Sri Durga Devi – Day 8 Dasara Alankarana

0
4318

goddess_durga_by_subhadipkoley

2. Mantra to be recited:

Om durgambikayey namaha

Kaamakrodha vivarjitayey namaha

Bramhaandakoti samsthanayey namaha

The above mantra should be recited 108 times each.

 

Durge bharga samsarge sarvabhootatmavartane

Nirmamenirmalenitye nityaanandapadesiva

This should be declaimed 41 times. 

Nava durga stotram

Shailaputri

Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।

Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥

Brahmacharini

Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।

Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥

Chandraghanta

Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।

Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥

Kushmanda

Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।

Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥

Skandamata

Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।

Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥

 Katyayani

Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।

Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥

Kalaratri

Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।

Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥

Vamapadollasallohalatakantakabhushana।

Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥

Mahagauri

Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।

Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥

Siddhidatri

Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।

Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥

Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam

This stotra should be read 11 times.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here