శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 – Sri Durga Ashttotara Satanamavali 2 in Telugu

sri devi stotras ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం మహాలక్ష్మై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం చండికాయై నమః | ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః | ఓం సర్వలోకేశాయై నమః | ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః | ఓం సర్వతీర్థమయాయై నమః | ఓం పుణ్యాయై నమః | ౧౦ || ఓం దేవయోనయే నమః | ఓం అయోనిజాయై నమః | ఓం భూమిజాయై … Continue reading శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 – Sri Durga Ashttotara Satanamavali 2 in Telugu