శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

0
219768
Sri Durga Stotram
శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

Sri Durga Stotram Lyrics

అస్య శ్రీ దుర్గాస్తోత్ర మహామంత్రస్య బదరీ నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ దుర్గాఖ్యా యోగ దేవీ దేవతా, మమ సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నమః ||

నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని |
కుమారీ కాళీ కాపాలి కపిలే కృష్ణపింగళే || ౧ ||

భద్రకాళీ నమస్తుభ్యం మహాకాళీ నమోఽస్తుతే |
చండీ చండే నమస్తుభ్యం తారిణీ వరవర్ణినీ || ౨ ||

కాత్యాయనీ మహాభాగే కరాళీ విజయే జయే |
శిఖిపింఛధ్వజధరే నానాభరణభూషితే || ౩ ||

అట్టశూలప్రహరణే ఖడ్గఖేటకధారిణీ |
గోపేంద్రస్యానుజే జ్యేష్టే నందగోపకులోద్భవే || ౪ ||

మహిషాసృక్ప్రియే నిత్యం కౌశికీ పీతవాసినీ |
అట్టహాసే కోకముఖే నమస్తేఽస్తు రణప్రియే || ౫ ||

ఉమే శాకంబరీ శ్వేతే కృష్ణే కైటభనాశిని |
హిరణ్యాక్షీ విరూపాక్షీ సుధూమ్రాక్షీ నమోఽస్తు తే || ౬ ||

వేదశ్రుతి మహాపుణ్యే బ్రహ్మణ్యే జాతవేదసీ |
జంబూకటకచైత్యేషు నిత్యం సన్నిహితాలయే || ౭ ||

త్వం బ్రహ్మవిద్యావిద్యానాం మహానిద్రా చ దేహినామ్ |
స్కందమాతర్భగవతి దుర్గే కాంతారవాసిని || ౮ ||

స్వాహాకారా స్వధా చైవ కలా కాష్ఠా సరస్వతీ |
సావిత్రీ వేదమాతా చ తథా వేదాంత ఉచ్యతే || ౯ ||

కాంతారభయదుర్గేషు భక్తానాం చాలయేషు చ |
నిత్యం వససి పాతాళే యుద్ధే జయసి దానవాన్ || ౧౦ ||

త్వం జంభనీ మోహినీ చ మాయా హ్రీః శ్రీస్తథైవ చ |
సంధ్యా ప్రభావతీ చైవ సావిత్రీ జననీ తథా || ౧౧ ||

తుష్టిః పుష్టిర్ధృతిర్దీప్తిశ్చంద్రాదిత్యవివర్ధినీ |
భూతిర్భూతిమతాం సంఖ్యే వీక్ష్యసే సిద్ధచారణైః || ౧౨ ||

స్తుతాసి త్వం మహాదేవి విశుద్ధేనాంతరాత్మనా |
జయో భవతు మే నిత్యం త్వత్ప్రసాదాద్రణాజిరే || ౧౩ ||

Download PDF here Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం)

“Hariome” ను ఆదరిస్తున్న మిత్రులకు అభినందనలు. ఈ రోజు వరకు మన హరిఓం ద్వార మీకు మంచి సమచారాన్ని అందించడం జరిగింది. భవిష్యత్‌లో మీకు మరింత చేరువవ్వడం కోసం “Hariome” కొత్త ‘WhatsApp’ ఛానెల్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది. మరింత సంచారం కోసం మా ఛానెల్ ని అనుసరించండి.

https://whatsapp.com/channel/0029VaAdPpAB4hdJqbRpuf1j

Related Pages

శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం | Sri Argala Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 – Sri Durga Ashtottara satanamavali 1 in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Sri Durga Stotram in Telugu

దుర్గా సూక్తం – Durga Suktam in Telugu

Durga Apaduddharaka ashtakam

Nava Durga Stotram | śrī navadurgā stōtram

Sri Durga Sapta Shloki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here