శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (యుధిష్ఠిర కృతం) | Yudhisthira Krutha Durga Stotram in Telugu

0
421
Yudhisthira Kruta Durga Stotram Lyrics in Telugu
Yudhisthira Kruta Durga Stotram Lyrics in Telugu

Yudhisthira Kruta Durga Stotram

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (యుధిష్ఠిర కృతం)

విరాటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః |
అస్తువన్మనసా దేవీం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ ||

యశోదాగర్భసంభూతాం నారాయణవరప్రియామ్ |
నందగోపకులే జాతాం మంగళ్యాం కులవర్ధినీమ్ || ౨ ||

కంసవిద్రావణకరీమసురాణాం క్షయంకరీమ్ |
శిలాతటవినిక్షిప్తామాకాశం ప్రతి గామినీమ్ || ౩ ||

వాసుదేవస్య భగినీం దివ్యమాల్యవిభూషితామ్ |
దివ్యాంబరధరాం దేవీం ఖడ్గఖేటకధారిణీమ్ || ౪ ||

భారావతరణే పుణ్యే యే స్మరంతి సదాశివామ్ |
తాన్ వై తారయతే పాపాత్ పంకే గామివ దుర్బలామ్ || ౫ ||

స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో వివిధైః స్తోత్రసంభవైః |
ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ రాజా దేవీం సహానుజః || ౬ ||

నమోఽస్తు వరదే కృష్ణే కుమారి బ్రహ్మచారిణి |
బాలార్కసదృశాకారే పూర్ణచంద్రనిభాననే || ౭ ||

చతుర్భుజే చతుర్వక్త్రే పీనశ్రోణిపయోధరే |
మయూరపిచ్ఛవలయే కేయూరాంగదధారిణి || ౮ ||

భాసి దేవి యథా పద్మా నారాయణపరిగ్రహః |
స్వరూపం బ్రహ్మచర్యం చ విశదం తవ ఖేచరి || ౯ ||

కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా సంకర్షణసమాననా |
బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ శక్రధ్వజసముచ్ఛ్రయౌ || ౧౦ ||

పాత్రీ చ పంకజీ ఘంటీ స్త్రీవిశుద్ధా చ యా భువి |
పాశం ధనుర్మహాచక్రం వివిధాన్యాయుధాని చ || ౧౧ ||

కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా |
చంద్రవిస్పర్ధినా దేవి ముఖేన త్వం విరాజసే || ౧౨ ||

ముకుటేన విచిత్రేణ కేశబంధేన శోభినా |
భుజంగాభోగవాసేన శ్రోణిసూత్రేణ రాజతా || ౧౩ ||

విభ్రాజసే చాబద్ధేన భోగేనేవేహ మందరః |
ధ్వజేన శిఖిపిచ్ఛానాముచ్ఛ్రితేన విరాజసే || ౧౪ ||

కౌమారం వ్రతమాస్థాయ త్రిదివం పావితం త్వయా |
తేన త్వం స్తూయసే దేవి త్రిదశైః పూజ్యసేఽపి చ || ౧౫ ||

త్రైలోక్యరక్షణార్థాయ మహిషాసురనాశిని |
ప్రసన్నా మే సురశ్రేష్ఠే దయాం కురు శివా భవ || ౧౬ ||

జయా త్వం విజయా చైవ సంగ్రామే చ జయప్రదా |
మమాపి విజయం దేహి వరదా త్వం చ సాంప్రతమ్ || ౧౭ ||

మిగతా స్తోత్రం కోసం తరువాతి పేజీలోకి వెళ్ళండి.

1శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (యుధిష్ఠిర కృతం) – 2

వింధ్యే చైవ నగశ్రేష్ఠే తవ స్థానం హి శాశ్వతమ్ |
కాళి కాళి మహాకాళి శీధుమాంసపశుప్రియే || ౧౮ ||

కృతానుయాత్రా భూతైస్త్వం వరదా కామచారిణీ |
భారావతారే యే చ త్వాం సంస్మరిష్యంతి మానవాః || ౧౯ ||

ప్రణమంతి చ యే త్వాం హి ప్రభాతే తు నరా భువి |
న తేషాం దుర్లభం కించిత్ పుత్రతో ధనతోఽపి వా || ౨౦ ||

దుర్గాత్ తారయసే దుర్గే తత్ త్వం దుర్గా స్మృతా జనైః |
కాంతారేష్వవసన్నానాం మగ్నానాం చ మహార్ణవే |
దస్యుభిర్వా నిరుద్ధానాం త్వం గతిః పరమా నృణామ్ || ౨౧ ||

జలప్రతరణే చైవ కాంతారేష్వటవీషు చ |
యే స్మరంతి మహాదేవి న చ సీదంతి తే నరాః || ౨౨ ||

త్వం కీర్తిః శ్రీర్ధృతిః సిద్ధిర్హ్రీర్విద్యా సంతతిర్మతిః |
సంధ్యా రాత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యోత్స్నా కాంతిః క్షమా దయా || ౨౩ ||

నృణాం చ బంధనం మోహం పుత్రనాశం ధనక్షయమ్ |
వ్యాధిం మృత్యుం భయం చైవ పూజితా నాశయిష్యసి || ౨౪ ||

సోఽహం రాజ్యాత్పరిభ్రష్టః శరణం త్వాం ప్రపన్నవాన్ |
ప్రణతశ్చ యథా మూర్ధ్నా తవ దేవి సురేశ్వరి || ౨౫ ||

త్రాహి మాం పద్మపత్రాక్షి సత్యే సత్యా భవస్వ నః |
శరణం భవ మే దుర్గే శరణ్యే భక్తవత్సలే || ౨౬ ||

ఏవం స్తుతా హి సా దేవీ దర్శయామాస పాండవమ్ |
ఉపగమ్య తు రాజానామిదం వచనమబ్రవీత్ || ౨౭ ||

దేవ్యువాచ |
శృణు రాజన్ మహాబాహో మదీయం వచనం ప్రభో |
భవిష్యత్యచిరాదేవ సంగ్రామే విజయస్తవ || ౨౮ ||

మమ ప్రసాదాన్నిర్జిత్య హత్వా కౌరవవాహినీమ్ |
రాజ్యం నిష్కంటకం కృత్వా భోక్ష్యసే మేదినీం పునః || ౨౯ ||

భాత్రృభిః సహితో రాజన్ ప్రీతిం ప్రాప్స్యసి పుష్కలామ్ |
మత్ప్రసాదాచ్చ తే సౌఖ్యమారోగ్యం చ భవిష్యతి || ౩౦ ||

యే చ సంకీర్తయిష్యంతి లోకే విగతకల్మషాః |
తేషాం తుష్టా ప్రదాస్యామి రాజ్యమాయుర్వపుః సుతమ్ || ౩౧ ||

ప్రవాసే నగరే చాపి సంగ్రామే శత్రుసంకటే |
అటవ్యాం దుర్గకాంతారే సాగరే గహనే గిరౌ || ౩౨ ||

యే స్మరిష్యంతి మాం రాజన్ యథాఽహం భవతా స్మృతా |
న తేషాం దుర్లభం కించిదస్మిల్లోకే భవిష్యతి || ౩౩ ||

ఇదం స్తోత్రవరం భక్త్యా శృణుయాద్వా పఠేత వా |
తస్య సర్వాణి కార్యాణి సిద్ధిం యాస్యంతి పాండవాః || ౩౪ ||

మత్ప్రసాదాచ్చ వః సర్వాన్విరాటనగరే స్థితాన్ |
న ప్రజ్ఞాస్యంతి కురవో నరా వా తన్నివాసినః || ౩౫ ||

ఇత్యుక్త్వా వరదా దేవీ యుధిష్ఠిరమరిందమమ్ |
రక్షాం కృత్వా చ పాండూనాం తత్రైవాంతరధీయత || ౩౬ ||

Sri Durga Devi Related Posts

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (శివ రహస్యం) | Sri Durga Stotram (Shiva Rahasya) in Telugu

శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (శ్రీకృష్ణ కృతం) | Sri Krishna Kruta Durga Stotram in Telugu

దకారాది శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం | Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram in Telugu

శ్రీ చాముండేశ్వరి అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | Sri Chamundeshwari Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా సహస్రనామావళిః | Sri Durga Sahasranamavali in Telugu

శ్రీ దుర్గా షోడశోపచార పూజ | Sri Durga Devi Shodashopachara Puja Vidhanam in Telugu

శ్రీ కుబ్జికా వర్ణన స్తోత్రం | Sri Kubjika Varnana Stotram in Telugu

శ్రీ దుర్గా చాలీసా | Shree Durga Chalisa in Telugu

శ్రీ దుర్గా ద్వాత్రింశన్నామ స్తోత్రం | Sri Durga Dwatrimsha Namavali Stotram in Telugu