శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga stotram in Telugu

0
1891

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః |
అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ ||

యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం
నందగోపకులేజాతాం మంగళాం కులవర్ధనీమ్ || ౨ ||

కంస విద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీం
శిలాతట వినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ || ౩ ||

వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్యవిభూషితాం
దివ్యాంబరధరాం దేవిం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ || ౪ ||

భావావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివాం
తాన్వైతారయతే పాపాత్పఠకే గామివ దుర్బలామ్ || ౫ ||

స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో వివిధైః స్తోత్రసంభవైః
ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ రాజా దేవీం సహానుజః || ౬ ||

నమోస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి బ్రహ్మచారిణి
బాలార్కసదృశాకారే పూర్ణ చంద్రనిభాననే || ౭ ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రే పీనశ్రోణి పయోధరే
మయూరపింఛవలయే కేయూరాంగదధారిణి || ౮ ||

భాసి దేవి యథా పద్మా నారాయణ పరిగ్రహః
స్వరూపం బ్రహ్మచర్యం చ విశదం తవ ఖేచరి || ౯ ||

కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా సంకర్షణ సమాననా
బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ శక్రధ్వజ సముచ్ఛ్రయౌ || ౧౦ ||

పాత్రీ చ పంకజీ ఘంటీ స్త్రీ విశుద్ధా చ యా భువి
పాశం ధనుర్మహాచక్రం వివిధాన్యాయుధాని చ || ౧౧ ||

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా
చంద్రవిస్పర్థినా దేవి ముఖేన త్వం విరాజసే || ౧౨ ||

ముకుటేన విచిత్రేణ కేశబంధేన శోభినా
భుజంగాభోగవాసేన శ్రోణీసూత్రేణ రాజతా || ౧౩ ||

విభ్రాజసే చావబద్ధేన భోగేనేవేహ మందరః
ధ్వజేన శిఖిపింఛానాముచ్ఛ్రితేన విరాజసే || ౧౪ ||

కౌమారం వ్రతమాస్థాయ త్రిదివం పావితం త్వయా
తేన త్వం స్తూయసే దేవి త్రిదశైః పూజ్యసేఽపి చ || ౧౫ ||

త్రైలోక్యరక్షణార్థాయ మహిషాసురనాశిని
ప్రసన్నా మే సురజ్యేష్ఠే దయాం కురు శివా భవ || ౧౬ ||

జయా త్వం విజయా చైవ సంగ్రామే చ జయప్రదా
మమాఽపి విజయం దేహి వరదా త్వం చ సాంప్రతమ్ || ౧౭ ||

వింధ్యే చైవ నగశ్రేష్ఠే తవ స్థానం హి శాశ్వతం
కాళి కాళి మహాకాళి సీధుమాంసపశుప్రియే || ౧౮ ||

కృపానుయాత్రా భూతైస్త్వం వరదా కామచారిణీ
భారావతారే యే చ త్వాం సంస్మరిష్యంతి మానవాః || ౧౯ ||

ప్రణమంతి చ యే త్వాం హి ప్రభాతేతు నరా భువి
న తేషాం దుర్లభం కించిత్ పుత్రతో ధనతోఽపి వా || ౨౦ ||

దుర్గాత్తారయసే దుర్గే తత్త్వం దుర్గా స్మృతా జనైః
కాంతారేష్వవసన్నానాం మగ్నానాం చ మహార్ణవే || ౨౧ ||

దస్యుభిర్వా నిరుద్ధానాం త్వం గతిః పరమా నృణాం
జలప్రతరణే చైవ కాంతారేష్వటవీషు చ || ౨౨ ||

యే స్మరంతి మహాదేవి న చ సీదంతి తే నరాః
త్వం కీర్తిశ్శ్రీః ధృతిస్సిద్ధిః హ్రీర్విద్యా సంతతిర్మతిః || ౨౩ ||

సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యోత్స్నా కాంతిః క్షమా దయా
నృణాం చ బంధనం మోహం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ || ౨౪ ||

వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ పూజితా నాశయిష్యసి
సోఽహం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః శరణం త్వాం ప్రసన్నవాన్ || ౨౫ ||

ప్రణతశ్చ యథా మూర్ధ్నా తవ దేవి సురేశ్వరి
త్రాహి మాం పద్మపత్రాక్షి సత్యే సత్యా భవస్య నః || ౨౬ ||

శరణం భవ మే దుర్గే శరణ్యే భక్తవత్సలే
ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ దర్శయామాస పాండవమ్ || ౨౭ ||

ఉపగమ్యతు రాజానామిదం వచనమబ్రవీత్
శ్రుణు రాజన్ మహాబాహో మదీయం వచనం ప్రభో || ౨౮ ||

భవిష్యత్యచిరా దేవ సంగ్రామే విజయస్తవ
మమ ప్రసాదాన్నిర్జిత్య హత్వా కౌరవవాహినీమ్ || ౨౯ ||

రాజ్యం నిష్కంటకం కృత్వా భోక్ష్యసే మేదినీం పునః
భాత్రృభిస్సహితో రాజన్ ప్రీతిం ప్రాప్స్యసి పుష్కలామ్ || ౩౦ ||

మత్ప్రసాదాచ్చ తే సౌఖ్యమారోగ్యం చ భవిష్యతి
యే చ సంకీర్తయిష్యంతి లోకే విగతకల్మషాః || ౩౧ ||

తేషాం తుష్టా ప్రదాస్యామి రాజ్యమాయుర్వపుస్సుతం
ప్రవాసే నగరే చాపి సంగ్రామే శత్రుసంకటే || ౩౨ ||

అటవ్యాం దుర్గకాంతారే గహనే జలధౌ గిరౌ
యే స్మరిష్యంతి మాం రాజన్ యథాహం భవతా స్మృతా || ౩౩ ||

న తేషాం దుర్లభం కించిదస్మిన్ లోకే భవిష్యతి
య ఇదం పరమం స్తోత్రం శ్రుణుయాద్వా పఠేత వా || ౩౪ ||

తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిద్ధిం యాస్యంతి పాండవాః
మత్ప్రసాదాచ్చవస్సర్వాన్ విరాటనగరే స్థితాన్ || ౩౫ ||

నప్రజ్ఞాన్యంతి కురవో సరా వా తన్నివాసినః
ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ యుధిష్ఠిరమరిందమం
రక్షాం కృత్వా చ పాండూనాం తత్రైవాంతరధీయత || ౩౬ ||

Download PDF here Sri Durga stotram Sri Durga stotram – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here