శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu

Sri Durga Stotram Lyrics అస్య శ్రీ దుర్గాస్తోత్ర మహామంత్రస్య బదరీ నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ దుర్గాఖ్యా యోగ దేవీ దేవతా, మమ సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నమః || నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని | కుమారీ కాళీ కాపాలి కపిలే కృష్ణపింగళే || ౧ || భద్రకాళీ నమస్తుభ్యం మహాకాళీ నమోఽస్తుతే | చండీ చండే నమస్తుభ్యం తారిణీ వరవర్ణినీ || ౨ || … Continue reading శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) in Telugu