శ్రీ దుర్గా చాలీసా | Shree Durga Chalisa in Telugu

0
447
Sri Durga Chalisa Lyrics in Telugu
Sri Durga Chalisa Lyrics in Telugu

Sri Durga Chalisa

1శ్రీ దుర్గా చాలీసా

నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ |
నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || ౧ ||

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ |
తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ || ౨ ||

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా |
నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా || ౩ ||

రూప మాతు కో అధిక సుహావే |
దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే || ౪ ||

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా |
పాలన హేతు అన్న ధన దీనా || ౫ ||

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా |
తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా || ౬ ||

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ |
తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ || ౭ ||

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేం |
బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేం || ౮ ||

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా |
దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా || ౯ ||

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా |
పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా || ౧౦ ||

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో |
హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో || ౧౧ ||

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీం |
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీం || ౧౨ ||

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా |
దయాసింధు దీజై మన ఆసా || ౧౩ ||

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ |
మహిమా అమిత న జాత బఖానీ || ౧౪ ||

మాతంగీ ధూమావతి మాతా |
భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా || ౧౫ ||

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ |
ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ || ౧౬ ||

కేహరి వాహన సోహ భవానీ |
లాంగుర వీర చలత అగవానీ || ౧౭ ||

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే |
జాకో దేఖ కాల డర భాజే || ౧౮ ||

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా |
జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా || ౧౯ ||

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత |
తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత || ౨౦ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

Back