Sri Durga Ashttotara satanamavali 2

ōṁ durgāyai namaḥ | ōṁ śivāyai namaḥ | ōṁ mahālakṣmai namaḥ | ōṁ mahāgauryai namaḥ | ōṁ caṇḍikāyai namaḥ | ōṁ sarvajñāyai namaḥ | ōṁ sarvalōkēśāyai namaḥ | ōṁ sarvakarmaphalapradāyai namaḥ | ōṁ sarvatīrthamayāyai namaḥ | ōṁ puṇyāyai namaḥ | 10 || ōṁ dēvayōnayē namaḥ | ōṁ ayōnijāyai namaḥ | ōṁ bhūmijāyai namaḥ | ōṁ … Continue reading Sri Durga Ashttotara satanamavali 2