శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga Stotram in Telugu

Sri Durga Stotram Lyrics విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ || యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియాం నందగోపకులేజాతాం మంగళాం కులవర్ధనీమ్ || ౨ || కంస విద్రావణకరీం అసురాణాం క్షయంకరీం శిలాతట వినిక్షిప్తాం ఆకాశం ప్రతిగామినీమ్ || ౩ || వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్యవిభూషితాం దివ్యాంబరధరాం దేవిం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ || ౪ || భావావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివాం తాన్వైతారయతే పాపాత్పఠకే గామివ దుర్బలామ్ || ౫ … Continue reading శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga Stotram in Telugu