శ్రీ దుర్గా పంచరత్నం – Sri Durga Pancharatnam in Telugu

Sri Durga stotram | Sri Durga Pancharatnam తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ | త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౧ || దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా | గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౨ || పరాస్య శక్తిః వివిధైవ శ్రూయసే శ్వేతాశ్వవాక్యోదితదేవి దుర్గే | స్వాభావికీ జ్ఞానబలక్రియా తే మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి … Continue reading శ్రీ దుర్గా పంచరత్నం – Sri Durga Pancharatnam in Telugu