ౧౩ ||

అగ్నిజ్వాలా రౌద్రముఖీ కాలరాత్రిస్తపస్వినీ |
నారాయణీ భద్రకాళీ విష్ణుమాయా జలోదరీ || ౧౪ ||

శివదూతీ కరాలీ చ అనంతా పరమేశ్వరీ |
కాత్యాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్యక్షా బ్రహ్మవాదినీ || ౧౫ ||

య ఇదం ప్రపఠేన్నిత్యం దుర్గానామశతాష్టకమ్ |
నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిషు లోకేషు పార్వతి || ౧౬ ||

ధనం ధాన్యం సుతం జాయాం హయం హస్తినమేవ చ |
చతుర్వర్గం తథా చాంతే లభేన్ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ || ౧౭ ||

కుమారీః పూజయిత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీమ్ |
పూజయేత్పరయా భక్త్యా పఠేన్నామశతాష్టకమ్ || ౧౮ ||

తస్య సిద్ధిర్భవేద్దేవి సర్వైస్సురవరైరపి |
రాజానో దాసతాం యాంతి రాజ్యశ్రియమవాప్నుయాత్ || ౧౯ ||

గోరోచనాలక్తకకుంకుమేన సింధూరకర్పూరమధుత్రయేణ |
విలిఖ్య యంత్రం విధినా విధిజ్ఞో భవేత్సదా ధారయతే పురారిః || ౨౦ ||

భౌమావాస్యానిశామగ్రే చంద్రే శతభిషాం గతే |
విలిఖ్య ప్రపఠేత్ స్తోత్రం స భవేత్ సంపదాం పదమ్ || ౨౧ ||

Download PDF here Sri Durga Ashtottara satanama stotram 1 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1

Related Posts

శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం | Sri Argala Stotram in Telugu

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam)

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ) – Durga Saptasati 2 – Mahishasura sainya vadha in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 – Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – 1 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 1 in Telugu

శ్రీ దుర్గ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం – Shri Durga Saptashati – Aparadha Kshamapana Stotram in Telugu

త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం) – Durga Saptasati 13 – Suratha vaisya vara pradanam in Telugu

ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం) – Durga Saptasati – 12 Bhagavati vakyam in Telugu

ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) – Durga Saptasati 11 – Narayani stuthi in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam in Telugu

నవదుర్గా స్తోత్రం – Navadurga Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga Stotram in Telugu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here